Eğitim kurumları Müdür Yardımcısı kadrolarına başvurular bugün başlıyor. Bu süreçte yaşanabilecek muhtemel sorunları “Müdür Yardımcısı Atamalarında Yaşanabilecek Muhtemel Sorunlar 1” ve “Müdür Yardımcısı Atamalarında Yaşanabilecek Muhtemel Sorunlar 2” başlıklı haberlerimizde yer vermiştik. MEB Personel Genel Müdürlüğü, haberlerimizde yer verdiğimiz muhtemel sorunları, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzuna 6 soru/cevap ekleyerek cevaplamıştır.

MEB yönetici atama ve yer değiştirme kılavuzuna 6 soru/cevap eklendi başlıklı haberimizde Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulama Kılavuzunun son hali ile eklenen yeni soru/cevaplar bulunmaktadır.

Bu dosyamızda yeni muhtemel sorunları aktarıyoruz.

1-Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin, Anadolu liseleri statüsünde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin,

2–13 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yönetici Olarak Atanacaklarda Genel Şartlar” başlıklı 7.maddesi (e) bendinde; “Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine atanacaklar için ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, bu yükümlülükten muaf tutulmuş ya da sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarak bu yükümlülüğü ertelenmiş olmak.” hükümleri bulunmaktadır. Bu hükümden zorunlu çalışma bölgeleri dışındaki eğitim kurumlarını tercih edeceklerin zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğü” başlıklı 24. maddesi 3. fıkrasında ise; “Zorunlu çalışma yükümlülüğü altı aydan az olan öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış sayılır.” hükümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yukarıda yer verdiğimiz “…ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış…” ibaresine göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü bitirmeye 6 aydan az kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayılmaktadır.

Bakanlığın yer değiştirme işlemlerinde Zorunlu çalışma yükümlülüğünü bitirmeye 6 aydan az kalanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayılmadığından hareketle Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay İkinci dairesinin 2009/2768 E sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Yargı kararına ve Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükmüne binaen yönetici atamalarında zorunlu hizmeti altı aydan az kalanların zorunlu hizmetini tamamlamış sayılarak zorunlu hizmet bölgesi dışındaki eğitim kurumlarını tercih etme hakları bulunup bulunmadığına ilişkin olarak Bakanlığa yapılmış bir başvurubulunmaktadır.

MEB Yönetici atama kılavuzuna açıklama koymalıdır.

Ayrıca;

Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yönetici Olarak Atanacaklarda Genel Şartlar” başlıklı 7.maddesi 2.fıkrasında; “Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, bilim sanat merkezleri, güzel sanatlar ve spor liseleri ile her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere, ilgili mevzuatına göre seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilecek nitelikte olanlar arasından atama yapılır.” hükümleri bulunmaktadır.

bu hükümlerdeki …..her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere…. ibaresinden anlaşılmaktadır ki her türdeki Anadolu liseleri her biri kendi içinde bağımsız olarak değerlendirilmektedir.

Fakat Mebbis başvuru ekranına girildiğinde; Fen Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum, Sosyal Bilimler Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum, Bilim Sanat Merkezlerinde Çalıştım/Çalışıyorum, Anadolu Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum seçenekleri bulunmaktadır. Bu seçenekler içinde Anadolu Öğretmen Liseleri bulunmamaktadır. Hâlbuki yukarıda belirttiğimiz yönetmenlik maddesi her türdeki Anadolu liseleri yöneticiliklerine bu eğitim kurumları her biri kendi içinde olmak üzere… demektedir. Dolayısıyla Mebbis başvuru ekranına “Anadolu Öğretmen Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum” seçeneği eklenmelidir.Yukarıda resmi bulunan Mebbis başvuru ekranına girildiğinde; Fen Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum, Sosyal Bilimler Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum, Bilim Sanat Merkezlerinde Çalıştım/Çalışıyorum, Anadolu Lisesinde Çalıştım/Çalışıyorum seçenekleri Müdür yardımcısı başvuru” işlemlerinde bulunmaktadır.

Bu seçenekler Müdür başvuruları ekranında Fen Lisesinde Çalıştım, Sosyal Bilimler Lisesinde Çalıştım, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Çalıştım, Bilim Sanat Merkezlerinde Çalıştım, Anadolu Lisesinde Çalıştım şeklindeydi ve halen çalışıyor olanlar çalıştım seçeneğinden dolayı buraları işaretlemediklerinden MEB Müdür yardımcısı başvuru ekranına Çalıştım/Çalışıyorum ibarelerini eklemiştir.Mebbis Başvuru ssitemin bu eksikliğinden dolayı Müdürlük başvurularında bu seçenekleri işaretlemedikleri için Milli Eğitim Bakanlığı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Yönetici Olarak Atanacaklarda Genel Şartlar” başlıklı 7.maddesi 2.fıkrasındaki hükümlerden faydalanamayarak atanamayanlar olmuştur MEB bu kişilerin durumlarını düzeltmelidir.

Duyuru ve Başvuru Süresince Verilen Ödüllerin Kabul Edilmeyeceğine Dair Yargı Kararı.

Eğitim Sen tarafından açılan davada Danıştay 2.Dairesi11/12/2009 tarihli, 2009/2738 Esas Nolu Kararında;şeklinde duyuru ve başvuru süresince verilen ödüllerin hukuka uygun olmadığına karar vermiştir. MEB’in duyuru ve başvuru süresince verilen ödüllerin kabul edilmeyeceği noktasında açıklama yapması gerekmektedir.

Ahmet Kandemir
Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

-memurlarnet-