Yeni Okul Öncesi Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği (2014)


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

Yeni Okul Öncesi Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği (2014)

Like Tree9Beğeni
 • 7 Post By Musa BAL
 • 1 Post By minikkelebek
 • 1 Post By ek12

Konu: Yeni Okul Öncesi Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği (2014)

 • #1
  Musa BAL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Şubat.2009
  Yer
  İstanbul-Osmaniye
  Mesajlar
  5,842
  @Musa BAL


  Yeni Okul Öncesi Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği (2014)

  Okul öncesi ve Çocuk Kulüpleri Yönetmeliği Değişti (28 Ağustos 2014)


  Çocuk Kulüpleri Yönetmeliğini word dosyası olarak indirmek için TIKLAYIN


  Yönetmeliğin Ekleri:

  ek1_cocuk_kulupleri_onay_formu.docx

  ek2_cocuk_kulupleri_sozlesmesi.docx

  ek3_cocuk_kulupleri_butce_tablosu.xlsx

  ek4_cocuk_kulupleri_basvuru_formu.docx

  ek5_acil_durumlar_formu.docx


  MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ


  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç
  MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullara devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar bünyesinde kurulan çocuk kulüplerinin kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar.

  Dayanak
  MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 26/7/2014 tarihli ve 29072 Sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 21/5/1977 tarihli ve 15943 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar
  MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
  a) Alan: Mezun oldukları lisans düzeyindeki yükseköğretim programına bağlı olarak kulübün açıldığı eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilecekleri alanları,
  b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
  c) Çocuk kulübü: Eğitim/ders saatleri dışında; çocuklarda güven, sorumluluk duygusu ile mevcut ilgi alanlarını geliştirmeye ve yeni ilgi alanları oluşturmaya, beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yapılması amacıyla istekli velilerin çocukları için kurulan kulübü,
  ç) Grup: Kulüpte görevli öğretmen/usta öğretici sorumluluğundaki en az 10 çocuktan oluşan grubu,
  d) Koordinatör öğretmen: Alan dışından görev yapacak olan usta öğreticilere etkinlikler sırasında rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürüten alan mezunu öğretmeni,
  e) Kulüp etkinlik saati: Okul öncesi eğitim kurumlarında kesintisiz 50 dakika, ilkokullarda ise 40 dakikalık etkinlik süresini,
  f) Öğretmen: Bakanlığa bağlı resmî ve özel öğretim kurumlarında görev yapan veya bu kurumlara atanma şartlarını taşıyan alan mezunu öğretmeni,
  g) Temel giderler: Materyal alımı, beslenme, Sosyal Güvenlik Kurum primi ve okulun diğer giderlerini,
  ğ) Usta öğretici: Koordinatör öğretmen rehberlik ve gözetiminde ilgili kulüp etkinliğini yürütebilecek sertifikaya sahip en az lise mezunu öğreticiyi
  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM
  Çocuk Kulübü Kurulması

  Çocuk kulübü kurulması
  MADDE 5- (1) Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.
  (2) Okul yönetimi, bir sonraki eğitim ve öğretim yılı için okulda kurulacak kulüplere kayıtlar başlamadan önce; kurumun türünü, imkân ve şartlarını, öğrencilerin sınıf seviyesini, çevrenin sosyo- ekonomik, kültürel ve coğrafi özelliklerini dikkate alarak karar verir.
  (3) Açılması planlanan çocuk kulüpleri, kayıt döneminde velilere duyurulur.
  (4) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, başka okulların çocuk kulüplerine kayıt yaptırabilirler. Okul öncesi eğitim kurumlarında bu çocuklar için, EK-4 Kayıt Formu ve EK-5 Acil Durumlarda Başvurulacak Kişiler Formu doldurtulur.
  (5) Çocuklar, velilerin talepleri de dikkate alınarak çocuk kulübüne kaydedilir.
  (6) Bir kulüpteki çocuk/öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumlarında 20’yi, ilkokullarda 30’u geçmemesi esastır.
  (7) Çocuk kulübü isteğe bağlı ve ücretlidir. Veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Kulübün Çalışma Esasları

  Kulübün çalışma esasları
  MADDE 6- (1) Çocuk kulübü çalışma esasları şunlardır;
  a) Durumlarının belgelendirilmesi kaydıyla;
  1) Kulüpte birden çok çocuğu bulunan velilerin diğer çocuklarından ücretin yarısı alınır.
  2) Kulüplerde, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile kulüpteki öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul ailelerin engelli çocuklarından ücret alınmaz.
  b) Her yaş/sınıf düzeyinde yeterli sayıda başvuru olması hâlinde, çocuklar seviyelerine uygun yaş/sınıf düzeylerine göre kulüp etkinliklerine alınır. Zorunlu hâllerde ise farklı yaş grubundaki/sınıflardaki çocuklara bir arada da kulüp etkinliği yaptırılabilir.
  c) Kulüp etkinlik saati günlük, 2 çalışma saatinden az, 6 çalışma saatinden çok olamaz. Etkinliklerin en geç saat 18.30’da sona erdirilmesi zorunludur. Yarıyıl tatili ile sınırlı olmak üzere günlük 8 kulüp etkinlik saati kulüp faaliyeti yapılabilir.
  ç) Kulüpte farklı alanlarda etkinlik yaptırılabilir. Ancak, bir alana ait etkinlik saati günlük iki etkinlik saatinden fazla olamaz.
  d) Resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü çocuk kulübü faaliyetleri yapılmaz.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Kulüpte Yapılacak Etkinlikler

  Yapılacak etkinlikler
  MADDE 7- (1) Kulüp etkinlikleri, Türk milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri ile eğitim/öğretim programlarına uygun olarak yürütülür.
  (2) Çocuk/öğrencilerin yaş ve gelişimsel durumlarına göre çocuk kulübü etkinliklerinde; bilim olimpiyatları ve proje çalışmaları, güzel sanatlar, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları, geleneksel çocuk oyunları, yabancı dil ile ilkokullarda günlük eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalar yapılır. Ancak, eğitim ve öğretimi destekleyici çalışmalar günlük 1 (bir) etkinlik saatinden fazla olamaz.
  (3) Beslenme saati ile üç saatten fazla kulüp etkinliği yapılan okul öncesi eğitim kurumlarındaki dinlenme saatleri öğretmen/usta öğretici gözetiminde yapılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Kayıt, Devam ve Devamsızlık

  Kayıt zamanı
  MADDE 8- (1) Çocuk kulübü kayıtları eğitim ve öğretim yılı kayıtları ile birlikte başlar, eğitim ve öğretim yılı süresince devam eder.

  Çocuk kulübü kayıtları
  MADDE 9- (1) Çocuk kulübüne kayıtta öncelik sıralaması;
  a) Çalışan anne babaların okula kayıtlı çocukları,
  b) Okula kayıtlı diğer çocuklar,
  c) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki anne babası çalışan çocuklar,
  ç) Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki diğer çocuklar,
  olarak belirlenir.
  (2) Müracaatın fazla olması durumunda bu belirlemeler veliler huzurunda kura ile yapılır.
  (3) Kulübe kaydı yapılan çocuğun velisi ile Çocuk Kulübü Sözleşmesi (EK-2) imzalanır.

  Devam ve devamsızlık
  MADDE 10- (1) Kulübe kayıtları yapılan çocukların kulüp etkinliklerini aksatmayacak şekilde devamlarının velileri tarafından sağlanması esastır.
  (2) Kulübe devam etmeyen çocukların durumu veliye ivedilikle bildirilir. Mazeretsiz ve kesintisiz 20 (yirmi) gün devam etmeyen çocukların kulüple ilişiği kesilir ve veli bilgilendirilir.
  (3) 7 (yedi) günden fazla sağlık raporuna dayalı hastalıklar, doğal afet, anne, baba ve kardeşlerin ölümü gibi özürler nedeniyle yapılan devamsızlıklarda, devam etmediği günlere ait ücret bir sonraki ayın ücretine sayılır. Bir sonraki ayda ücret ödemesi yok ise bu ücret veliye iade edilir.
  (4) Çocuk kulübüne kayıt yaptıran, ancak hiçbir hizmet almadan kayıttan vazgeçen velilere ödedikleri aidat iade edilir.

  ALTINCI BÖLÜM
  Kulüp Yönetimi ve Personel İşleri

  Çocuk kulübü yönetim kurulu ve görevleri
  MADDE 11- (1) Çocuk kulübü yönetim kurulu; okul müdürünün başkanlığında bir müdür yardımcısı, kulüpte görevli bir öğretmen veya koordinatör öğretmen ile çocuklarını kulübe kaydettiren velilerin kendi aralarında seçecekleri iki veli temsilcisinden oluşur. Müdür yardımcısı bulunmayan okullarda, okul müdürlüğünce uygun görülen bir öğretmen çocuk kulübü yönetiminde görevlendirilir. Uygulama sınıflarında bu görev bölüm şefi tarafından yapılır.
  (2) Yönetim Kurulu;
  a) Görev ve sorumluluklar konusunda üyeler arasında iş bölümü yapar.
  b) Velilerin ve çocukların istekleri doğrultusunda kulüp etkinlik alanlarını belirler.
  c) Kulüp etkinlik programını hazırlatır, onaylar ve uygulanmasını sağlar.
  ç) Kulüp ücretlerini, bu Yönerge esaslarına göre belirler.
  d) Kulüpte görev alan yönetici, öğretmen, usta öğretici, koordinatör öğretmen, ilgili personele ödenecek ücret miktarı ile diğer giderleri bu Yönerge hükümlerine uygun olarak tespit eder ve ilgililere duyurur.
  e) Çocuk kulübü adına kamu bankalarının birinde hesap açar.
  f) Kulübün gelir ve giderlerinin usulüne uygun olarak kayıt edilmesini ve harcanmasını sağlar.
  g) Kulüp etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için zamanında gerekli tedbirleri alır.


  Usta öğretici, öğretmen ve koordinatör öğretmenin görevlendirilmesi ve görevi
  MADDE 12- (1) Çocuk kulübünde görevlendirilecek usta öğretici/öğretmen ve gerekmesi hâlinde koordinatör öğretmen, yönetim kurulunca tespit edilir. İhtiyaçtan fazla başvuru olması hâlinde, görevlendirme işlemlerindeki öncelik; diploma, sertifika, iş deneyimi ve benzeri hususlar belgeye dayalı olarak yönetim kurulunca belirlenerek seçim yapılır ve dosyasında bulundurulur.
  (2) Alan dışından görevlendirilen usta öğreticilere, rehberlik ve gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere üç gruba kadar 1 (bir) koordinatör öğretmen görevlendirilir. Grup sayısının üçü geçmesi halinde ikinci koordinatör öğretmen görevlendirilir. İstekli olmaması durumunda okul dışından da alan mezunu öğretmenler koordinatör öğretmen olarak görevlendirilebilir.
  (3) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/ öğretmen ve koordinatör öğretmen, en az 15 gün önceden görevlendirme onayının iptalini isteyebilir. Bu kişiler, yerlerine görevlendirme yapılıncaya kadar görevlerini sürdürürler. Bu süre 15 günü geçemez.
  (4) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, yapılacak etkinliklerle ilgili aylık/yıllık çerçeve planı hazırlar. Hazırlanan çerçeve planları okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulanır.
  (5) Çocuk kulübünde görevlendirilen usta öğretici/öğretmen ve koordinatör öğretmen, kulüp etkinlikleri esnasında mevzuata uygun olarak nöbet görevini yerine getirir.

  Memur ve diğer personelin görevlendirilmesi
  MADDE 13- (1) Çocuk kulübü yönetim kurulunca,
  a) Okulun muhasebe işlerinden sorumlu bir memur, yoksa okulda sözleşmeli olarak çalışan personel, çocuk kulübünün idari ve mali işlerini yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların bulunmaması durumunda bu görevi müdür yardımcısı yürütür.
  b) Çocuk kulübünün temizlik ve beslenme işlerinde yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilir.
  c) Okulda sözleşmeli olarak çalışan personelin kulüp hizmetlerinde de görevlendirilmesi durumunda, bu kişiler için kulüp bütçesinden ödenecek olan vergi ve diğer kesintiler, kişilerin sözleşmeli olarak çalıştırıldıkları hesaba aktarılarak ödenebilir.

  YEDİNCİ BÖLÜM
  Mali Hükümler

  Kulüp ücretinin tespiti ve alınması
  MADDE 14- (1) Velilerin ekonomik durumları ve kulübe devam eden çocuk sayısı esas alınarak; çocuk kulübünün etkinlik saat ücreti, Devlet Memurları Kanununa göre gündüz öğretimi için belirlenen gösterge rakamı ile aylıklar için belirlenen kat sayının çarpımından oluşan ders saati ücretinin 1/10’undan az, 1/5’inden fazla olmayacak şekilde kulüp yönetim kurulunca belirlenir. Ancak özel okullarda kurulan çocuk kulüplerinin ücretleri okul yönetimince belirlenir.

  (2) Günlük kulüp etkinlik saati kulüp yönetimince belirlenir. Kulüp faaliyeti yapılan gün sayısına göre hesaplanan aylık ücret veliye bildirilir. Veli, kulüp ücretini her ay peşin olarak kulüp adına bankada açılan hesaba yatırarak dekontunu kulüp yönetimine teslim eder.
  (3) Kulüp ücretini bir ay içerisinde yatırmayan velinin çocuğu, bir sonraki ay kulüp etkinliklerine alınmaz ve kulüple ilişiği kesilir.

  Harcamaların yapılması
  MADDE 15- (1) Çocuk kulübünün giderleri, velilerden alınan ücretlerden oluşan kulüp bütçesindeki gelirlerden karşılanır. Harcamalar yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılır.
  (2) Harcamalarda, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5/1/2002tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete ’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve 19/12/2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  (3) Çocuk kulübü gelir ve giderleri okulun tabi olduğu muhasebe sistemine göre tutulur. Muhasebe kaydının ispatlayıcı bir belgeye dayanması ve mali sonuç doğuran her işlemin muhasebe kayıtlarında gösterilmesi zorunludur.
  (4) Harcamalarla ilgili belgeler dosyalanır ve denetime hazır hâlde bulundurulur.

  Kulüp giderleri
  MADDE 16- (1) Kulüp gelirlerinin;
  a) % 34’ü temel giderlere,
  b) % 3’ü okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokulların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere okulun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne,
  c) % 45’i kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmene,
  ç) % 12’si kulüp yönetim kurulu başkanı, müdür yardımcısı ya da müdür yardımcısı olmayan okullarda müdür yardımcısı yerine görevlendirilen üye öğretmene,
  d) % 2’si kulübün yazışma ve muhasebe islerinde görevlendirilen personele,
  e) % 4’ü kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmekle görevli personele ayrılır.
  f) Hesaplamalar Örnek Bütçe Tablosu EK-3’e göre yapılır.
  (2) Ödemeler aylık; ek gösterge dâhil en yüksek Devlet memuru brüt aylığının kulüpte görevlendirilen öğretmen, usta öğretici ve koordinatör öğretmenlerden resmî görevi bulunanlar için % 80’ini, resmî görevi bulunmayanlar için % 140’ını, kulüp yönetim kurulu başkanı için % 75’ini, yönetim kurulu üyesi için % 50’sini, kulübün yazışma ve muhasebe işleri ile temizlik, bakım ve beslenme islerini yürüten personel için % 40’ını geçemez.
  (3) Kulüpte birden fazla görevi olan personele, bu görevleri kapsamında ücreti en fazla olan kalemden ödeme yapılır.
  (4) Kulübün temizlik, bakım ve beslenme işlerini yürütmek üzere birden fazla personel görevlendirilebilir. Bu durumda %4’lük pay görevlendirilen personele eşit olarak paylaştırılır. Bu gider kaleminden bir kişiye ödenecek ücret % 2’yi geçemez.
  (5) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gider kalemlerinden artan miktar, aylık olarak temel giderler kalemine aktarılır.
  (6) Eğitim ve öğretim yılı sonunda kulüp hesabında para kalması durumunda, bu para okul öncesi aidat hesabı veya okul-aile birliği hesabına aktarılır.

  Çocuk kulübünde tutulacak defter ve dosyalar
  MADDE 17- (1) Çocuk kulüplerinde;
  a) Noter tasdikli Karar Defteri,
  b) Kulüp Kayıt Defteri,
  c) Kulüp Yoklama Defteri,
  ç) Kulüp Ders Defteri,
  d) Noter tasdikli İşletme Defteri,
  e) Kulüp ücretleri ile ilgili banka dekontları ve Harcama Belgeleri Dosyası,
  f) Kulüp eğitim etkinlikleri program ve planlar dosyası
  tutulur.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Denetim ve Sorumluluk

  Denetim
  MADDE 18- (1) Çocuk kulübü eğitim etkinlikleri ile evrak, defter ve dosyaların zamanında, doğru ve düzgün olarak tutulup tutulmadığı, yönetici, öğretmen ve diğer personelin görevlerini zamanında ve düzenli olarak yürütüp yürütmedikleri ve benzeri hususlar, yönetim kurulu başkanı ile denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir.

  Sorumluluk
  MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerince kulüp hizmetlerinde görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

  Özel öğretim kurumları ile ilgili iş ve işlemler
  MADDE 20- (1) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okul öncesi eğitim kurumları ile özel ilkokullarda açılacak çocuk kulüplerin işleyişinde, özel öğretim kurumları mevzuatında hüküm bulunmayan hususlarda bu yönerge hükümleri uygulanır.
  Yürürlükten kaldırılan mevzuat:
  MADDE 21- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 11/02/ 2008 tarihli ve 39 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük
  MADDE 22- (1) Bu Yönerge Onay tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme
  MADDE 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


 • #2
  gül19 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.Nisan.2009
  Yer
  Bursa
  Mesajlar
  419
  @gül19


  sanırım tam gün eğitimin kaldırılmasından doğan sıkıntılar kulüp çalışması ile giderilmeye çalışılacak fakat bu uygulama veliye maddi olarak ekstra yün getirecek...okula da ekstra bir muhasebe ve evrak işi olacak..

 • #3
  minikkelebek - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20.Ekim.2010
  Mesajlar
  11
  @minikkelebek


  hocam biz resim görevli öğretmen statüsündeyiz değil mi? Bütçe tablosundaki ibare kafamı karıştırdı. Eğer resmi görevli öğretmen kadrolu öğretmen demekse müdür hiç birşey yapmadan 548 lira alıcak biz 5 saat okulda olucaz en fazla 584 lira alacağız. bu bana haksızlık gibi geldi. Ne anlamsız bir değişiklik olmuş
  Meltem YANIKOĞLU Bunu Beğendi!

 • #4
  Meltem YANIKOĞLU - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  01.Mart.2009
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  16,374
  @Meltem YANIKOĞLU


  Alıntı minikkelebek Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  hocam biz resim görevli öğretmen statüsündeyiz değil mi? Bütçe tablosundaki ibare kafamı karıştırdı. Eğer resmi görevli öğretmen kadrolu öğretmen demekse müdür hiç birşey yapmadan 548 lira alıcak biz 5 saat okulda olucaz en fazla 584 lira alacağız. bu bana haksızlık gibi geldi. Ne anlamsız bir değişiklik olmuş
  Aynen öyle hocam. Mesela 15 öğrenciden, ders saati 2 liradan, 200 lira toplandığını varsayalım. Günde 6 ders saati kulüp yapan bir okulda öğretmenin hakettiği % 45lik pay 1.620 TL iken, alabileceği ücret 584 TL. Ve çocuk sayısının artması bunu değiştirmiyor. İşin garibi 2 saat kulüp yapan da, 4 saat yapan da, 6 saat yapan da aynı ücreti alıyor. Çok büyük haksızlık var ne yazık ki... Resmi görevli olmayan 1000 TL gibi bir ücret alabiliyor. Biz resmi görevliyiz hocam.

 • #5
  runkli_61 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Mayıs.2009
  Mesajlar
  30
  @runkli_61


  evet çok saçma bir ücret...

 • #6
  ek12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17.Şubat.2010
  Mesajlar
  31
  @ek12


  Çok karmaşık geliyor bana bu kulüp ücret vs hesapları. Ben yapıyorum 2 ders günlük. Ama alabilecegim ücreti nasıl verecekler hala anlamadım. Kaç vermeleri gerektiğini de
  yaren52430 Bunu Beğendi!

 • #7
  yaren52430 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Şubat.2017
  Yer
  ordu
  Mesajlar
  7
  @yaren52430


  Sormadin mi hocalara??

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Yeni Okul Öncesi Yönetmeliği İle İlgili Meb'den Açıklama
   By Zerrin KORKMAZ in forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevaplar: 9
   Son Mesaj: 18.Ekim.2015, 19:35
  2. 2014 Okul Öncesi ve İlköğretim Yönetmeliği
   By Musa BAL in forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevaplar: 17
   Son Mesaj: 07.Eylül.2014, 18:44
  3. Yeni Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İncelemesi
   By Okul Öncesi Etkinlikleri in forum GÜNCEL EĞİTİM HABERLERİ
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 18.Ağustos.2014, 13:37
  4. Farklı Çocuk Okul Öncesi Seti Aylık Planları 2013-2014
   By Musa BAL in forum AYLIK EĞİTİM PLANI
   Cevaplar: 7
   Son Mesaj: 12.Şubat.2014, 21:49
  5. 2012 Okul Öncesi Yönetmeliği (Son değişikliklerle)
   By Musa BAL in forum YÖNETMELİK,YÖNERGE, KANUN,TÜZÜK vb DUYURULARI
   Cevaplar: 4
   Son Mesaj: 13.Nisan.2013, 15:46

  Bu Konudaki Etiketler

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş