T.C.

BAŞBAKANLIK

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Bakanlık Makamı Onay Tarihi:09/02/1999

Sayı:040HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Özürlüler İdaresi Başkanlığında görevli personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileri görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitimin, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme yöntemlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik Özürlüler İdaresi Başkanlığının her kademesinde görevli personelin hizmet içi eğitimine ilişkin konuları kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 214'üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık; Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

b) Başkan; Özürlüler İdaresi Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı; Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısını,

d) Program Yöneticisi; Yapılan eğitimin mahallinde sevk ve idaresinden sorumlu olan ve Personel Dairesi Başkanı tarafından görevlendirilen

yetkiliyi,

ifade eder.

Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri

Madde 5- Başkanlığın Hizmet İçi Eğitimi; Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında ve Kalkınma Planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki hedeflere yöneliktir.

a) Hizmet öncesinde edinilen bilgi ve becerileri mesleki yönde geliştirmek,

b) Personelin bilgisini, verimliliğini artırmak, hizmete olan ilgisini en yüksek düzeye çıkarmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmasını sağlamak,

c) Yönetimde ve uygulamada etkinliğin artırılmasını sağlamak,

d) Personelin hizmet alanındaki yenilik ve gelişmelere intibakını sağlamak,

e) Personel arasında, beşeri ve iş ilişkilerini kuvvetlendirmek,

f) Personelin, Başkanlık yararına bilimsel inceleme ve araştırma yapma istek ve yeteneklerini geliştirmek.

Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Madde 6- 4'üncü maddedeki hedeflere ulaşılabilmek için uygulanacak ilkeler şunlardır;

a) Eğitimin sürekli olması,

b) Eğitimin, Başkanlığın amaçları ve ihtiyaçları dikkate alınarak, düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması,

c) Her yöneticinin, yönetiminde çalışan personelin eğitime gönderilmesinden ve yetiştirilmesinden sorumlu olması,

d) Öncelikler dikkate alınarak, tüm personelin eğitime katılmasına imkan sağlanması,

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Başkanlık bünyesinden eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin, eğitime katılmalarının zorunlu olması,

f) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığının belirlenmesi amacıyla eğitimin uygulanması sırasında ve bitiminde; Anket, Gözlem, Mülakat vb. değerlendirmeler veya sınav yapılması,

g) Gerektiğinde ilgili kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması; bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanması,

h) Programların özelliğine göre uygun ortam ve koşulların sağlanması,

İ) Eğitimde başarılı olan personelin, eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi için idarece gerekli çabanın gösterilmesi,

j) Gerekli durumlarda, eğitimde kazandırılan bilgi ve becerilerin pekiştirilmesi amacıyla iş başında uygulamalı eğitim verilmesi,

k) Hizmet İçi Eğitim Programlarının uygulanması sonunda yapılan değerlendirmelerle hizmet içi eğitim programlarının geliştirilmesi.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim Teşkilatı ve Görevleri

Eğitim Teşkilatı

Madde 7- Başkanlığın Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri;

a) Eğitim Kurulu,

c) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulu

Madde 8- Özürlüler İdaresi Başkanının Başkanlığında Personel Dairesi Başkanı, diğer ana hizmet daire başkanları ile Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdüründen oluşur.

Kurul yılda en az bir defa kurumun bütçe çalışmaları son şeklini almadan olağan, Başkanın çağrısı üzerine üyelerin katılımıyla olağanüstü de toplanır.

Kurulun sekreterya görevi Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Eğitim Kurulunun Görevleri

Madde 9- Eğitim Kurulu;

a) Başkanlığın uygulayacağı eğitimin genel esaslarını ve prensiplerini belirler.

b) Hazırlanan Hizmet İçi Eğitim plan ve programlarını, belirlenen genel esaslar ve prensipler doğrultusunda inceler, değerlendirir ve son şeklini verir.

c) Bir önceki yılın eğitim faaliyetlerinin genel değerlendirmesini yapar, karşılaşılan sorunların giderilmesi için gerekli önlemleri tespit eder.

Personel Dairesi Başkanlığı'nın Görevleri

Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamında, görevleri şunlardır;

a) Başkanlığın görev konuları ve insan kaynağı ihtiyacı ile uyumlu olarak birimlerin ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, yıllık eğitim planlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek,

b) Yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanlarını araştırarak ilgi ve koşullarına göre personelin katılımını sağlamak,

c) Özürlüler İdaresi Başkanlığına atanan Aday Memurların yetiştirilmesi konusunda ilgili yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak,

d) Hizmet İçi Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli raporları düzenlemek, uygun görülen yeni sistem ve eğitim yöntemlerini uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,

e) Eğitim Görevlisi olarak görevlendirilecek personeli gerektiğinde ilgili birimlerle işbirliği yaparak tespit ederek, uygulama programları için Başkanlık Onayı'na sunmak,

f) Üniversitelerle Eğitim Teknikleri ve Yöntemleri konusunda işbirliği yapmak gerekli yardım ve desteği sağlamak,

g) Başkanlığın tüm personeli için katıldıkları eğitimler, başarı durumları ve benzeri bilgilerin yer aldığı “Hizmet İçi Eğitim Kartı”nı düzenlemek ve eğitimlerle ilgili istatistiki bilgileri tutmak, yapılacak çalışmalarda değerlendirmek,

h) Eğitimle ilgili yayınları izlemek doküman toplamak, yararlı görülenlerin ilgililere ulaşmasını sağlamak,

i) Yıllık Eğitim Programının iki örneğini her yılın Ocak ayında, yapılan eğitim faaliyetlerine ilişkin raporu ise 6 aylık dönemler halinde ( Ocak – Temmuz ) Devlet Personel Başkanlığına göndermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Uzmanları, Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi

Eğitim Uzmanlarının Nitelikleri ve Görevleri

Madde 11- Başkanlığın, Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğünde görev alacak eğitim uzmanlarının nitelikleri ve görevleri şunlardır;

Nitelikleri;

a) Yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) Eğitim ve Araştırma ile ilgili konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip bulunmak,

Görevleri;

a) Eğitim plan ve programlarını düzenlenmek, izlemek ve değerlendirmek,

b) Yurt içi ve yurt dışında eğitim imkanlarını araştırarak, ilgi ve koşullara göre personelin katılımını sağlamak,

c) Eğitim ve Yönetimi Geliştirme ile ilgili konularda bilimsel inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli raporları düzenlemek, uygun görülen yeni sistem ve eğitim yöntemlerinin uygulanmasını sağlamak,

d) Eğitim programlarının uygulanmasında her türlü araç-gereç vb. ihtiyacın karşılanmasını sağlamak,

e) Eğitim programlarına katılan personele ait bilgilerin tutulmasını sağlamak,

f) Yıllık Eğitim Faaliyetlerinin maliyetini çıkararak, bütçeye gerekli ödeneğin konulmasını sağlamak ve çeşitli istatistikleri hazırlamak,

g) Eğitim Programlarının hazırlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında ilgili kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak,

h) Program Yöneticisi olarak görevlendirildiği takdirde, bu görevi yerine getirmek.

i) Hizmet içi eğitim ile ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Eğitim Görevlilerinin Seçimi

Madde 12- Hizmet İçi Eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Başkanlık bünyesindeki personelden yararlanılır. İlgili program konusunda kurum bünyesinde görevlendirilecek personel bulunmaması veya konunun kurum dışındaki yetkili uzman kişiler tarafından işlenmesinde fayda görülmesi halinde, kurum dışından eğitim görevlisi de sağlanabilir.

Eğitim görevlilerinin seçimi; Personel Dairesi Başkanlığının görüşü ve teklifi, Başkanlık Makamının Onayı ile olur.

Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

Madde 13- Eğitim Görevlilerinde aşağıdaki nitelikler aranır;

1- Başkanlık personeli için;

a) Eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, tecrübe ve öğretme yeteneğine sahip olmaları,

b) Eğitim düzeylerinin eğitim verilen grubun altında olmamaları kaydıyla en az lise ve dengi okul mezunu olmaları.

2- Başkanlık dışından temin edilen personel için;

a) Üniversite, Akademi, Yüksekokul ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) öğretim üye veya görevlisi olmaları,

b) (a) Bendinde sayılanların dışında olmakla beraber eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi, tecrübe ve öğretme yeteneğine sahip ve eğitim düzeylerinin en az eğitim verecekleri grubun düzeyinde olması kaydıyla diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanacak en az lise ve dengi okul mezunu düzeyindeki uzman kişiler.

Eğitim Görevlilerinin Görevleri

Madde 14- Eğitim programında eğitim görevlisi olarak görevlendirilenler;

a) Eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla,

b) Yaptıkları planlarla ilgili eğitim notlarını hazırlayıp, programın başlamasından önce, Program Yöneticisine vermekle,

c) Programda belirtilen konuları işlemek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla,

d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim metod ve tekniklerini uygulamakla,

e) Eğitim süresi içinde ve/veya sonunda sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle,

f) Eğitim süresince Program Yöneticisi ile işbirliği yapmakla,

g) Programda yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikleri, bir rapor halinde Program Yöneticisine vermekle,

h) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde, durumu derhal, Program Yöneticisine bildirmekle,

i) Eğitim konusuyla ilgili, programdaki ağırlığına göre yeterli sayıda sınav sorusu ve cevap anahtarı hazırlamakla, yükümlüdürler.

Hizmet İçi Eğitim görevi verilen başkanlık personeli bu görevi kabul etmek zorundadır. Eğitim Görevlileri dersleri olduğu sürece Personel Dairesi Başkanlığı'na karşı sorumludurlar.

Program Yöneticisi

Madde 15- Program Yöneticisi Personel Daire Başkanı tarafından görevlendirilecek bir uzman personel (tercihen Eğitim Uzmanı) ya da Şube Müdürü düzeyindeki personeldir.

Program Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları

Madde 16- Program Yöneticisinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

a) Görevleri ;

1) Eğitim programlarının amaçlara uygun olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

2) Eğitimde kullanılacak araç ve gereçlerin temin edilmesini sağlamak,

3) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edemeyecek eğitim görevlilerinin yerine eğitim görevlisi temin etmek için durumu Personel Daire Başkanı'na bildirmek,

4) Eğitim görevlileri ile, eğitim süresince devamlı işbirliği yapmak,

5) Eğitimin iyi bir düzen ve disiplin içinde tamamlanmasını sağlamak üzere tedbir alınmasını sağlamak,

6) Eğitime katılanların devam durumları varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmek,

7) Eğitim sonu değerlendirmelerin veya sınavların yapılmasını sağlamak,

8) Sınav sonuçlarını diğer belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına sunmak,

9) Eğitim sonunda eğitimin genel değerlendirmesi ile ilgili rapor hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak.

b) Sorumlulukları;

Yukarıda sayılan hususların yerine getirilmesinden Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürü ve Personel Dairesi Başkanlığına karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması

Yıllık Plan ve Programlar

Madde 17- Başkanlığın Yıllık Eğitim Plan ve Programları, diğer birimlerden elde edilecek bilgiler dikkate alınarak, Başkanlığın çalışmalarına uygun olarak ve yıllık hazırlanır. Hizmet içi eğitim uygulamaları bu yıllık eğitim programları doğrultusunda yürütülür. Yıllık eğitim programlarında; eğitilecek elemanların niteliği, uygulanacak eğitimin türü, konusu, uygulanacağı yer ve zamanı belirtilir.

Eğitim Programlarının Hazırlanması

Madde 18- Yıllık Eğitim Programlarının hazırlanmasında aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde hareket edilir;

a) Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü, eğitim programlarının hazırlanması için her yıl Mayıs ayı içerisinde birimlerden eğitim programlarında yer almasını istedikleri teklifleri talep eder,

b) Teklifler en geç Haziran ayı ortasına kadar Personel Dairesi Başkanlığına bildirilir,

c) Teklifler Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından değerlendirilir, bir eğitim programı taslağı hazırlanarak kurumun bütçe çalışmaları son şeklini almadan eğitim kuruluna sunulur,

d) Eğitim Programı, eğitim kurulunda görüşüldükten sonra Başkanlık Makamımın Onayı ile kesinleşir,

e) Başkanlık mevzuatında değişiklik olması veya diğer zaruri sebeplerle Personel Dairesi Başkanlığı'nın teklifi üzerine, Başkanlıkça programda yer almayan konularda da eğitim düzenlenebilir veya yıllık eğitim programında değişiklik yapılabilir.

Hizmet İçi Eğitim Türleri

Madde 19- ( Değişik 11.08.2000 tarih ve 219 sayılı Bakanlık Onayı) Eğitim;

a) Adaylık süresi içinde; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj şeklinde olmak üzere “Özürlüler İdaresi Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik“ esaslarına göre,

b) Asli memurluk süresi içinde; Verimliliği artırma eğitimi, değişiklik ve yeniliklere uyum eğitimi, bilgi tazeleme eğitimi ile görevde yükselme eğitimi bu yönetmelik ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği esaslarına göre,

c) Mesleki Eğitim; Başkanlık bünyesinde ilk defa göreve başlayan personelin görev yapacağı kadro ile ilgili olarak Bu Yönetmelik, “Özürlüler İdaresi Başkanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik” ve “Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre,

d) Yabancı Dil Eğitimi; Başkanlığın, değişik unvanlardaki personeli için düzenlediği bu eğitimler Bu Yönetmelik ve “ Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Bu eğitim de hizmet içi eğitim sayılır.

Eğitim Programlarının Türleri

Madde 20- ( Değişik 11.08.2000 tarih ve 219 sayılı Bakanlık Onayı) Bu Yönetmelik doğrultusunda aşağıdaki eğitim programları ile birlikte Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında öngörülen ve ihtiyaç duyulacak diğer eğitim programları düzenlenir.

1- Aday memur yetiştirme eğitimleri

a) Temel eğitim,

b) Hazırlayıcı eğitim,

c) Staj.

2- Verimliliği artırma eğitimleri;

a) Bilgi tazeleme eğitimleri : Bu eğitim personelin mesleki bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan eğitimdir,

b) Değişim ve yeniliklere uyum eğitimi : Bu eğitimde mevzuatta yapılan değişiklikler ve görev değişikliği olduğu takdirde, ilgili personele onların iletilmesi ve bu değişikliklerin hizmette uygulanması amacıyla yapılan eğitimdir.

c) Görevde yükselme eğitimleri;

Görevde yükselmeye ilişkin olarak, Devlet Personel Başkanlığı ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimlerdir.Görevde yükselme eğitimine katılım koşulları, eğitimin uygulanması, eğitim sonunda yapılacak sınav, sınav sonucunda yapılacak değerlendirme ve atamalar Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uygulanır.

Başkanlığın faaliyet konuları, teknolojik gelişmeler ve uygulanan hizmet yöntemlerinde zaman içinde doğacak değişme ve gelişmelere bağlı olarak bu programlar içerisinde gerekli değişiklikler yapılır. Ayrıca yıllık plan dışında, ortaya çıkacak özel ihtiyaçlara göre eğitim programları düzenlenebilir. Yeni programların hazırlanması, mevcutlarda yapılacak ilave ve değişiklikler Personel Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından, gerekirse eğitim görevlisi olarak görevlendirilecek personel ve/veya ilgili birim yetkililerinden oluşan bir komisyonda belirlenir.

Eğitim Programlarının Yöntemleri

Madde 21- Yukarıda belirlenen eğitim programları aşağıdaki eğitim yöntemlerinden biri veya birkaçı uygulanmak suretiyle düzenlenir.

1- İşbaşında Eğitim : Başkanlık birimlerinin her kademesindeki personel kendilerinden önce göreve başlamış ve o konuda daha fazla bilgi sahibi kişilerden yararlanmaya çalışır. Bu kişiler de yanlarında çalışanlara bildiklerini öğretmek ve onlara yardımcı olmakla görevlidirler. İşbaşında eğitimin programlanması ve uygulanmasından, başlıca sorumlu, ilk kademe amirleridir.

İş başında eğitim bir program dahilinde herhangi bir yerde toplu halde olabileceği gibi, bir görevin uygulanması halinde ferdi olarak da yapılabilir.

2- Kurs Yoluyla Eğitim: Personelin mesleki ve fikri bakımdan gelişmesini sağlamak amacıyla ders ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü eğitim faaliyetidir.

Kurs, Başkanlıkta görevli bütün personele uygulanabilir. Kurslarda personelin çalışma konularında teorik bilgiler ve uygulama ile yetişmeleri sağlanır. Bilgi ve becerileri geliştirilerek verimlilikleri artırılır.

3- Seminer Yoluyla Eğitim: Seminer, personelin çalışmaları ile ilgili konularda bilgilerini geliştirmeyi hedef alan bir eğitimdir.

4- Toplantı ve Konferans Yoluyla Eğitim: Personelin ihtiyacı olan konularda bilgi vermek gayesiyle yapılan eğitimdir. Toplantı ve konferanslar yeni plan ve programlar hazırlamak, eğitimle ilgili tedbirler almak, uygulamada beraberliği temin etmek, personelin birbirini teknik, idari ve mali deneyimlerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenir.

5- Yayın Yoluyla Eğitim: Görev konularında personelin bilgisini arttırmak amacıyla Başkanlık tarafından bastırılacak, satın alınacak, tercüme ettirilecek ve çeşitli mesleki yayınlarla yapılan eğitimdir.

Bunların dışında inceleme gezileri, gözlem, tez, gösteri vb. yöntemlerden de ihtiyaç duyulduğunda yararlanılabilir.

Eğitimin Yapılacağı Yer

Madde 22- Hizmet içi eğitimin Başkanlık bünyesinde yapılması esastır. Ancak, programa uygun mekan bulunmaması durumunda ve/veya diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması halinde, Başkanlık dışında ve/veya il dışında da eğitim düzenlenebilir.

Eğitim programlarının özelliğine göre eğitim programlarının uygulanacağı yerler, yıllık eğitim programının hazırlanması sırasında eğitim kurulunca belirlenir. Bu yerlerde yıl içinde, program gereğine göre Başkanlık Makamının Onayı ile değişiklikler yapılabilir.

Eğitim Konuları

Madde 23- Bu yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitim faaliyetlerinde yer alacak konular; personelin hizmet ve çalışma alanına, eğitim düzeyine göre, bilgilerini ve yeteneklerini geliştirecek olanlar arasından seçilir.

Programın Süreleri

Madde 24- Düzenlenen hizmet içi eğitim süresi, eğitim programlarında belirtilir. Sürelerin tespitinde eğitimin amacı, ayrılan ödenek, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar ve diğer programlar ile ilişkileri dikkate alınır.

Uygulamalı Eğitim

Madde 25- Programlar düzenlenirken, gerek programın süresi içinde gerekse programın bitiminden itibaren başkanlık dışı, kurum, kuruluş ve üniversiteler bünyesinde uygulamaya (staj) yer verilebilir. Program süresi içindeki staj, derslerin devamı niteliğindedir.

Diğer Kurum ve Kuruluşlardaki Eğitime Katılma

Madde 26- Diğer kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları eğitimlere de eğitim türü ve süresine göre Personel Daire Başkanlığı'nın teklifi ve Başkanlık Makamının Onayı ile uygun nitelikteki personelin katılması sağlanır.

Yurtdışında Eğitim

Madde 27- Teknik gelişmelerin ileri düzeyde olduğu ülkelerdeki yenilik ve gelişmeleri takip ederek, bunları Yurdumuzda da uygulamayabilmek için gerek kurum imkanlarından gerek yurtiçi ve yurtdışı teknik yardım programlarından yararlanılarak, yetenekli, lisan bilen personel yurtdışında eğitime gönderilebilir.

Yurtdışı Eğitimleri için “Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Rapor Verme

Madde 28- Başkanlık dışında her türlü eğitim programlarına katılanlar programın bitimini takip eden ay içinde, eğitimin altı aydan uzun süreli olması halinde, her altı ayda bir altıncı ayı takip eden ayın içinde Personel Dairesi Başkanlığı'na eğitimden sağlanan ve sağlanabilecek yararı belirten bir rapor vermek zorundadırlar. Raporlar, katılanların sayısına göre tek tek veya toplu olarak düzenlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin

Eğitime Katılma

Madde 29- Personelin çağrıldığı hizmet içi eğitime katılması zorunludur. Geçerli bir özüre dayanmaksızın eğitime katılmayanlar hakkında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.

Eğitim Programlarının özellik ve amaçlarına göre hizmet içi eğitimlere;

a) Bağlı bulunulan yöneticinin öneri ve uygun görüşü,

b) Doğrudan Başkanlıkça tespit ve çağrılma, şeklinde iki ayrı yolla katılınır.

Hangi eğitim programlarına kimlerin, hangi şartlarda ve hangi yolla katılacağı, yıllık eğitim planları ve ayrıca yayınlanacak eğitim programları tablolarında gösterilir.

Birim yöneticilerinin teklifleri; Personel Dairesi Başkanlığınca programın özellikleri, personelin hizmet yılı ve eğitim seviyesi, işin gereği, birimin ihtiyacı vb. kriterlere göre değerlendirilerek Başkanlık Makamın Onayına sunulur. Uygun görülenler programa çağrılır.

Devam Durumu-İzin-Hastalık

Madde 30- Eğitime katılan personel, eğitim süresince idari yönden, Personel Dairesi Başkanlığına bağlı olup, eğitim programına ve iç düzenine uymak zorundadır. Eğitimin fiili ders süresinin 1/8' veya daha fazlasına, geçerli bir özürü olmadan girmeyenlerle, disiplini bozucu davranışlarda bulunanların programla ilişiği kesilir.

Eğitime katılan personele hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içerisinde mazeret ve hastalık izni dışında izin verilmez.

Sınavlara İlişkin Genel Esaslar

Madde 31- Eğitime katılacak personelin başarıları; eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı, ayrı ayrı veya birlikte olmak üzere sınavlarla tespit olunur. Sınavlar eğitim programlarında belirlenir. Eğitim süresi içinde de sınav yapılabilir.

Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanılır. Test usulü sınavların yapılacağı yer, gerektiğinde eğitim görevlilerinin de görüşü alınarak Personel Daire Başkanlığı Eğitim ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğünce tespit edilir.

Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırılmasını amaçlayan eğitim programlarının sonunda en az bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu oluşturulur.

Yazılı sınavların süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan en çok iki saat önce sınav komisyonunca belirlenir.

Sınav komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş tarihini belirleyen bir tutanak düzenlenir.

İtirazlar sonuçların duyurulmasından başlayarak en geç 10 gün içinde dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar komisyonca incelenir ve sonuç en geç itiraz dilekçesinin intikalini takiben 10 gün içinde ilgiliye bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları üç yıl süre ile dava konusu olanlar dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu sürenin sonunda bir tutanakla imha edilir.

Değerlendirme ve Başarı

Madde 32- Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Başarılı sayılmak için 60 puan almak şarttır. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılır ve aynı programa bir kere daha çağrılabilirler.

Eğitim sonu sınavlarının yazılı, sözlü ve uygulamalı yapılması halinde başarı puanı sınav puanlarının ortalamasıdır. Sınavlarda alınan 0.50'den aşağı kesirler dikkate alınmaz. 0.50 ve daha yukarı kesirler tam sayı olarak değerlendirilir.

Puanlardan:

0-59 Başarısız

60-69 Orta

70-89 İyi

90-100 Pekiyi

olarak kabul edilir.

Uygulanan eğitim programlarına katılanlar için program sonunda bir belge düzenlenir. Sınav yapılan eğitimlerde bu belge Başarı Belgesi, sınav yapılmayan eğitimlerde Katılma Belgesidir.

Üst göreve atamalarda bu belgeler dikkate alınır. 90-100 puan alanlar arasında ilk üç sırayı alanlara Eğitim Şilti ve Teşekkür Mektubu verilir.

Program Sonu Değerlendirme-Eğitim Amacının Değerlendirilmesi

Madde 33- Her program sonunda eğitimin önceki ve sonraki durumlarını karşılaştırarak, katılanların ve eğitim hakkındaki görüş ve düşüncelerini almak ve gelecek programı geliştirmek amacıyla bir değerlendirme araştırması yapılır veya anketler düzenlenebilir.

Araştırma sonuçları gerektiğinde katılanlara ve ilgili birimlere gerekli tedbirlerin alınması amacıyla duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Eğitim Görevlilerinin Ders Ücretleri ve Eğitim Giderleri

Madde 34- Eğitim görevlisi olarak görev alanlara verilecek ders ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunu Hükümleri gereğince ödenir. Ayrıca Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile Bütçe Kanunu Hükümlerine göre gerekli ödemeler yapılır.

Eğitim çalışmaları ile ilgili diğer giderler Başkanlık bütçesinden karşılanır.

Eğitime Katılanların Giderleri

Madde 35- Eğitime katılanlara Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanunlarının ilgili hükümleri uygulanır.

Eğitimin görev mahallinde yapılması halinde eğitime katılan personele herhangi bir ödemede bulunulmaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 36- Sayıştay ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan Bu Yönetmelik Onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 37- Bu Yönetmelik hükümlerini, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.Kaynak:T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi - Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı