MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL VE KURUMLARINDA TAM GÜN TAM YIL EĞİTİM UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNERGE


Tebliğler Dergisi : EYLÜL 1999/2504Ek ve Değişiklikler:
1) ŞUBAT 2009/2617 TD

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına ilişkin esas ve usûlleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Bu Yönerge, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 1.7.2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 30.5.1997 tarihli ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu: 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13 üncü maddesi ile kurulan kurulu,

c) Kurs: Örgün mesleki ve teknik eğitimin yanında veya dışında uygulanan programlarla bireyleri bir mesleğe hazırlayan, bir meslek sahibi olanların mesleklerinde gelişmelerine ve yeni mesleklere uyumlarına imkân sağlayan, ayrıca bireylerin günlük yaşamlarında ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan, sertifikaya ve belgeye götüren yaygın eğitim faaliyetlerini,

ç) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları: Mesleki ve teknik eğitim alanında, diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür derecedeki örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarını,

d) Modül: Bir meslek alanının eğitim öğretim programında; kendi içinde bir bütün olan, tek başına öğretilebilir içeriğe sahip, kendi alanındaki diğer programlarla bütünleşerek daha geniş mesleki işlevler grubu oluşturma özelliği gösteren, gerektiğinde bir sertifika ile belgelendirilerek istihdam yeterliği kazandıran program birimini,

e) Modüler program: Bir meslek alanında istihdam edilebilir beceri modülleri halinde düzenlenmiş program yapısını,

f) Öğretim Yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

g) Tam gün tam yıl eğitim: Mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarının fiziki kapasitelerinden azamî derecede yararlanılması amacıyla hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere 07.00 - 24.00 saatleri arasında yapılan eğitim ve öğretimi,

ğ) Telâfi eğitimi: Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olmak isteyen genel lise mezunları ile ilköğretim okulu mezunu kalfa ve ustalar için mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan eğitim programlarını,

h) Yüz yüze eğitim: Açıköğretim Lisesi mesleki açıköğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin, bitirmek istedikleri alan/dala ait teorik ve uygulamalı meslek derslerini okul ve kurumların derslik, atölye ve laboratuvarlarında öğretmenler nezaretinde almalarını

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Uygulama Esas ve Usulleri

Temel İlkeler

Madde 5- Tam Gün Tam Yıl Eğitimin temel ilkeleri şunlardır:

a) Kalkınma plânları ve hükümet programlarında yer alan hedefler, ilkeler ve politikalar doğrultusunda insan gücü, eğitim ve istihdam ilişkilerinin sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasına katkıda bulunmak,

b) Çağın gereklerine göre, iş hayatının ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek ve sürekli eğitim yoluyla meslekî gelişmelerini desteklemek,

c) Mevcut kaynakları daha etkin ve verimli kullanmak suretiyle daha çok insanın meslekî eğitim görmesine olanak sağlamak,

d) Örgün ve yaygın meslekî eğitim yoluyla her bireye istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi, beceri ve olumlu davranışlar kazandırmak, bu yolla iş görme alışkanlıklarını geliştirmek ve hayata hazırlamak,

e) Bireysel, ulusal ve uluslar arası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak,

f) İlgili yerel yönetim ve kurulları güçlendirmek,

g) Meslekî-teknik eğitime ve bu alanda eğitim görenlerin istihdamına kamu ve özel sektörün daha etkin katılımım ve katkıda bulunmasını temin ederek sektörel desteği sağlamak,

h) Hükümet, işveren ve işçi kesimlerinin, meslekî ve teknik eğitimde iş birliği yapmalarının daha da kurumsallaşmasına ortam hazırlamak,

i) Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarını bitirenlerin girişimcilik bilincini geliştirerek kendilerine ve başkalarına istihdam yaratacak işlerini kurmalarını özendirmek ve teşvik etmektir.


Tam Gün Tam Yıl Eğitimin Kapsamı

Madde 6- Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasından;

a) İlköğrenimini bitirmiş olanlar ile orta öğretim kurumlarına devam etmekte olan veya ara sınıflardan ayrılan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar,

b) Herhangi bir nedenle örgün eğitim veya çıraklık eğitimi dışında kalmış, orta öğrenimini tamamlayamamış olanlar,

c) Orta öğrenimini bitirmiş ancak yüksek öğretim kurumlarına girememiş ya da bu eğitimi tamamlamamış olanlar,

d) Yüksek öğrenimini tamamlamış ancak, bir işe girememiş olanlar,

e) Bir meslek edinmek, mesleğini değiştirmek veya bir işte çalışmakta iken mesleğinde ilerlemek isteyenler yararlandırılır.

Okul ve Kurumların Kapsama Alınması

Madde 7- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Okul ve kurum müdürlüklerince, mesleki ve teknik eğitimi daha ileri boyutlara taşımak ve daha çok insanımızın bu eğitimden yararlanmasına imkan sağlamak üzere çevrenin mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı, fiziki kapasite, öğrenci-kursiyer potansiyeli, çevre şartları, öğretmen durumu, araç-gereç ve donatım girdileriyle bu kapsamda yapılacak faaliyetin içeriği gibi hususlar dikkate alınarak, okul veya kurumun tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınmasına ilişkin öneriler ağustos ayı içerisinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirilir. Okul/kurum müdürlüklerince hazırlanan etkinlik planının uygun bulunması halinde il millî eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine valilik oluru ile kapsama alınma kararı alınır.

Okul ve kurumun tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınması kararı, bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen faaliyetin türüne göre fiilen yapıldığı sürece yürürlükte kalır.

Uygulama kapsamında yapılacak etkinlikler her yıl okul/kurumun yıllık çalışma planında gösterilir.

Daha önce Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında olmayan okul ve kurumlar ders yılı içerisinde bu kapsamda bir faaliyet planlamaları durumunda, gerekçeleriyle birlikte faaliyetin başlangıcından en az bir ay önce millî eğitim müdürlüklerine teklifte bulunurlar. Uygun bulunması hâlinde valilik oluru ile tam gün tam yıl eğitim kapsamında etkinliklere başlama izni verilir.

Tam Gün Tam Yıl Eğitim Kapsamında Yürütülecek Faaliyetler

Madde 8- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde çalışma saatleri dışındaki süreler ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen mesleki eğitim ve öğretim hizmetleri,

b) Mesleki ve teknik eğitim görmek isteyen öğrenci sayısının okul/kurumun fiziki kapasitesinin çok üzerinde olduğu durumlarda eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan ikili öğretim,

c) Mesleki Açık Öğretim Lisesi programlarına kayıtlı öğrencilerin yüz yüze eğitim uygulamaları,

d) Genel lise mezunlarıyla kalfa ve ustaların meslek lisesi diploması alabilmeleri için düzenlenen telafi eğitimi,

e) Genel ortaöğretim kurumlarından meslek liselerine geçmek isteyen öğrenciler için açılan yoğunlaştırılmış telafi eğitimi,

f) İşletmelerde meslek eğitimine gönderilemeyen öğrencilerin okuldan mezun olabilmek için yapmakla yükümlü oldukları staj çalışmaları,

g) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri, üretici konuma getirmeye yönelik düzenlenen mesleki eğitim,

h) Her hangi bir nedenle örgün eğitim dışında kalmış, eğitimini tamamlayamamış veya orta ve yüksek öğretimi bitirip istihdam edilemeyenlere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun, istihdam imkânı olan alanlar için açılan mesleki kurslar,

ı) Mesleğinde ilerlemek veya mesleğini değiştirmek isteyenler ile istihdam için gerekli yeterliklere sahip olmayanlara istihdam edilebilir yeterlikler kazandırmak amacıyla uygulanan modüler kurs programları,

j) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 37'nci maddesine göre düzenlenecek meslek kursları,

k) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 38'inci maddesine göre sektörde çalışanların mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere düzenlenecek geliştirme ve uyum kursları,

l) Mesleki eğitim merkezi bulunmayan yerleşim birimlerinde, kaynakları bu eğitime uygun olan mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılacak çıraklık ve kalfalık eğitimi,

m) Usta öğretici/eğitici personel yetiştirmek amacıyla açılan iş pedagojisi kursları,

n) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla yapılan proje ve protokoller çerçevesinde yapılan yaygın eğitim,

o) Otelcilik ve turizm, iletişim, seyahat acenteciliği, cilt bakımı ve kuaförlük, ağırlama ve gıda atölyeleri, süs bitkileri gibi hafta içi günlerde akşamları, hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda yapılan eğitim-öğretim

gibi etkinlikler yapılır.

Meslekî Rehberlik ve Mesleğe Yönlendirme

Madde 9- İlköğretim okulu son sınıf öğrencilerini meslekî ve teknik eğitime yöneltmek üzere; meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim okul ve kurum müdürlüklerince bir program çerçevesinde okul gezileri düzenlenerek atölye ve lâboratuvarların tanıtılması, seminer, konferans, sempozyum düzenlenerek meslekî ve teknik eğitim, insan gücü ve istihdam ilişkilerinin anlatılması, Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı'nın gezdirilmesi, afiş, broşür, görsel ve işitsel eğitim araçlarıyla meslek alanlarının tanıtılması, öğrencilerin meslekî eğilimlerini saptamak üzere anket uygulaması ile yönlendirme çalışmaları yürütülür.

Okul Sektör İş Birliğinin Sağlanması

Madde 10- Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulaması kapsamında, sektörde çalışan iş gücünün mesleklerinde gelişmelerini veya yeni meslek edinmelerini sağlamak üzere okulda, kurumda veya iş yerinde kurslar düzenlenir. Meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının tanıtılması, sektörün bu okul ve kurumlar ile Meslekî ve Teknik Eğitim Fuarı'na katkı ve katılımının sağlanması amacıyla karşılıklı olarak öğretmen, öğrenci, iş veren ve çalışanlara yönelik tanıtım programları düzenlenmesi sağlanır.

Çalışma Saatleri

Madde 11- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Günlük çalışma saatleri, okul/kurumun her türlü imkanları, öğretmen ve diğer personel durumu ile ulaşım, coğrafî konum ve güvenlik şartları da göz önünde bulundurularak mesai saatleri dışındaki zamanlar da kullanılmak kaydıyla 07.00 - 24.00 saatleri arasında olacak şekilde valiliklerce belirlenir.

Bu Yönerge hükümlerine göre gerçekleştirilen faaliyetlerden hafta içi günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan eğitim-öğretim ile hafta sonu, yarı yıl ve yaz tatillerinde yapılan eğitim-öğretim tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında yapılmış sayılır.

Öğretim Programları

Madde 12- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yapılacak eğitim-öğretimin türüne göre, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 30, 31 ve 32 nci maddesine uygun programlar uygulanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Bilgi Verilmesi(1)

Madde 13-(Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınan okul ve kurum müdürlüklerince bir öğretim yılına ait etkinliklerde elde edilen sonuçlar ile bir sonraki yılda yapılması planlanan faaliyetler, her yıl il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.

İl millî eğitim müdürlüklerince; tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamına alınan okul ve kurumlar ile bu kapsamda yapılan çalışmaların niteliği, kapsama alınma onayını takip eden 15 gün içinde e-okul veri tabanına, öğrenci/kursiyer sayılarıyla ilgili bilgiler ise Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 71 inci maddesi hükümlerine göre İLSİS veri tabanına işlenir ve düzenli olarak güncellenir.

İl millî eğitim müdürlüklerince, tam gün tam yıl eğitim uygulamasından elde edilen yıllık sonuçlar ile okul/kurum müdürlüklerince yapılması planlanan etkinlikler hakkında il istihdam ve mesleki eğitim kuruluna bilgi verilir, çevrenin mesleki ve teknik eğitim ihtiyacı konusunda görüş ve önerileri alınır.

Personel ve Finansman

Madde 14- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Uygulama kapsamındaki okul ve kurumlarda akşam öğretimi ve hafta sonu ile yarıyıl ve yaz tatillerindeki eğitim ve öğretim göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan personel ile ilgili gerekli önlemler valiliklerce alınır. Uygulama kapsamındaki okul ve kurumlarda; elektrik, su, kırtasiye, haberleşme, yakacak, temrinlik malzeme ve benzeri eğitim giderleri genel bütçe kaynakları, herhangi bir resmi veya özel kurum ve kuruluşla işbirliğiyle ya da protokol çerçevesinde eğitim yapılıyorsa bu kurum ve kuruluş katkısı ya da çevre imkânlarıyla karşılanır.

Denetim

Madde 15- Tam Gün Tam Yıl Eğitim kapsamına alınan meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılan uygulamaların bu Yönergede belirtilen esaslara uygunluğu millî eğitim müdürlüklerince denetlenerek gerekli önlemler alınır.

Rapor

Madde 16- (Değişik : ŞUBAT 2009/2617 TD) Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasının geliştirilerek yaygınlaştırılması ve kurumsallaştırılmasını sağlamak üzere Yönerge ekinde bulunan rapor (EK-4) il millî eğitim müdürlüklerince doldurularak her yıl öğretim yılı sonu itibarıyla kapsamdaki eğitim kurumlarının bağlı olduğu Bakanlık birimlerine gönderilir.

Yer Almayan Hükümler

Madde 17-Bu Yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yönerge Ekleri

Madde 18- Bu Yönerge ekinde yer alan rapor ve formlar uygulama sonuçlarına göre Yönerge hükümlerine aykırı olmamak üzere Bakanlıkça değiştirilebilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme


Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 19- Bu Yönergenin onay tarihinden önce Tam Gün Tam Yıl Eğitim uygulamasına ilişkin olarak yapılan düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

________________________________________

(1) Bu madde başlığı "Bakanlığa Bilgi Verilmesi" iken, ŞUBAT 2009 tarihli ve 2617 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasına İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönergenin 12'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

https://onceokuloncesi.com/dosya/upl...ec94f8f779.zip