Yönetici atama duyuruları ve açık kadroların açıklanması için bakanlıkça belirlenen tarih 11.01.2010 olduğu halde bazı İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin açıklamadıkları görülmektedir.

Açıklayan illerden bazılarından gelen bilgilerde ise daha önce yapılan yanlış uygulamaların devam ettiği açık olduğu halde duyuru listesinde bazı okulların yer almadığı görülmektedir.

Bu durum bakanlık emirlerine karşı gelmek ya da önemsememek anlamındadır. Bu kadrolar zaten bellidir ve açıklanması zor bir iş değildir.

Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir ve hukuk kuralları işler. Yönetmelik hükmü ve kılavuzdaki emirler açık olduğu halde bu tür uygulamalar yapılması karşısında bakanlığın gerekli tedbirleri alması ve ilgili birimleri uyarması gerekmektedir.

Kaldı ki tüm iş ve işlemler her ne kadar da İl Milli Eğitim Müdürlüklerince düzenlenmekte ise de sorumluluk valilik makamlarınındır.

Sendikalar süreci dikkatle takip etmektedirler ve bazı sendikalar suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştır.

Tüm açık kadroların duyurulması gerektiğine ilişkin 11/01/2010 da yayımladığımız “MEB Yönetici atamada tüm kadrolar duyurulmalıdır”. https://www.memurlar.net/haber/157566/ başlıklı yazıyı tekrar hatırlatıyoruz.

Bakanlığın yayımladığı kılavuzda yer alan takvime göre 11/01/2010 Pazartesi günü (bugün) açık bulunan müdürlük kadrolarının listelerinin açıklanması gerekmektedir.

Tüm okulları açık ilan etmeyen valilikler yönetmeliğe aykırı hareket etmiş olacaklardır. Çünkü yönetmeliğin konu ile ilgili hükmü;

“MADDE 32 – (1) Eğitim kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurularda yöneticiliği boş olan tüm eğitim kurumları için bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan sıralama esas alınarak duyuru yapılır.”

Şeklindedir. Bakanlığın ve atamaya yetkili valiliklerin daha önceki dönemlerde yaptıkları bazı okulları duyurmamak, kırsal bölge okullarını duyurmak gibi uygulamalar defalarca yargıdan dönmüştür.

Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi Ankara’da yapılan müdür yardımcılığı atamalarında tüm boş kadrolar ilan edilmediğinden yargı atamaların geri alınmasını gerektirecek karar vermiştir. Ankara valiliği de mahkeme kararı gereği atamaları yeniden yapmak zorunda kalmıştır.

Aynı durum Batman’da da gerçekleşmiş, mahkeme kararına rağmen şu ana kadar yeniden yapılması gereken atamalar yapılmamıştır.

76.madde kapsamında atama yapılan okullar da açık ilan edilecek mi?

76.Madde kapsamında atama yapılıp halen müdürlükleri dolu görünen okullar bu duyuruda açık ilan edilmeyecektir. Fakat bu okullarda dava açılıp Yürütmeyi Durdurma ya da İptal kararı bulunanların açık ilan edilmesi gerekmektedir. Bu konuda idare farklı bir yaklaşım sergilerse ilgililerin süreci yakından takip eden sendikalarına başvurmaları ya da idareye dilekçe ekinde mahkeme kararı ile beraber başvurmaları halinde açık ilan edilmesini sağlayabilirler.

İdarenin bu konuda direniş gösterebileceği tek nokta mahkeme kararlarını 30 gün içerisinde uygulama zorunluluğu noktasındadır. İdare kendisine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 30 gün geçmediğini iddia edebilir. Fakat bu durumda da ilgili kişi ya da herhangi bir muhatabı talepte bulunduğu taktirde uygulama yapmak zorundadır. Aksi halde hak kaybına yol açacaktır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunun 30 gün süre vermişse de kanun maddesi;

“Madde 28 (Değişik: 10.6.1994 – 4001/13 md.) Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. …”

Şeklinde olduğundan işlemi tebliğ tarihinden itibaren tesis etmesi, kararı uygulaması zorunludur. 30 günlük süre idareye olağanüstü durumlarda zaman tanımak için verilmiş bir süredir. Şöyle ki; bu süre idare mahkeme kararını uyguladığında bir idari boşluk doğacaksa ya da kararı uygulamak için herhangi bir nedene dayalı olarak zamana ihtiyacı varsa kullanması için verilen bir süredir. Bahis konusu 76.madde atamalarında böyle bir hususun söz konusu olması mümkün değildir.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi

-memurlarnet-