4 Eylül 2010 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27692

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI

SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu ile 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki (u) bendi eklenmiştir.

“u) E-Okul: Bakanlığa bağlı okul veya kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alan/Dal/Meslek Dersleri

MADDE 8 – Alan/dal/meslek dersleri; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, imam-hatip liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programları ile mesleğe ve iş alanlarına hazırlayan ve bu yönde ona gelişme imkânı sağlayan derslerdir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – Seçmeli dersler; öğrencileri ilgi ve istekleri doğrultusunda hedefledikleri yükseköğretim programlarına hazırlayan ve kişisel yeteneklerini geliştirebilmelerine imkân sağlayan derslerdir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Alan/Dalın Belirlenmesi

MADDE 10 – Mesleki ve teknik ortaöğretimde alan/dalın belirlenmesi ve değiştirilmesiyle ilgili iş ve işlemler, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir. Özel ortaöğretim kurumlarında öğrenci sayısının 10'dan az olması durumunda il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı aranmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (d) bentleri ile 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Resim” ibaresi “Görsel Sanatlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü kısmında yer alan üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Not Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Genel liseler, güzel sanatlar ve spor liseleri ile mesleki ve teknik liselerde 2.50”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Ek 1 inci madde eklenmiştir.

“İşlemlerin E-Okul Sisteminde Yürütülmesi

EK MADDE 1 – Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler e-okul sisteminde yürütülür. Bu iş ve işlemlerden;

a) Ders yılı içindeki sınav, ödev ve proje sonuçları öğrenciye duyurulduğu günde,

b) Devamsızlıklar aynı günde,

c) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav programları sınavlar başlamadan önce,

ç) Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınav sonuçları, sınavların bitimini takip eden ilk iş gününde,

d) Alan/dalın belirlenmesi ve değişikliğine ilişkin iş ve işlemler işlemin yapıldığı günde,

e) Öğrenim hakkını kullanamayacak öğrencilerin durumu bildirim tarihinde,

f) Nakiller ile bunların dışında karne, tasdikname, diploma ve benzeri belge tanzimine ilişkin iş ve işlemler ise mevzuatında belirtilen süre içinde

e-okul sistemine işlenir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir.

“Alan Değişikliği ve Ders Seçimi

GEÇİCİ MADDE 7 – Genel ortaöğretim kurumlarında;

a) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 9 uncu sınıftan 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler ile 10 uncu sınıf tekrarına kalan öğrencilere alan seçimi yaptırılmaz.

b) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 11 ve 12 nci sınıflara geçen öğrencilerde alan uygulaması devam eder. Bunlardan alanlarını değiştirmek isteyen öğrenciler alanlarını değiştirebilirler.

c) Alan değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder. Bu öğrenciler sorumlu olduğu derslerden sorumluluk sınavları dönemlerinde sınava girerler.

ç) 2010-2011 öğretim yılı için ders seçimi, ders yılının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.


-memurlarnet-