DARENDELİ BAKAYİ

(?-1785)
Mesnevi şâiri. Darende’de doğduğu tahmin edilir. Hayatı hakkında geniş bilgi yoktur. Abdî Paşa’nın iç ağalarından olduğu biliniyor.

XI-XII’incı asırlarda, Anadolu’nun fethi sırasında yaratıl-mtş olan dinî-destânî menkıbelerden olan ve Türkler tarafın*dan meydana getirilen Battal Gâzî Destanı, halkımız arasın*da sözlü olarak yüzyıllarca yaşadıktan sonra, Bakâyî tara*fından XVIII’inci asırda manzum olarak yazılmıştır. Bakâyî’-nin mensur eserleri de vardır.

Eserleri: 1. Battal-nâme (Mesnevî, 7000 beyit civarında), 2. Kitâb-ı Kerbelâ (Mesnevî, 2500 beyit), 3. Hikâye-i Şirvan Şah (Nazım, nesir karışık), 4, Hârünü’r-reşîd Hikâyesi,