Danıştay 13. Dairesi, bütün sigara paketlerinde yer alacak birleşik uyarıların kapladığı yüzeyin, paketin toplam yüzeyinin en az yüzde 65'ini kaplaması gerektiğine ilişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) kararının yürütmesini durdurdu.

British American Tobacco Tütün Mamulleri Sanayi Anonim Şirketi, Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak alınan ''Birleşik Uyarılar''ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 13 Mayıs 2009 tarihli kararının 3. maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 13. Dairesi, bütün sigara paketlerine konulacak resimleri içeren birleşik uyarıların kapladığı yüzeyin, paketin toplam yüzeyinin en az yüzde 65'ini kaplaması gerektiğine ilişkin TAPDK kararının yürütmesini durdurdu.

Dairenin kararında, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun ile Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin üzerine, en geniş iki yüzünden, bir yüzüne toplam alanın yüzde 40'ından, diğer yüzüne yüzde 30'undan az olmamak üzere özel çerçeve içinde tütün ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacağı, uyarı mesajlarının resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Kararda, tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkileri önleyecek düzenlemeleri yapmak ve bunlarla ilgili kararları almanın TAPDK'nın görevleri arasında sayıldığı ifade edildi.

-''KANUN VE YÖNETMELİĞE GÖRE EN AZ YÜZDE 40'INI KAPLAMALI''-

İlgili kanun hükümleri ve Avrupa Birliğinin ilgili direktif hükümlerine paralel olarak hazırlanan 25 Kasım 2008 tarihli yönetmelikte, birleşik uyarının, ''Bu Yönetmelik ekinde yer alan metinlerle bu metinlere karşılık gelen ve kaynak listelerde yer alan metin, fotoğraf, çizim veya resimlerden oluşan uyarı'' olarak tanımlandığı belirtilen kararda, yönetmeliğe göre, paket üzerine basılacak uyarının tütün mamulü paketinin geniş dış yüzeyinin en az yüzde 30'unu, birleşik uyarının ise aynı tütün mamulünün diğer geniş dış yüzeyinin en az yüzde 40'ını kaplaması gerektiğinin düzenlendiği vurgulandı.

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun, tütün ürünleri piyasasıyla ilgili sektörel düzenlemeleri yapma ve yasanın gösterdiği çerçevede tütün ürünleri paketleri üzerinde konulacak uyarı ve mesajlarla ilgili düzenleme yapma yetkisine sahip olduğu belirtilen kararda, ilgili yönetmelik hükümlerine göre ''Birleşik Uyarılar''ın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Kurul kararının alındığının görüldüğü kaydedildi.

Kurul kararının iptali istenen 3. maddesinde, ''Birleşik uyarılara; piyasaya arzına izin verilen dumansız tütün mamulleri dışında kalan tüm tütün mamulleri birim paketlerinin en çok görülebilen geniş ön yüzeyinde, yüzeyin üst seviyesinden kapak açım ya da bandrol bitim noktasından başlamak üzere yer verilir'' hükmünün yer aldığı, aynı maddenin 3. fıkrasında ise ''Birleşik uyarıların kapladığı yüzey; siyah sınır çizgileri ile birlikte, yer aldığı toplam yüzeyin en az yüzde 65'ini kaplamalıdır'' denildiği hatırlatıldı.

4207 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, Türkiye'de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri paketlerinin yüzeyinde uygulanması gereken asgari bir uyarı alanının ve uyarıların kaplayacağı alanın alt sınırının belirlendiği, üst sınıra ilişkin bir sınırlama getirilmediğine işaret edilerek, şöyle denildi:

''Buna karşılık 'Birleşik Uyarı' alanının 'Genel Uyarı'nın kapladığı yüzey dışında kalan diğer dış yüzeyin en az yüzde kırkını kaplaması gerektiği vurgulanmıştır. Bu itibarla, 'Birleşik Uyarılar'ın kapladığı yüzeyin toplam yüzeyin en az yüzde 65'ini kaplaması gerektiğine ilişkin Kurul kararının 3. maddesinin üçüncü fıkrası, Kanun ve Yönetmelikte belirlenen alt sınırı ortadan kaldırır nitelik taşıdığından 4207 sayılı Kanuna aykırı bulunmaktadır. Kurul kararının 3. maddesinin diğer fıkralarında Kanun'a aykırı bir husus bulunmamaktadır.''

Davalı TAPDK'ın karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

-memurlarnet-