18.yüzyıl tasavvuf şairi olup Mevlana Celalettin Rumi’nin oğludur. Güçlü bir medrese öğrenimi gördü, babasının ölümünden sonra Mevlevîlik tarikatının esaslarını kurdu. Mevleviliğin yayılması için çalıştı.

Divanında bulunan Türkçe şiirlerinde tasavvuf konusunu işler. Didaktik özellik taşır. Nesir eserleri de vardır.

Eserleri: Divan: Farsça olup içinde Türkçe 129 beyit vardır. ibtidaname, Rebabnâme, Intibânâme, Maarif.