Özürlüler İdaresi Başkanlığında Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar ile Görevlere İlişkin Yönerge
( Bakanlık Makamının 11.04.2002 tarih 111 sayılı oluru )

Amaç
Madde 1 – Bu Yönerge Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığındaki gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2 – Başkanlıkta;

657 sayılı Kanuna tabi olarak,
571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 31 inci maddesine göre,
2547 sayılı Kanunun 38. maddesine göre,
çalışanlar ve/veya çalıştırılacaklar hakkında arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması yapılacakları kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Yönerge 14/02/2000 tarih ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve 12/04/2000 gün ve 24018 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.

Gizlilik Dereceli Birim, Kısım ve Görevler
Madde 4 – Çok gizli ve gizli dereceli birim ve kısımlar ile görevliler aşağıda belirtilmiştir.

Başkanlık Makamında görevli,
Başkan Yardımcılıklarında görevli,
Hukuk Müşavirliğinde görevli,
Personel Dairesi Başkanlığında görevli,
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında çok gizli ve gizli belgeler hakkında işlem yapan,
Savunma Uzmanlığında görevli,
Personeldir.

Güvenlik Soruşturması Yapılacaklar
Madde 5 – 4’üncü madde de sayılanlar hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Arşiv Araştırması Yapılacaklar
Madde 6 – 4’üncü madde dışında kalan tüm personel hakkında arşiv araştırması yaptırılır.

Madde 7 – Yukarıda sayılanlar haricinde çok gizli ve gizli bilgi ve belgelere ulaşan mevcut veya yeni oluşturulacak birimlerde görev yapan veya buralarda görevlendirilecek personel hakkında da güvenlik soruşturması yaptırılır.

Değerlendirme
Madde 8 – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu elde edilen bilgiler, Yönetmeliğin 15 inci maddesi uyarınca oluşturulan Değerlendirme Komisyonunca incelenir. Komisyon; bu inceleme sonucunda personelin gizlilik dereceli birim, kısım ve görevlerde çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda ki kararını atamaya yetkili amirin takdirine sunar.

Sorumluluk
Madde 9 – a) Bu Yönerge gereği çok gizli ve gizli birimlerde görev yapan veya görevlendirilecek personel hakkında yapılacak soruşturma birim amirince teklif edilir.

b) Bu Yönergenin uygulanmasıyla ilgili iş ve işlemler, Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Yürütme
Madde 10 – Bu Yönerge hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet bakanı yürütür.


Kaynak:T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı