Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzu’na yeni soru ve cevaplar eklemiştir. (33-38.sorular) Bilindiği gibi Müdür Başyardımcılığı atamaları için duyurular başlamış (02.02.2010), Başvurular 12.02.2010 da başlayacaktır. Atamalar ise 18.02.2010’da yapılacaktır.

MEB’in yaptığı haksız uygulamayı hemen söyleyelim:

Bu atamalarda Müdür Başyardımcılığına Başvuru Yapamayacaklara bir bakalım.


Şu anda müdür yardımcısı olsalar bile;

Şu anda müdür olanlar

Geçmişte müdürlük yapanlar

Şu anda Müdür Başyardımcısı olanlar

Geçmişte Müdür Başyardımcılığı yapanlar

Şu anda Kurucu Müdür olanlar

Geçmişte Kurucu müdürlük yapanlar

Şu anda Müdür Yetkili olanlar

Geçmişte Müdür Yetkililik yapanlar

Evet bu durumda olanlar başvuru yapamayacaklar. Tekrar söylüyorum Şu anda müdür yardımcısı olsalar bile;

Nedenine gelince;

MEB bu atama dönemini ilk atama olarak kabul etmektedir.

Müdürlük İçin sınava dayalı ilk atamayı yapmıştır. (Yönetmelik madde 20)

Müdür Baş yardımcılığı için ilk atama yapacaktır (yönetmelik madde 19)

Müdür yardımcılığı için İlk Atama’yı (sınava dayalı) da 17 Mart 2010 da gerçekleştirecektir kılavuza göre.

MEB Müdür başyardımcılığında sınav olmadığı için bu atamayı ilk atama kabul etmektedir. Bu atamaya yukarıda saydığım kategorilerdekiler (8 madde) aday sayılmamaktadırlar. MEB onların değerlendirmesini yönetmeliğin 21.maddesinde yer alan;

“İsteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar ve diğer atamalar

MADDE 21 – (1) Eğitim kurumu yöneticileri, bulundukları eğitim kurumunda bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin

üçüncü fıkrasında sayılanlar hariç olmak üzere en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla il içinde, görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yer değiştirmek için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(2) Daha önce eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olanlar, il içinde görev yaptıkları yönetim kademesiyle aynı ya da daha alt veya bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla daha üst kademedeki eğitim kurumu yöneticiliklerine yeniden atanmak için bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(3) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlardan bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyanlar, il içinde duyurusu yapılan eğitim kurumları yöneticiliklerine atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(4) Bu maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarında sayılanların başvuruları birlikte alınır. Bunlar bu Yönetmelik

ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucu almış oldukları puana göre tercihleri de dikkate alınarak puan üstünlüğü esasına göre atanırlar.”

Hükmüne göre gerçekleştirilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Bu yanlış bir uygulamadır:

Yönetmeliğin bakanlığın İlk atama diye iddia ettiği Müdür başyardımcılığı ile ilgili 19.maddesi;

“Müdür başyardımcılığına duyuru ve atama

MADDE 19 – (1) Atama yapılacak eğitim kurumu müdür başyardımcılıklarına ihtiyaç duyulan zamanlarda valiliklerce il genelinde her adayın bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde başvuru tarihinden en az on gün önce duyuru yapılır. Duyuruda; atama yapılacak eğitim kurumlarının adları, tipleri, başvuracaklarda aranacak şartlar ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla, duyuruda belirtilen esaslar çerçevesinde duyurusu yapılan boş müdür başyardımcılıklarına atanmak üzere, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ile en fazla on eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle başvuruda bulunabilirler.

(3) Başvuruda bulunanlar arasından bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek- 2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda oluşacak puan esas alınarak, tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğüne göre atama yapılır.”

Şeklindedir.

Burada kısıtlayıcı bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki (2) fıkrasında “(2) Yapılan duyuru üzerine, en az bir yıl süreyle yöneticilik yapmış olmak kaydıyla,..” ibaresi yer almaktadır. Yani en az bir yıl müdür yardımcılığı değil yöneticilik yapanlar kastedilmektedir. Yani daha önce ya da şu anda en az bir yıl müdür yardımcılığı yapanları kapsadığı gibi yukarıda saydığımız 8 maddedekileri de kapsamaktadır.

Bunu pratiğe dökecek olursak;

Öncelikle belirtelim ki okullarda müdürden sonra gelen kişi müdür başyardımcısıdır. Hatta ve hatta müdür başyardımcılığı bulunan okullarda işlerin büyük bir çoğunluğu onlar üzerinden yürür. Kaldı ki yönetmeliklerde de müdür başyardımcısının önemi vurgulanmaktadır. Bir görevinin de “müdürün bulunmadığı zamanlarda müdürlüğe vekalet etmek” olduğunu tekrar hatırlatalım.

Şimdi A okulunda iki müdür yardımcısı vardır birisi 10 yıldır müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır ve geçmişte 1 yıl müdür yetkililiği vardır. Diğeri ise 3 yıllık öğretmen 1 yıllık müdür yardımcısıdır. Şimdi burada 10 yıldır müdür yardımcılığı yapan kişinin müracaat edememesini doğru bulabilir miyiz? Ya da o kurumda kıdemli personelin yerine en kıdemsizinin müdür başyardımcısı olmasını doğru bulabilir miyiz? (Ek-2’ye göre üstünse diyeceğimiz yok)

Şimdi bakanlık diyor ki müdürlük onun müktesep hakkı… Vatandaş müdürlük sınavına girmiş başarısız olmuş ya da başarılı olduğu halde tercihlerinden dolayı atanamamışsa bu kişinin müdür başyardımcısı olmasını nasıl engelleyebiliriz? Bu kişinin geçmişte müdür yetkili olması, kurucu müdür olması ya da müdür ve müdür başyardımcısı olması avantaj olması gerekirken hangi mantıkla dezavantaj olacaktır? Ya da bir kişinin “ben müdür olmak istemiyorum geçmişte yaptım ve müdür başyardımcısı olmak daha iyi” deme hakkı olamaz mı?

Bunu nasıl ve neden engelleriz?

Başka bir husus Yönetmeliğin 18. ve 20. maddeleri müdürlük ve müdür yardımcılığında sınava dayalı atamaları ilk atama olarak değerlendirebiliyor fakat 19.maddede yani müdür başyardımcılığında sınav yok kıstas Ek-2.

Ek-2 de yekün tutacak olan Müdürlük görevlerini nasıl kabul etmeyeceğiz?

Ayrıca kişi müdür yardımcılığı yapmış, müdürlükte (müdür yetkili olarak ya da kadrolu müdür olarak) yapmış olduğunda görülmektedir ki bu kişi müdür başyardımcılığı hiç yapmamıştır öyle ise bu kişiyi neden ilk atama olarak değerlendirmiyoruz da YENİDEN ATAMA olarak değerlendirip Mayıs-Haziran’da yapılacak atamalara mahküm ediyoruz.

Diyelim ki bu insanları Mayıs-Haziran döneminde 21.madde kapsamında yapılacak atamalara yönlendirdik bu durumda neler olacak bir bakalım.

Müdür yardımcılığı kadrolarının büyük bir kısmı sınava dayalı da dolacağı için şanssız duruma düşecekler.
Müdür başyardımcılıkları kendilerinden daha az kıdeme sahip, daha az Ek-2 puanına sahip kişilerce doldurulacağından şanssız duruma düşecekler.
Müdür olmak isteseler müdürlük kadroları için en şanslı kesim; sınav kazanamayan,sınava girmeyen veya kazandığı halde bu dönemde atanamayan mevcut okul müdürlerimiz olduğundan şu anda başyardımcılık isteyebilecek olan bu kesimi yine mağdur edeceğiz.
Kaldı ki Mayıs- Haziran atamalarında 2 yıl şartı da arayacağız ve bu şartı doldurmayanlara da başvuru olanağı tanımayacağız.
Şimdi MEB yetkililerine açıkça soralım:

Siz müdür başyardımcılığında kariyer ve liyakati mi arıyorsunuz yoksa at gözlüğü takmış misali düz mü bakıyorsunuz olaya?

Siz kariyer ve liyakati esas alıyorsanız, müdür başyardımcılığı için bunu Ek-2 ye göre sağlayacağınızı yönetmelik maddesinde ilan ettiğinize göre Ek-2’si yüksek olanları, olabilecekleri engellemenizin mantığı nedir?

Bu konu düzeltilmelidir. Aksi halde gerçekten güç durumlarla karşılaşılacaktır. Bizden uyarması…


memurlar.net