Yönetici Atamada Tercih Çeşitliliği Sağlanmalı

Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür yardımcılığı için yönetici adayları 10 tercih yapabilecek. Müdür Başyardımcılığı atamaları sadece Ek�2 puanına göre yapılacaktır. Bunun yanlışlığı ise ortadadır. Kaldı ki tercihlerde TTK nın 119 sayılı kararı esas alınacaktır. Fakat burada esneklik sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.

1) Müdür Başyardımcılığı Atamaları:

Bu kadrolara yapılacak atamalarda sadece Ek�2 puanı kullanılacaktır. Bu kadrolar arada kaldığı için kamuoyu tarafından çokta dile getirilmemekte; birazda adaylar arasında gözden kaçar gibi durmaktadır.

Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama

MADDE 19 � (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.

Daha önceki yazılarımızda Ek�2 ye getirdiğimiz eleştiriler ortadadır. Bu yüzden bu eleştirileri tekrar etmekten ziyade; bakanlığa tavsiyemiz hali hazırda adaylara duyurduğu müdür yardımcılığı puanlarının üstünlüğüne göre(en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olma şartı korunarak) müdür başyardımcılığı atamalarını gerçekleştirmelidir.

2) Sınıf Öğretmenlerine Yapılan Haksızlıklar:

a) Sınıf Öğretmenliği ve Özel Eğitim Yöneticilikleri: Bilindiği gibi yönetici olarak atanacaklarda adayın atanacağı okulda aylık karşılığı okutabileceği dersi olmak şartı konulmuştur. Bu durum yönetmelikte aşağıdaki şekilde açıklanmıştır.

Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 � (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;

b) Okul öncesi eğitim kurumlarına atanacaklarda, okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olmak; halk eğitimi merkezi ile öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanacaklarda herhangi bir alan öğretmeni olmak; rehberlik ve araştırma merkezi yöneticiliklerine atanacaklarda rehber öğretmen veya özel eğitim öğretmeni olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdürlüklerine atanacaklarda atölye, laboratuvar ya da meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; turizm eğitim merkezlerine atanacaklarda otelcilik ve turizm meslek liselerine atölye laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olmak; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurum müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı ile diğer eğitim kurumlarının her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere, atanacağı okul ve kurumda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak,

Yönetici adayları atanma isteğinde bulunurken TTK nın 119 sayılı kararını inceleyip atanma isteğinde bulunmalıdırlar. Örnek verecek olursak Müzik, Türkçe, Matematik gibi II. kademe öğretmenleri Zihinsel Engelliler İÖO, İşitme Engelliler İÖO� gibi özel eğitim okullarına idareci olarak tayin isteyebiliyorken; Sınıf öğretmenleri buralara idareci olarak başvuru yapamamaktadırlar. Eğer burada çalışacak öğretmenler özel eğitimli olmalı ise bu sadece sınıf öğretmenlerine mahsus olmamalıdır. Bu durum sınıf öğretmenlerinin aleyhinedir. Başvuru çeşitliliği azaltılmaktadır. Başvurular alınırken sınıf öğretmenlerinin aleyhine olan bu durum düzeltilmelidir.

b) Sınıf Öğretmenliği ve Anaokulları Yöneticilikleri: Birkaç ay önce MEB binlerce okul öncesi öğretmeni atamış atama yaparken yüksek KPSS puanlı öğretmen adaylarını memleketlerinden uzağa; 40�50 KPSS puanlı öğretmenleri ise (kadroları ilk duyuruda açmadığı için) en iyi yerlere atamıştır. Göreve ilk başlayan öğretmenler daha başlangıçta böyle bir hayal kırıklığına uğramışlardır. Aslında konumuz bu değildir. Zorunlu eğitime geçecek olan ana sınıfları için hemen her ilimizde hızla Anaokulları yapılmaktadır. Bu durumun alt yapısının çokta hazır olduğu söylenemez.

Şuanda Anaokullarında büyük bir idareci açığı bulunmaktadır. Bu açığın kapatılması da şuanda mümkün değil gibi gözükmektedir. Çünkü çoğu okul öncesi öğretmeni sözleşmeli olarak atanmaktadır. Sözleşmeli öğretmenlerinde yönetici olması yönetmeliğe göre mümkün değildir. Hal böyle olunca da bu kurumlar vekâletle yönetilmekte ve sonrası yıllarda da yönetilecek gibi gözükmektedir. En son bakanlık norm fazlası sınıf öğretmenlerine illerde 60 saatlik eğitim vermiş ve bu eğitimde başarılı olan sınıf öğretmenlerini okul öncesi öğretmeni olarak görevlendirmiştir. İşte işin düğüm noktası da buradadır. Aldığı formasyon yönünden en uygun olan sınıf öğretmenleri Anaokulu idareciliklerine başvuru dahi yapamamaktadırlar fakat çocukların eğitimi için anaokullarında derslere sokulmaktadırlar. Bu ise başlı başına bir çelişkidir. Özellikle bayan sınıf öğretmenlerinin buralara yönetici olarak atanmasının önü açılmalıdır.

3) Mezuniyeti Kimya, Biyoloji, Fizik Öğretmenliği Olup ta Sınıf Öğretmeni Olarak Çalışanlar:

Yönetmeliğin 7. maddesine yukarıda yer vermiştik bu maddeye göre atama
“her kademedeki yöneticiliklerine atanacaklarda ise Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre atamasına esas olan alanların karşılarında gösterilen derslerle sınırlı olmak üzere”
denilerek bu bölümlerden mezun olup ta halen sınıf öğretmenliği yapan fakat mezuniyet branşına uygun olarak liselerimiz de bulunan idareciliklere atanmak isteyen adaylar mağdur edilmektedir.7.madde “atamasına esas olan” demektedir halbuki bu mezuniyetine veya atamasına esas olan şeklinde yazılabilirdi. Bu şekilde yazılsa idi Eğitim Fakültelerinin Kimya Öğretmenliği bölümünü bitirip zorunlu olarak Sınıf Öğretmenliğine atanmış bir aday lise idareciliklerine atanabilecekti. Bu durum aday için hem yıllarca eğitimini aldığı alana dönüş anlamına gelecek hem de Kimya Öğretmeni olarak mezun olan eğitimcinin çalışma şevkini arttıracaktır. Bu şekilde atamanın kısıtlanması en başta alınan eğitimin hiçe sayılmasıdır. Bu yüzden bu durumda olan adaylarında biran önce mağduriyetleri giderilmelidir.

Son söz olarak: Eğitim yöneticiliği çok geniş bir alan sorunlar yazmakla bitmiyor. Şuda bir gerçek ki idare de bu kadar geniş bir alanda her şeyi düşünerek hareket edemiyor zaten etmesini beklemekte yanlış olur.

Her hafta yazımı bitirirken haftaya şunu yazmalıyım diyorum fakat öğretmenlerimiz için gündem o kadar hızlı değişiyor ki yazacağımız yazı ikinci plana düşüyor. Bizde başka bir konuyu yazmak durumunda kalıyoruz. Ama uzun zamandır(geçen yaz söz vermiştim aslında) aklımda olan konu MEB de Şube Müdürlükleri(atanmaları, sınavı, aday seçimi, objektifliği, sübjektifliği, hukuki değerlendirmeleri�) ; bir türlü el atamadım fakat ilerleyen haftalarda yazarlarımızdan Analiz76 ile beraber bu konu en ince ayrıntısına kadar incelenmeye çalışılacaktır. Hak edenlerin hakkaniyet içinde atamalarının yapılması dileğiyle�

ALINTI:MEMURLAR.BİZ