Süt çocuklarında yemeklerden son ra çok sık geğirme görülür. Bebek geğirirken bir miktar sütü de dışarı çıka rır. Bunu önlemek için her öğünden sonra, bebeği 15-20 dakika kadar otu rur durumda tutarak "geğirme"sini sağlamak iyi olur; çok acele meme emiyorsa, hava yutmasını engellemek için memede kısa süre tutmak yararlı dır.
Buna karşın, süt çağındaki bazı be bekler, aldıkları besinin bir bölümünü kusarlar.
Bu, çocuğun normal olarak gelişme grafiğini etkiliyor ve beslenme düzenini bozuyorsa, o zaman "olay" in üstünde durmak gerekir.
Süt çıkarma için bilerek "olay" sö zünü kullanıyoruz; çünkü bir hastalığın belirtisi olan "kusma" ile bir ölçüde do ğal bir olgu olan "süt çıkarma" arasın daki farkın açıkça ortaya konulması çok önemlidir. Süt çıkarma, meme emilmesinden kısa bir süre sonra az ya da çok bir miktar sütün geriye gelmesidir. Nede ni önemsizdir; genellikle öğün sırasın da mideye hava kaçmıştır.

Bu hiçbir özel anlamı olmayan ve önem taşımayan bir belirtidir ve çocuk her memeden sonra 5-10 dakika dik tutulduğu takdirde bir daha meydana gelmez.
Süt çıkarma, büyümeye zarar ver mez, anne-babayı telaşlandıracak bir şey değildir. Küçüğün beslenme reji minde değişiklik yapmayı da gerektir mez. Alınacak tek önlem, sütü hazır larken içinde kalan havayı yok etme ye çalışmaktır. Bunu da ya süte pirinç unu gibi koyulaştırıcı bir madde ya da (beşinci aydan sonra) biberonun içine birkaç bisküvi ufalayıp karıştırarak sağ layabilirsiniz. Süt çıkarma, belli bir sıklıkta yinelen menin de ötesinde, kusma haline dö nüşecek olursa,üzerinde titizlikle du rulmalıdır.

"Kusma", alınan besinin hemen he men tümüyle geriye çıkarılması de mektir. Bazen yiyeceklerle birlikte mi de özsuyunun, daha ağır durumlarda ise safra sıvısının çıkarılmasına rastla nır ki bu ciddi bir hastalık belirtisidir. Kusma, sindirim güçlüğü gibi bir genel sistem bozukluğundan kaynaklanabi leceği gibi mide ve bağırsaklardaki çe şitli bozukluklardan, merkezi sinir sis temini etkileyen hastalıklara kadar bir çok hastalığa bağlı olabilir.
Şu halde, böyle bir durumda yalnız ca şekersiz, sulu şeyler (açık çay ya da papatya çayı) içirerek kusmayı kısa sü rede kontrol altına almak doğru olur.

ALINTI