MEMURLAR İÇİN YENİ KANUN TASARISI

   
  

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

MEMURLAR İÇİN YENİ KANUN TASARISI

 • #1
  Meryem DURMUŞ (ermer) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2009
  Yer
  BOLU-SAMSUN-ELAZIĞ ŞİMDİ DE ÜNYE :)))
  Mesajlar
  9,925
  @Meryem DURMUŞ (ermer)


  MEMURLAR İÇİN YENİ KANUN TASARISI

  Memura talih kuşu!
  Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

  TBMM Başkanlığına sunulan, ''Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı''na göre, memurlara görevlerinden dolayı saldırıya ve kazaya uğramaları halinde verilen izinlerden sonra sağlık kurulu raporuyla belgelemeleri halinde 18 aya kadar aylıksız izin verilebilecek

  Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

  3 yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar, 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.

  Burslu olarak ya da bütçe imkanlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtdışına atanan memurlar veya yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine, 8 yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek.

  5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

  Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak.

  Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.

  Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.


  ÖDÜLLER YENİDEN DÜZENLENİYOR
  Tasarıda, başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor.

  Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek.

  Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek.

  Sözleşmeli personelin ''sendikaya üye olamayacağı'' yönündeki hüküm yürürlükten kaldırılıyor.

  AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında çalıştırılacak personel sayısı 100'den 175'e çıkarılıyor.

  Vergi borçlularına yurtdışına çıkış yasağı getirilmesini kaldıran Anayasa değişikliği kapsamında, Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor.

  İl özel idareleri ile belediyelerin (bağlı kuruluşları hariç) sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatındaki sürekli işçi kadrolarına atanacak. Tasarı, bu işçilerin nakline ilişkin esasları da düzenliyor.

  Bakanlar Kurulu, alacaklı idarelerin sayısının fazla olması nedeniyle başvuru ve ilk taksit sürelerini bir aya kadar uzatabilecek.

  Tasarıyla Türk Gümrük Tarife Cetvellerindeki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları da yeniden düzenleniyor.

  Birinci derece yakını vefat eden erlere, 10 gün izin verilecek.

  Öğrenim kredisi alanların borçlarını ödemede kolaylık getiriliyor. Öğrenim kredisi kaç yıl alınmışsa, geri ödemesi de o kadar sürede yapılacak.

  TBMM Genel Kurulunda, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (torba kanun teklifi) kabul edilerek, yasalaştı.

  Kanuna göre, askerlik hizmeti sırasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erlere, istemeleri halinde 10 gün izin verilebilecek. İzin, askerlik hizmetinden sayılacak.

  YURTKUR, Başbakanlığa bağlanacak. Başbakan, kurumun yönetimiyle ilgili yetkilerini, gerekli gördüğü takdirde bir bakan aracılığıyla kullanabilecek. YURTKUR, yurtdışında da yurt kurabilecek.

  YURTKUR Genel Kurulunun Başkanı, Başbakan veya görevlendireceği Devlet Bakanı olacak. YURTKUR Genel Müdürü ve yardımcıları da kurum Genel Kurulunda yer alacak. Genel Kurul, yılda bir yerine, iki yılda bir toplanacak.

  Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren, en geç 4 ay içinde olağanüstü Genel Kurul yapılacak, bu toplantıda Yönetim Kurulu belirlenecek. Olağan genel kurullara ilişkin süreç, bu tarihten itibaren başlayacak.

  YURTKUR Genel Müdürlüğü, yurtdışında kuracağı yurtlarla ilgili ''uzman müşavir'' atayabilecek.


  ÖĞRENCİ KREDİLERİ
  Öğrenim kredileri, alındığı kadarki sürede ödenecek. 4 yıl kredi alan bir kişi, daha önce bu krediyi 2 yılda geri öderken, düzenlemeyle 4 yılda ödeyecek. Böylece, taksit sayısı arttığı için ödenen aylık miktar da yaklaşık yarıya inecek.

  Lisansüstü eğitim yapan öğrenciler ise kredi borcunu mezuniyetten 3 yıl değil, 4 yıl sonra ödemeye başlayacak.

  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan bir borçlu, talep ederse, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak ve birer yılla sınırlı olmak üzere geri ödemeye başlamasını uzattırabilecek.

  Kanun yürürlüğe girdiğinde kredi alanlar ile kredi ödemesi henüz başlamamış olanlar, borçlarını kredi aldıkları sürede ödeyecek. Kredi borç taksitlerini düzenli ödeyenler ise bakiye borçlarını kalan taksit süresinin 2 katı sürede ödeyebilecek.

  Sağlık nedenleri dışında, kendi isteğiyle yüksek öğretim kurumundan ayrılan ya da herhangi bir nedenle ilişiği kesilen öğrenci, bu tarihten 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık dönem halinde kredi borcunu ödeyecek.

  Yurtiçindeki öğrencilerden kefil aranmazken, yurtdışında öğrenim gören öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınacak.

  Yurtdışında öğrenim gören öğrencilere de burs, kredi ve nakdi yardım verilecek.


  TOKİ YURT YAPABİLECEK
  TOKİ'ye, hizmet, yurt binaları ve tesis yaptırılabilecek. Bu bina ve tesisler, kamuya ait taşınmazlar üzerine 49 yılı geçmemek üzere kiralama yoluyla inşa edilebilecek. Bu kapsamdaki işlemler damga vergisi ve harçlardan istisna tutulacak.

  YURTKUR'un mal varlığı haczedilemeyecek. YURTKUR'un merkez teşkilatında 157, taşra teşkilatında da bin 453 personel görevlendirilecek.


  2 YENİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR
  Kanunla, ayrıca 2 yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

  İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfınca ''Şifa Üniversitesi'' adıyla; Trabzon'da da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfınca ''Avrasya Üniversitesi'' adıyla vakıf üniversiteleri kurulacak.

  Özelleştirme uygulamalarında, milli güvenlik ve kamu yararının gerektirdiği durumlar hariç, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli idarelere devir yapılmaması ilkeleri esas alınacak.

  Özel öğretim kurumlarına, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, belediyeler yerine Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek. Bakanlık, bu yetkisini valiliklere devredebilecek.

  Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda istihdam edilecek personel için yabancı dil yeterliliği şartının aranmayacağı tarih, 31 Aralık 2010'dan 31 Aralık 2012 tarihine uzatıldı.


  ÇOCUK YARDIMI ARTIYOR
  : Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırılıyor. Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 lira toplu görüşme primi ödenecek. Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek.


  ESNEK ÇALIŞMA MODELİ:
  Kriz durumunda iş yerlerinde geçici olarak kısa çalışma uygulanabilecek. Bu süre üç ayı geçmeyecek. Bu durumda İşsizlik Sigortası Fonu'ndan kısa çalışma ödeneği ödenecek. Ancak bu ücret brüt kazancın yüzde 60'ı oranında olacak.


  İŞÇİ ALANA PRİM DESTEĞİ:
  31 Aralık 2015 tarihine kadar ilk defa işe alınacak her bir sigortalı için özel sektör işverenine sigorta primi desteği getiriliyor. Daha önce sigorta kapsamında olan, ancak işini kaybedenlerin işe alınması durumunda bu kişilerin vasıflarını göre belirli sürelerle sigorta primi desteği sağlanacak.


  BANKAMATİKLİK BİTİYOR:
  Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılacak. Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.


  ALINTI
  <CENTER>
  </CENTER>

 • #2
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,260
  @Emine TURAN TUNÇ


  doğum sonrası izni de 6 aya çıkarmayı neden düşünmezler ki
  ilk altı ay sadece anne sütü diye destek veriliyor ancak doğum sonrası izin 8 hafta

  güzel düzenlemeler de var
  bilgi için teşekkürler canım

 • #3
  Handan Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Yer
  Kayseri
  Mesajlar
  19,316
  @Handan Hoca


  Alıntı Emine TURAN TUNÇ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  doğum sonrası izni de 6 aya çıkarmayı neden düşünmezler ki
  ilk altı ay sadece anne sütü diye destek veriliyor ancak doğum sonrası izin 8 hafta
  Evet, kesinlikle böyle olmalı. Doğum sonrası izin 6 ay olmalı. Hatta öncesi izin de sonrası izin de 6 ay olmalı Memur doğum izni konusunda çok mağdur ediliyor. Öncesi de sonrası da izin çok az. Erken doğum yaparsan durum daha da kötü. Her şey memurun aleyhinde. Lehimize düzenleme yapılması şart.


 • #4
  Emine TURAN TUNÇ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mart.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  28,260
  @Emine TURAN TUNÇ


  Alıntı Handan HURMA TUFAN (sumru) Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet, kesinlikle böyle olmalı. Doğum sonrası izin 6 ay olmalı. Hatta öncesi izin de sonrası izin de 6 ay olmalı Memur doğum izni konusunda çok mağdur ediliyor. Öncesi de sonrası da izin çok az. Erken doğum yaparsan durum daha da kötü. Her şey memurun aleyhinde. Lehimize düzenleme yapılması şart.
  birbirimizi nasıl da anlıyoruz değil mi canım

 • #5
  Meryem DURMUŞ (ermer) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  16.Mart.2009
  Yer
  BOLU-SAMSUN-ELAZIĞ ŞİMDİ DE ÜNYE :)))
  Mesajlar
  9,925
  @Meryem DURMUŞ (ermer)


  rica ederim arkadaşlar.

  acaba kabul edilir mi? yada edilirse en erken ne zaman kabul edilir.
  <CENTER>
  </CENTER>

 • #6
  buğdaytanesi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Nisan.2009
  Mesajlar
  534
  @buğdaytanesi


  Alıntı Handan HURMA TUFAN (sumru) Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet, kesinlikle böyle olmalı. Doğum sonrası izin 6 ay olmalı. Hatta öncesi izin de sonrası izin de 6 ay olmalı Memur doğum izni konusunda çok mağdur ediliyor. Öncesi de sonrası da izin çok az. Erken doğum yaparsan durum daha da kötü. Her şey memurun aleyhinde. Lehimize düzenleme yapılması şart.
  daha doğum öncesi iznine ayrılamadan doğum yapanların maduriyeti çok büyük maalesef ve onlar için hiçbir ek düzenleme yok.. herşey yolunda gitse bile, izin süreleri yetersiz, süt izni konusu zaten bizler için bir muamma.. küçüğüme yetişse bari yeni düzenlemeler..

 • #7
  Handan Hoca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  15.Mart.2009
  Yer
  Kayseri
  Mesajlar
  19,316
  @Handan Hoca


  Alıntı Emine TURAN TUNÇ Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  birbirimizi nasıl da anlıyoruz değil mi canım
  Biz birbirimizi anlıyoruz evet canım, bir de bizi anlaması gerekenler anlasa

  Alıntı buğdaytanesi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  daha doğum öncesi iznine ayrılamadan doğum yapanların maduriyeti çok büyük maalesef ve onlar için hiçbir ek düzenleme yok.. herşey yolunda gitse bile, izin süreleri yetersiz, süt izni konusu zaten bizler için bir muamma.. küçüğüme yetişse bari yeni düzenlemeler..
  İnşallah minik prensese yetişir yeni düzenlemeler. İnşallah demekten başka bir şey yapamıyoruz maalesef


 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 13.Şubat.2015, 12:55
  2. ??YENİ DÖNEM İÇİN İŞ ARIYORUM?....
   By D!L3K in forum İŞ ARAYANLAR
   Cevaplar: 3
   Son Mesaj: 23.Mayıs.2013, 10:57
  3. YENİ ANNELER İÇİN UYKU TÜYOLARI
   By d kara in forum ANNE-BABALAR
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 13.Ağustos.2010, 15:51
  4. KIRMIZI ÇELENK YENİ YIL İÇİN..
   By gulcinnnnn in forum Diğer-Karışık Artık Materyal Etk.
   Cevaplar: 6
   Son Mesaj: 03.Ocak.2010, 17:08

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş