Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen kadrolarına 03 Şubat 2012 tarihinde 15 bin 934 öğretmen ataması yapılmıştır. Göreve yeni atanan aday öğretmenlere uygulanacak uyum eğitimi; uzaktan eğitim ve yüzyüze eğitim yöntemi ile 11–17 Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenecek

Bu kapsamda mesleğe ilk defa atanacak olan aday öğretmenlerden pek çoğu atandıkları illerde alışık olmadıkları coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik şartlarla karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu olumsuz etkinin azaltılarak mesleğe daha bilinçli ve umutlu başlamalarını sağlamaya yönelik olmak üzere adaylık eğitim sürecinin başlamasından önce, bu süreci destekleyici bir uyum eğitimine alınmaları gerekli görüldüğünden Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 27/01/2012 tarihli, 3508 sayılı ve “Uyum Eğitimi” konulu makam onayında

“1-Anılan uyum eğitiminin 03 Şubat 2012 tarihinde ilk defa aday öğretmen olarak ataması yapılanlar için 11–17 Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenmesini,

2-Eğitimin, ekli program çerçevesinde öğretmen ataması yapılan il merkezleri ile eğitim için uygun görülecek ilçe merkezlerinde yapılmasını,

3-Eğitimin, 11 Şubat 2012 tarihinde başlayacağı dikkate alınarak ataması yapılan aday öğretmenlerin en geç bu tarihe kadar görevlerine başlamalarına ilişkin işlemlerin tamamlanmasına, bu amaçla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınmasını,

4-Eğitim programının uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek konular için görev alacak eğitim görevlilerinin yolluk ve yevmiyeleri ile ders ücretlerinin Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nce, yüz yüze eğitim yöntemi ile gerçekleştirilecek konular için görev alacak eğitim görevlilerinin yolluk-yevmiye ve ders ücretleri ile eğitime katılacak aday öğretmenlerin yolluk ve yevmiyelerinin ise görevli oldukları valiliklerce karşılanmasını,”

açıklamasında bulundu.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 27/01/2012 tarihli, 3508 sayılı ve “Uyum Eğitimi” konulu yazısında ise; “Göreve yeni atanan öğretmenlerin çalıştıkları bölgenin sosyal ve kültürel yapısını tanımak, bölge halkı ile etkili bir iletişim kurmak ve çevre koşullarına uyum sağlamak amacıyla 2007 yılında başlatılan "Çevreye Uyum Eğitimleri" bu programla birleştirilmiş olup ayrıca 01.03.2007 gün ve B.08.0.HED.0.25.04.00 / 747 sayılı Müsteşarlık Emri ekinde gönderilen program çerçevesinde yapılan eğitimler uygulanmayacaktır.

Bu çerçevede 03.02.2012 tarihinde öğretmenlik görevine ilk defa atanan aday öğretmenlere yönelik il merkezleri ile eğitim için uygun görülecek ilçe merkezlerinde 11-17 Şubat 2012 tarihleri arasında uyum eğitimi yapılacaktır. Ekte yer alan (Ek 2) uyum eğitimi programına göre yapılacak eğitimin etkin ve verimli biçimde yürütülmesi için;

1.İliniz okul ve kurumlarına atanan aday öğretmenlerin göreve başlama işlemleri yapılırken 11–17 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacak eğitime katılacaklara tebliğ edilecektir.

2.Uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek konuların sunumu, isimleri ekli eğitim programında belirtilen öğretim görevlileri tarafından Bakanlığımızda oluşturulan merkezden canlı olarak gerçekleştirilecektir. Bu nedenle uzaktan eğitime ilişkin konuların gün ve saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

3.Canlı olarak yürütülecek uzaktan eğitim sürecinde katılımcı öğretmenler, MEBBİS yöneticisi aracılığı ile eğitim görevlisine soru sorma imkânına sahip olacaklardır. Yazılı not şeklinde MEBBİS yöneticisine intikal ettirilecek soruların MEBBİS yöneticileri tarafından sisteme girilerek ekrana yansıtılması ve öğretim görevlisine intikali sağlanacaktır.

4.Yüz yüze yapılacak eğitim konularıyla ilgili öğretim görevlilerinin tespiti İl millî eğitim müdürlüklerinin yetkisine bırakılmıştır. Bu konuda öğretim görevlisi ihtiyacı yerel imkanlarla ve ilinizde bulunan üniversitelerin eğitim fakülteleriyle işbirliği içinde karşılanabilecektir.

5.Katılımcıların devamının sağlanması ve tespiti için milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

6.Eğitim giderlerinin mahalli hizmetiçi eğitim faaliyetleri çerçevesinde valiliklerce karşılanması, valiliklerde yeterli ödenek olmaması durumunda; eğitim görevlilerinin ödemeleri için Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden, aday öğretmenlerin ödemeleri için ilgili öğretim dairelerinden ödenek talep edilecektir.

7.Eğitim süreci Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce değerlendirilecektir.

Bu kapsamda geliştirilen anketler İl millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda eğitim süreci içinde ulaştırılacaktır. İl millî eğitim müdürlüklerince, eğitimin son 3 gününde, anketlerin eğitime katılan tüm öğretmenler tarafından elektronik ortamda doldurulması sağlanacaktır. Bu amaçla eğitim merkezi veya konaklama mekânlarında internet erişimli bilgisayar hizmeti verilmesi sağlanacaktır.

Elde edilen veriler Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne en kısa sürede ulaştırılacaktır. ” açıklamasında bulundu.

11–17 Şubat 2012 tarihleri arasında düzenlenecek uyum eğitimi programı için tıklayınız;
https://www.onceokuloncesi.com/dosya...9f3ce7d9fb.pdf

Ahmet KANDEMİR
memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


-alıntı-