Kafatasını oluşturan kemikler ilk ay larda bütünüyle kemikleşmemişlerdir, kısmen kıkırdaksıdırlar. Aralarındaki kaynaşma yerleri oldukça yumuşaktır. Kafa kemiklerinin ön ve arkada birleş tikleri yerlere "bıngıldak" denir. Ön bıngıldak, alın ve yankafa kemikleri nin, arka bıngıldak ise arka ve yanka fa kemiklerinin kesiştikleri noktada bu lunur. Bu bıngıldakların yumuşak ol ması kafanın büyümesine olanak ta nır.

Yeni doğmuş bir bebeğin çok yumu şak olan kafa kemikleri anne-baba için her zaman bir korku kaynağıdır. Ön ve arka tarafda bulunan yumuşak bölge lerden kafatasının içindeki beyin küt lesinin hissedilmesi mümkündür.
Beynin atışı "ön bıngıldak açıklığı" ndan duyulabilir.Genellikle 18. aya ka dar kapanır ve bu kapanmanın gecik mesi büyümenin duraklamasına işaret eder. Bazı durumlarda (ateşli hastalık lar) ön bıngıldak kabarır. Aşırı susuz luk halinde çöker.

Bu "açıklıkların bütünüyle kapan ması için bir yaşına kadar beklemek gerekir. Çünkü bebeğin beyninin bü yüyüp genişlemeye gereksinimi vardır; bu da ancak kafatası kemiklerinin belli bir esnekliğinin olmasıyla mümkündür.

Ama bıngıldağın kapanma süresi ko nusunda anne-babanın telaşa kapıl-maması için şunu da belirtmek gere kir: Her bebek ötekilerden ayrı değer lendirilmelidir. Yani her çocuğu kendi gelişme çizgisine göre değerlendirmek gerekir. Bıngıldağın kapanması daha erken olabileceği gibi, gecikebilir de...

Son olarak, şunu da unutmayınız: Bebeğiniz sürekli huzursuzsa ve ağlı yorsa ve ön bıngıldak dışarı doğru bir şişkinlik yapıyorsa, bu önemli bir has talık belirtisi olabileceğinden zaman yi tirmeksizin hekime gidiniz. Bıngıldak lar ve kemiklerin aralarındaki açıklık lar çok erken kapanırsa çocuğun ka fası ufak kalır. Buna "Mikrosefali" denir. Çocuk sürekli ağlar. Küçük ka falılığın tedavisi için cerrahi yöntemler araştırılmaktadır.

ALINTI