HÜSEYİN NİHAL ATSIZ

(12.1.1905-11.XII.1975)
Atsız, Cumhuriyet devri şâir, yazar, edebiyat tarihçisi ve fikir adamlarındandır. Fikir tarihimizde kendine has biryere sahiptir. Türk dünyasına bir gözle bakan milliyetçilik anlayı*şına sahiptir.
İlmî yazıları, romanları ve makaleleri ile tanınır. Şiirde halk şiiri şeklini kullanır. Romanlarında açık, anlaşılır, sürükleyi*ci bir üslûba sahiptir.

Şiir kitabı:
Yolların Sonu (1946, 1963). Romanları: 1. Dal*kavuklar Gecesi (1941), 2. Bozkurtların Ölümü (1946, Kür Şad İhtilâli anlatılır), 3. Bozkurtlar Diriliyor (1942, GöktOrk-ler’in Çın boyunduruğundan kurtuluş destanı), 4. Dell Kurt (1958), 5. Ruh Adam (1972, otobiyografi).
Edebiyat tarihi ile ilgili eserleri:
1. On Altıncı Asır Şâirlerinden Edirneli Nazmî (1934), 2. Türk Edeblyatr Tarihi (1940,3 fasikülü çıktı), 3. Ev*liya Çelebi Seyahat-nâmesi’nden Seçmeler (1971, 1972, 2 cilt).

Tarih İle İlgili eserleri:
1. Türk Tarihi Üzerine Toplama*lar (1935), 2. XV’inci Asır Tarihçisi Şükrullah-Dokuzboy Türkleri ve Osmanlı Sultanları Tarihi (1939), 2.900’üncü Yıl*dönümü (1940), 4. Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi (1940), 5. Osmanlı Tarihİeri-l (Ahmedî, Dâstân-ı Tevârih-i Âl-i Osman; Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, Tevârih-i Âl-i Osman; Şükrullah, Behcetü’t-tevârih, 1949), 6. Osmanlı Tarihine Ait Takvîmler-I (1961), 7. Osman, Tevârih-İ Cedîd-i Mlr’at-ı Cİhân (1961), 8. Türk Tarihinde Meseleler (1966), 9. Âşıkpaşaoğlu Tarihi (1970), 10. Oruç Beğ Tarihi (1973)

Yazarın bibliyograf*yaya dâir eserleri, siyası makaleleri de vardır. Atsız Mec*mua (1932, 17 sayı), Orhun (1933-34 9 sayı), Orkun (1952, 63 sayı), Ötüken (1964) isimli dergilerin naşiri de Atsız’dır, ötüken Yayınevi, şâirin hayâtı ve eserlerini tanıtan bir At*sız Armağanı çıkarmıştır (1976).]