MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÇOK PROGRAMLI LİSE YÖNERGESİ

(24/10/2001 tarihli ve B.08.0.KTÖ.0.11.02.02.252-302/3052 sayılı Makam Onayı)

Tebliğler Dergisi
: KASIM 2001/2530

Ek ve Değişiklikler:
1) (AĞUSTOS 2003/2551 TD)
2) (ŞUBAT 2009/2617 TD)BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çok programlı liselerin açılışı, yönetimi ve işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çok programlı liselerin açılmasına, koşulları uygun orta öğretim kurumlarının çok programlı liseye dönüştürülmesine ,yeni bölümlerin açılmasına, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetleri ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Bu Yönerge, 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 05/06/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun ile 29/06/2001 tarihli ve 4702 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.03.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık:Milli Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan : Milli Eğitim Bakanını,

c) Genel Müdürlük :Çok Programlı lisenin bağlı olduğu Genel Müdürlüğü,

d) Milli Eğitim Müdürlüğü :İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,

e) Okul :Orta öğretimin genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını tek yönetim altında uygulayan çok programlı liseyi,

f) Örgün Eğitim :Uygulanan genel mesleki eğitim programları ile orta öğretim düzeyinde verilen ve diplomaya götüren eğitimi,

g) Yaygın Eğitim :Örgün Eğitimin yanında veya dışında uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlayan, mesleklerini geliştiren, yeni mesleklere uyumlarını sağlayan ve belgeye götüren eğitimi,

h) Öğretmen :Çok programlı lisede görev yapan genel bilgi, atölye-laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenini,

ı) Uzman : (Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) : Alanı ile ilgili yüksek öğrenim görmüş ve bu alanda en az beş yıl başarı ile çalıştığını ya da alanında yüksek lisans eğitimi aldığını belgelendiren kişiyi,

i) Usta Öğretici: (Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Ustalık yeterliliğini kazanmış; aday çırak, çırak kalfa ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenci/kursiyerlerinin iş yerindeki eğitimlerinden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi,

j) Öğrenci:Çok programlı lisede uygulayan programlardan herhangi birine devam eden öğrenciyi,

k) Kursiyer: (Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Yaygın mesleki ve teknik eğitim programlarına devam eden kişiyi,

l) Ders Yılı Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

m) Öğretim YılıDeğişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

n) Meslek Alanı :Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı,

o) Meslek Dalı :Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini,

ö) Eğitici Personel: (Ek bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Mesleki yeterliğe sahip öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen, uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler

Temel İlkeler

Madde 5- Bu Yönerge hükümlerine göre;

a) Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma planları, hükümet programları ve şura kararlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalar doğrultusunda insan gücü, eğitim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulması,

b) Bireylere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve beceriler kazandırılarak, onlarda iş görme alışkanlıklarının geliştirilmesi, hayata ve yüksek öğrenime hazırlanmalarının sağlanması,

c) Çağın gereklerine uygun, iş ve hizmet alanlarında gereksinim duyulan insan gücünün yetiştirilmesi ve sürekli eğitim yoluyla mesleki gelişmelerin desteklenmesi,

d) Kamu ve özel sektör temsilcileri ile iş görenlerin mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği yapmalarının sağlanması,

e) Eğitim binalarının fiziki kapasiteleri ile personel, donatım ve diğer olanaklarının en etkin ve en verimli biçimde kullanılması,

f) Okulun iç ve dış ögeleri, yerel yönetimler, özel sektör ve gönüllü kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinin eğitim yönetimi karar süreçlerine katılım ve katkılarının sağlanması,

g) Yüksek öğretim kurumları ile her alanda iş birliğinin yapılması, öğretim programları ve devamlılığı ilişkilendirmek üzere eğitim bölgesinde yer alan meslek tüksek okulları ve diğer orta öğretim kurumları ile ortak çalışmaların yürütülmesi,

h) Bireysel, ulusal ve uluslar arası rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlanması,

i) (Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Öğrencilerin girişimcilik bilincinin geliştirilerek kendilerine ve başkalarına istihdam yaratacak işler kurmaları yönünde özendirilmesi,


Mesleki ve teknik eğitim programlarına devam eden öğrencilerin girişimcilik bilincinin geliştirilerek kendilerine ve başkalarına istihdam yaratacak işler kurmaları yönünde özendirilmesi,

j) Genel lise programlarına devam eden öğrencilere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda istihdam olanağı bulunan meslek alanları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması,

k) Öğrenci ve kursiyerlere ortak bir genel kültür kazandırmak suretiyle onlarda kişi ve toplum sorunlarını tanıma ve çözüm yolları bulma; ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincinin kazandırılması,

esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Okul ve Alan/Dal Açma, Dönüştürme ve Sekreterya Hizmetleri(1)

Bina Yapımı ve Okulun Açılma Koşulları

Madde 6- Çok programlı liseler; Milli Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma planları, hükümet programları ve şura kararlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalar doğrultusunda küçük yerleşim birimlerinin orta öğretim düzeyindeki eğitim ihtiyacı, öğrenci potansiyeli, eğitim maliyeti, eğitim ekonomisi, beceri eğitimine uygun iş yerleri ile fiziki kapasite durumları dikkate alınarak açılır.

Bir yerleşim biriminde çok programlı lise açılabilmesi için:

a) O yerleşim birimindeki mevcut eğitim kurumları ile mahalli katkılarda dikkate alınarak yerleşim biriminin ve çevrenin sosyal,kültürel ve ekonomik durumları ile tarım, sanayi ve hizmet alanındaki gelişmişlik düzeyi, yapımı veya açılması önerilen okulun en yakın yerleşim birimindeki orta öğretim kurumuna olan uzaklığı ve ulaşım durumu,

b) Yeni bina yapımı için en aza 10.000 m² arsanın sağlanmış olması ve o yerleşim biriminin coğrafi konumu itibariyle okul yapımına uygun koşulları taşıması,

c) (Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Yeni bina yapımı veya mevcut binada okul açılması istenen yerleşim biriminin ilçe olması yahut merkez nüfusunun en az 5.000 veya çevresi ile birlikte en az 10.000 olması,

d) O yerleşim biriminde mesleki ve teknik eğitim merkezinin bulunmaması,

e) Mesleki ve teknik eğitimin programlarının gerektirdiği donatıma uygun büyüklükte atölye ve laboratuvarların bulunması,

f) Merkezdeki ilköğretim okullarının son sınıf öğrenci sayısının en az 60, merkeze bağlı yerleşim yerleri ile birlikte bu sayının en az 100 olması,

g) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince, mesleki ve teknik eğitim programlarına devam edecek öğrencilerin beceri eğitimine uygun iş yerlerinin bulunması

koşulları aranır.

Mahallen sağlanan binalarda okul açılması veya o yerleşim birimindeki orta öğretim kurumunun çok programlı liseye dönüştürülmesinde, yukarıdaki koşullara ilave olarak;

a) (Değişik bend : ŞUBAT 2009/2617 TD) Genel lise programları için en az 6, mesleki ve teknik eğitimde uygulanacak her program için en az 4'er derslik ve her mesleki ve teknik öğretim programı için yeter sayı ve nitelikte atölye ve laboratuvar bulunması,

b) Okulun fiziki kapasitesi ile orantılı tören ve oyun alanının bulunması,

c) Ortak kullanıma uygun 3 yönetim odası, 1 öğretmenler odası, 2 laboratuvar,1 kütüphane, kız ve erkek öğrenciler için en az dörder kabinli tuvalet bulunması

koşulları da aranır.

Çok Programlı Lise Açma Teklifi

Madde 7- Çok programlı lise açılmak üzere bina yapımı, mahallen sağlanan mevcut binada okul açılması veya o yerleşim birimindeki koşulları uygun ortaöğretim kurumunun çok programlı liseye dönüştürülmesi isteği; valilik oluru ile mesleki ve teknik eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı başkanlığında bir ilköğretim müfettişi, bir mesleki ve teknik ortaöğretimokul müdürü ile iki atölye-laboratuvar ve meslek dersi öğretmeninin katılımı ile oluşacak komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenecek rapora göre belirlenir. Raporda; Bu Yönergenin 6 ncı maddesinde yer alan bina yapımı ve okulun açılma koşullarına göre;

a) Yeni bina yapımına ihtiyaç olup olmadığı, varsa uygun arsanın bulunup bulunmadığı,

b) Mahallen sağlanan binanın konumu ve fiziksel yapısı itibariyle okulun amaçlarına uygunluğu,

c) Çok programlı liseye dönüştürülmesi istenen orta öğretim kurumunun fiziki yapısı ve kapasitesinin ihtiyaca cevap verip veremeyeceği

belirtilir.

(Değişik ikinci fıkra : ŞUBAT 2009/2617 TD) (b) ve (c) fıkralarına göre yapılacak tekliflere ilişkin olarak;

1. Teklif edilen bina veya binaların dört cephesinden çekilmiş resimleri,

2. Öğretim binasına ait kat planları ile atölye ve laboratuvar olarak kullanılacak yerlerin planları,

3. Bina mahallen sağlanmış ise, Hazine adına alınacak tapusu ile Bakanlık adına alınmış tahsis belgesi,

4. Mahallî katkı sağlanıp sağlanmayacağı, sağlanacaksa buna ait bilgi ve belgeler

eklenir.

İnceleme komisyonunca düzenlenen rapora ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu(2) kararına göre çok programlı lise için yeni bina yapımı, mevcut binada/binalarda çok programlı lisenin açılması, o yerleşim birimindeki orta öğretim kurumunun çok programlı liseye dönüştürülmesi valilikçe de uygun görülmesi durumunda “Çok Programlı Lise Açma Teklif Formu” (Ek-1) düzenlenerek gerekli bilgi ve belgelerle bi,rlikte Bakanlık Makamınca sekretarya hizmetleri ile görevlendirilen Genel Müdürlüğe gönderilir. Gelen teklifler bu Genel Müdürlükçe İncelenerek ilgili komisyona sunulur.

Değerlendirme Komisyonu (3) Kurulması ve Görevleri

Madde 8- Valiliklerce Bakanlığa gönderilen yeni bina yapımı, okul açma ve mevcut orta öğretim kurumlarını çok programlı liseye dönüştürme tekliflerini değerlendirerek karara bağlamak üzere mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Ortaöğretim Genel Müdürü, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürü, Ticaret ve Turizm Öğretim Genel Müdürü ile Din Öğretim Genel Müdürünün katılımı ile oluşan bir komisyon kurulur.

Değerlendirme Komisyonu (3), sekretarya hizmetlerini yürüten birimin önerisi ve başkanın çağrısı üzerine toplanır. Yapılan toplantıda, valiliklerden gelen bilgi ve belgeler incelenerek:

a) (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Bina yapımı. okul açılması veya dönüştürülmesi önerilen çok programlı liselerle ilgili istek, bu Yönergenin 6 ncı maddesinde ön görülen koşullara uygun olup olmadığı, o yerleşim biriminin eğitim ihtiyacı, eğitim ekonomisi ve ülke çıkarları açısından değerlendirilerek karara bağlanır.

b) Kararın bina yapımı, okul açılması veya mevcut orta öğretim kurumunun çok programlı liseye dönüştürülmesi yönünde alınması durumunda, okulun hangi genel müdürlüğe bağlanacağı da belirtilir.

c) Yeni bina yapım kararından, bu okulun yatırım programına teklifi, izlenmesi ve yapımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler, bağlanmasına karar verilen genel müdürlükçe; okul açma ve dönüştürme onaylarını almaya ilişkin iş ve işlemler sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli genel müdürlükçe yürütülür.

Mevcut çok programlı liselerin yeni bina ihtiyaçları ile ek bina yapım teklifleri, valiliklerce okulun bağlı bulunduğu genel müdürlüğe gönderilir.Değerlendirme ve teklife ilişkin iş ve işlemler bu genel müdürlükçe yürütülür.

Alan/Dal Açma/KapatmaTeklifi(4)

Madde 9- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Çok programlı liselerin bulunduğu yerleşim birimlerinde yapılan eğitim ihtiyacını belirleme çalışmaları sonucunda, o okul bünyesinde yeni alan ve dalların açılmasına veya güncelliğini yitiren alan/dalların kapatılmasına ihtiyaç duyulması halinde, okulun fizikî kapasitesi de dikkate alınarak okul müdürlüğünce gerekçeli bir rapor hazırlanır ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Mesleki ve teknik eğitim programlarının uygulanacağı alan/dal açma istekleri Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde yer alan esaslar dahilinde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunda görüşülür. Açılması veya kapatılması yönünde karar alınan alan/dallara ilişkin teklifler valilik görüşü ile birlikte okulun bağlı bulunduğu Bakanlık birimine gönderilir. Bu birimce de uygun görülenler için onay alınır.

Sınırlılıklar

Madde 10- Mesleki ve teknik eğitim merkezinin bulunduğu yerleşim birimlerinde ayrıca çok programlı lise açılmaz. Bu gibi yerlerde, yörenin eğitim ihtiyacına ve koşulların uygunluğuna göre bağımsız genel orta öğretim kurumları açılabilir.

(Değişik ikinci fıkra : ŞUBAT 2009/2617 TD) Çok programlı liselerde anadolu lisesi, sosyal bilimler lisesi, fen lisesi ile güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, sağlık meslek lisesi, otelcilik ve turizm meslek lisesi ile iletişim meslek lisesi programlarına yer verilmez. Ayrıca kız/erkek öğrenci ayırımı yapılmaksızın karma eğitim yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt Kabul İşleri

Öğrencilerde Aranacak Koşullar

Madde 11- Çok programlı liselere; program türleri de dikkate alınarak diğer orta öğretim kurumlarına alınacak öğrenciler için gerekli koşullar aranır.

Başvuru ve Kayıt

Madde 12- Çok programlı liseye kayıt için; kayıt kabul koşullarını taşıyan öğrenciler başvuruda bulunur. Başvuran öğrencilerin kayıtları ilgili mevzuata göre yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

Programlar

Madde 13- Çok programlı liselerde:

a) Yüksek öğretime hazırlayan programlar,

b) Hem mesleğe, hem yüksek öğretime hazırlayan programlar,

c) Hayata ve iş alanına hazırlayan programlar

uygulanır.

Okul yönetimince, çevrenin eğitim ihtiyacı ve istihdam olanakları göz önünde bulundurularak mesleki ve teknik eğitim alanında yeni programların açılması hususunda araştırma, geliştirme, planlama ve uygulamaya yönelik gerekli bütün önlemler alınır.

Beceri Eğitimi ve Staj

Madde 14- (Değişik birinci fıkra : ŞUBAT 2009/2617 TD) Çok programlı lise bünyesindeki mesleki ve teknik öğretim programlarına devam eden öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve staj çalışmalarında Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır.

Çok programlı lisenin mesleki ve teknik eğitim programlarından mezun olanlar, aynı programı uygulayan diğer meslek liselerini bitirenler ile diğer programlardan mezun olanlar da , aynı programı uygulayan diğer orta öğretim kurumlarını bitirenler ile aynı unvan, hak ve yetkilere sahiptir.

Tam Gün Tam Yıl Eğitim

Madde 15- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Çok Programlı Liselerin bina, tesis, araç-gereç ve personelinden yararlanılarak daha çok kişiye eğitim verilmesi hususunda Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge esaslarına göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM
Yönetim

Genel İşleyiş

Madde 16- Çok programlı liselerin genel işleyiş yönünden hangi genel müdürlüğe bağlanacağı okulun açılış onayında belirtilir ve faaliyetlerini bu genel müdürlüğe bağlı olarak sürdürür.

Okulun her türlü giderleri ile yapım, onarım ve donatım ödenekleri bağlı bulunduğu genel müdürlüğün bütçesinden karşılanır.

Yönetim

Madde 17- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Çok programlı lise yöneticileri, ilgili mevzuatında belirtilen esas ve usullere göre atanır.

Bu okullardaki programların türlerine uygun olarak müdür yardımcıları, alan/dal atölye ve laboratuvar şeflerinin ilgili branş öğretmenlerinden atanmaları esastır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Diploma Düzenleme

Madde 18- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Çok programlı lise bünyesindeki ortaöğretim programlarından mezun olanlara bitirdikleri program türüne göre ilgili mevzuatına uygun diploma verilir.

Bünyesindeki çok programlı lisede bulunan program türüne göre ayrı ayrı diploma defteri oluşturulur.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19- Bu Yönergede yer almayan konularda yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 20- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Bakanlık Makamının 24/07/1998 gün ve Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünün B.08.KTÖ.11.03.03.420 (Genel)/2131 sayılı oluru ile uygulamaya konulan Milli Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesi ve bu Yönergeye göre çıkarılan genelge ve emirler yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- (Değişik : AĞUSTOS 2003/2551 TD) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan çok programlı liseler bünyesindeki mevcut Anadolu teknik lisesi, teknik lise, her türlü Anadolu lisesi ve yabancı dil ağırlıklı lise ile diğer programlara devam edilir.

Geçici Madde 2- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Açılacak çok programlı liselerle ilgili sekreterya hizmetleri Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Yürürlük

Madde 21- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 22- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.________________________________________

(1) Bu bölüm başlığı"Okul ve Bölüm Açma, Dönüştürme ve Sekretarya Hizmetleri" iken, ŞUBAT 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge''nin 4'üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) Bu fıkrada yer alan "İl Mesleki Eğitim Kurulu" ifadesi, ŞUBAT 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge''nin 6'ncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) Bu maddenin madde başlığı ile ikinci fıkrasında geçen"Komisyon" ifadeleri, ŞUBAT 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge''nin 7'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(4) Bu madde başlığı "Bölüm ve Alan Açma/Kapatma Teklifi" iken, ŞUBAT 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayınlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Çok Programlı Lise Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge''nin 8'inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


https://onceokuloncesi.com/dosya/upl...a5223e6c1c.zip