SOSYAL GELİŞİM


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

SOSYAL GELİŞİM

 • #1
  yardımcıöğretmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  24.Aralık.2009
  Yer
  İSTANBUL
  Mesajlar
  14
  @yardımcıöğretmen


  SOSYAL GELİŞİM

  Sosyal gelişim kavramı: Bebeğin kendini fark ederek, diğer insanlarla ilişkiye girmesi ile
  başlayan sosyal etkileşim süreci, yaşam boyu devam eder. Bireyin başka insanlarla
  üretken ve sağlıklı ilişkiler kurması, bilişsel ve ahlaki akıl yürütme süreciyle yakından
  ilgilidir.Ancak bireyin diğer insanlarla uyumlu ve tutarlı ilişkiler kurması için, öncelikle
  kendisiyle uyumlu ve tutarlı olması gerekir.
  İlk sosyal temas anne ile kurulur. Dolayısıyla bebeğin gereksinimlerinin anne
  tarafından karşılanma biçimi (sert yada yumuşak, az yada çok duyarlı davranma)
  sosyal gelşimi geniş ölçüde etkiler. Özellikle 0-1 yaş dönemi çocuklarında temel
  gereksinim güvenliktir. Bebek güvenlik gereksinmelerini gidermek için anneye
  dokunmak ve onun varlığını sıcaklığını duymak ister. Bebek haz aldığı edimlere
  gülümseyerek, acı çektiği deneyimlere ise ağlayarak tepkide bulunur.
  İki yaş dolaylarında çocuklarda gözlenen fizyolojik dürtüler ve sosyal ilgiler,
  öncelikle yakın çevreyi keşfetme duygusudur. Bu dönem çocuklar için kendi varlığını
  anne babaya kabul ettirme dönemidir. Ancak bu yaş çocukları hem anne babanın
  yönlendirici uyarılarına gereksinim duyarlar hem de özerkleşerek bireysel önem
  duygusunu geliştirmek isterler. Bireyselleşme girişimleri uygun şekilde pekiştirilen
  çocuklar, problem durumu ile karşılaştıklarında alternatif çözüm yolları üretirler ve
  genellikle sosyal ilişkilerde liderlik becerisi gösterirler. Fakat yeterli bir özgüven ve
  olumlu bir benlik algısı geliştiremeyen çocuklar, edilgen içe dönük ve kararsız olurlar.
  Bu tür çocuklar problem durumlarında kolayca ağlar, öfkelenir veya kaçma davranışı
  gösterir. Özerkleşme ve bireyselleşme sürecinin niteliği akranlarla kurulan ve daha
  kapsamlı olan yeni iletişim örüntülerine hazırlık açısından önemlidir.
  Çocuğun ailesi ile kurduğu iletişimin niteliği önemli ölçüde onun akranlarıyla
  geliştireceği ilişkiyi etkiler. Okul öncesi dönemde başlayan akranlarla iletişim çocuğun
  dış dünyayı anlayarak, çevresel uyaranlara uyum sağlamasını kolaylaştırır. Bu
  etkileşim örüntüleri içinde farklı yaşantılar geçiren çocuk paylaşma, uzlaşma,
  yarışma, saldırganlık, yardımseverlik gibi olumlu ya da olumsuz duygularla tanışır.
  ERIKSON VE PSİKO-SOSYAL GELİŞİM KURAMI
  Erıkson kişilik gelişiminde ağırlığı sadece çocukluk yıllarına vermez, kişilik
  gelişiminin yaşam boyu süren bir süreç olduğunu vurgular. Ona göre
  çözümlenemeyen karmaşalar diğer gelişim evrelerine yansımakla birlikte, bu
  dönemlerde uygun yaşantısal deneyimler geçirilerek aşılabilir.
  Güvene Karşı Güvensizlik Karmaşası(0-1)
  Anne- baba, bebek ilişkileri, bebeğin güven ya da güvensizlik duygusu
  geliştirmesinde, belirleyici etkendir. Buna göre güven duygusu annelerin bebeklerin
  gereksinimlerini düzenli olarak gidermeleri halinde oluşur. Örneğin bebeğin
  ağladığında okşanması, kucağa alınıp sevilmesi, karnın doyurulması vb. etkinlikler,
  güven duygusu kazandırır. Anne babasının kendisini sevdiğinden emin olan
  bebekler, sağlıklı bir benlik algısı kazanır. Böylece kendini sevilmeye değer bulan
  bebek, iyimserlik ve mutluluk duyguları içinde dış dünya ile ilişkiye girer. Ancak
  çeşitli psikolojik nedenlerle, duygusal olarak reddedilen ve ya gereksinimleri düzenli
  olarak karşılanmayan bebekler kendilerine ve çevrelerine güvensizlik duyarlar.
  Kişisel değersizlik duygusu ile örselenen bu tip çocuklar, sosyal ilişkilerde çekingen,
  kaygılı ve gergin olur kararsız ve karamsar bir kişilik örüntüsü geliştirmeye eğilim
  gösterirler.
  Özerkliğe Karşı Utanç ve Kuşku Karmaşası (1-3)
  Bu evrede çocuklar özerkleşme ve bireyselleşme girişimlerinin doğurduğu güven
  ve utanç karmaşasını birlikte yaşarlar. Kendilerini kanıtlamak amacıyla giriştikleri
  birçok etkinlikte, anne babanın engellemeleri ile karşılaşırlar.Gerçekte özerklik
  arayışındaki çocuk, bu evrede de anne babanın güven ve desteğine yoğun
  biçimde gereksinim duymaktadır. Ancak anne babalarıyla bir irade savaşına girip
  inatlaşmak, bu dönem çocuğunun normal karşılanması gereken bir psikolojik
  özelliğidir. Bebekler edindikleri yeni yetenek ve becerilerle ailelerini fethederek,
  sevgilerini yeniden kazanmak isterler. Eğer anne babalar bu tür özerkleşme
  girişimlerini akılcı biçimde yönlendirir ve yüreklendirirse çocuklar sağlıklı biçimde
  gelişirler. Ne var ki bazı anne babalar, çocuklara gerçek patronun kim olduğunu
  göstermek için, onları engeller ve böylece kendilerinden utanç duymalarına
  neden olurlar. Her koşulda büyüklere itaate zorlanan çocuklar, dıştan denetimli,
  utangaç ve bağımlı bir kişilik örüntüsü edinirler.
  Ayrıca sürekli olarak sınırlandırılan, korunan ve yakından kontrol edilen bu tür
  çocuklar, kendi yeteneklerinden kuşkuya düşerler. Bazen aşırı baskıcı anne baba
  tutumlarının çocuğun kendinden veya vücudundan utanç duymasına neden
  olabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır.
  Girişimciliğe Karşı Suçluluk Karmaşası (3-6)
  Bu dönemde çocuklar artan psişik ve fiziksel enerjisini, çeşitli etkinliklerle ortaya
  koymak ister. Ancak girişkenliğin artması ile problemli davranışlarda artar. Bu
  evrede aynı zamanda oyuncaklara ve çocuk oyunlarına karşı yoğun bir ilgi başlar.
  Okul öncesi dönem olarak da adlandırılan bu evrede yetişkinler çocuğun okul
  yaşamına hazırlanması için uygun eğitsel yaşantılar düzenlemelidir. Bu amaçla
  çocuğun iletişim becerilerinin gelişmesi için gerekli konuşma olanakları sağlanarak,
  kendini ifade etmesine fırsat verilmelidir.
  Bu evrede ahlaki yargılar tam gelişmediği için çocuğun hatalı davranışlarını, katı
  cezai yaklaşımlarla engellemeye çalışmak, girişkenlik becerilerini köreltebilir. Sonuç
  olarak çocuğun davranışlarının şekillenmesinde kullanılacak pekiştireçlerin (ödül
  veya ceza) dengeli ve tutarlı olması, girişkenlik karmaşasının olumlu yönde
  çözülmesini sağlar.
  Yetişkinler tarafından davranışları hakkında düzenli olarak bilgilendirilen çocuk
  yapması ve yapmaması gerekenler konusunda denge sağlayarak, kendini
  yönetme yeterliliği kazanır. Aksi halde sürekli cezalandırılarak engellenen çocuk
  suçluluk duygusu nedeniyle girişkenlik gücünden yoksun kalır.
  Bu dönemde çocuk çevresindeki olayları anlayabilmek için sürekli sorular sorar
  girişimlerde bulunur, eğer engellenirse merak etmenin suç olduğunu düşünür.
  Çocuk cinsiyet farklarını bu dönemde keşfeder, cinsellikle ilgili sorular sorabilir bu
  soruları sorduğu için çocuğa kızılmamalı uygun dille, seviyesine göre
  cevaplandırılmalıdır.
  AHLAKİ GELİŞİM VE VİCDAN GELİŞİMİ
  Çocuğun sosyal gelişimi, büyük ölçüde davranışlarına yön veren ahlaki yargıların
  oluşumuna bağlıdır. Çocuğun ahlaki yargıları doğru anlayıp yorumlaması ise bilişsel
  ve duyuşsal gelişimin yanı sıra, uyumlu bir sosyo-kültürel çevrede yaşamasına
  bağlıdır. Ayrıca olumlu davranış modellerinin varlığı çocuğun ahlaki standartlarının
  yükselmesine ve davranışlarına daha kolay yön vermesine katkıda bulunur.Örneğin,
  oyuncaklarını arkadaşlarıyla adilce paylaşan çocuk modeli, diğerlerinin de bu yönde
  davranmasını kolaylaştırır. Bu süreçte adil paylaşma davranışlarının yetişkinlerce
  ödüllendirilmesi, benzer davranışların taklit yoluyla tekrar edilmesini sağlar.
  Çocuklarda ahlak standartlarının gelişimini uzun süre inceleyen Kohlberg bu süreci
  üç düzeye ayırmaktadır. 0-6 yaş grubu birinci süreç olan gelenek öncesi düzeye
  girmektedir(3-9 yaş).
  Gelenek öncesi düzey: gerçek anlamda bir ahlaki ölçütün bulunmadığı, ben
  merkezci evredir. Bu dönemde çocuk bencildir, kendi çıkarlarını ön plana alır.
  Davranışlarında güdü ve gereksinimlerinin doyurulması esastır. Çevresindeki insanlar
  onun için birer nesnedir. Bu düzeydeki çocuklar her şeyin kendileri için varolduğuna
  inanırlar. Örneğin güneşin neden var olduğu sorulursa –beni ısıtmak için- diye
  cevaplandırırlar.
  Bu dönemde kuvvetli olan kazanır düşüncesindedirler. Kuralları ve yasaları
  çiğnemekte sakınca görmezler.
  Çocuk bu dönemde cezadan kaçındığı için ya da ödüle ulaşmak için kurallara
  uyar.
  Örneğin çocuk kazancı fazla olan dükkandan bir paket çikolata alırsa suç işlemiş
  sayılmaz ancak bedeli fazla olan bir şey çalarsa suç işlemiş sayılır.Yine bilinen başka
  bir örnekte, karısı hasta olan adam karısını ölümden kurtarmak için ilaç çalıyor bu
  dönemdeki çocuk adamın ilacı çalması gerektiğini, zaten eczacının bir sürü para
  kazandığını söyler.
  Piaget’e göre de çocuk bu dönemlerde olayları somut değerlendirir. Örneğin bir
  çocuk babasının kalemiyle babasından habersiz oynarken yere biraz mürekkep
  damlatır, diğer çocuk ise babasının kalemini doldurmasına yardım ederken yere
  mürekkep şişesini düşürür ve büyük bir leke oluşur. Bu dönem çocuğuna burada
  kimin suçlu olduğu sorulduğunda büyük leke yapan çocuğun suçlu olduğunu söyler.
  Çocuk hem niyeti hem de sonucu birlikte değerlendirememektedir.
  Çocuk 7 yaşına kadar oyunlarda kuralları bilinçli olarak uygulamaktan ziyade
  kuralları bilinçsizce taklit eder.
  Kimlik Arayışı
  Çocukluktan başlayarak bireyin kendine en çok sorduğu soru Ben kimim? Amacım
  ne? Yaşam benim için ne ifade ediyor? Bu durum kısaca bireyin anlam arayışı olarak
  tanımlanabilir. Bireyin kimlik gelişiminden birinci derecede sorumlu olan ailesidir.
  Çocuğun gördüğü ilk yetişkinler anne ve babasıdır. Kimlik gelişiminde yetişkin
  davranışlarını model alma gereksinimi içinde bulunan çocuğun ilk sosyal ilişkileri de
  anne babayla gerçekleşmektedir.
  Son dönemlerde çocuklara sınırsız hoşgörü ve anlayış gösterme sanıldığı gibi her
  koşulda geçerli bir eğitsel tutum değildir. Davranışları konusunda düzeltici dönüt
  alamayan çocuklar kendilerini yönetme ve sosyal uyum gösterme açısından yetersiz
  kalmaktadır. Öte yandan kayıtsız sert anne baba tutumlarının da çocuğun sağlıklı bir
  özgüven duygusu geliştirmesini güçleştireceği açıktır.
  Bugünün popüler çocuk eğitimi anlayışında gerekli ölçüde ödül, denetim ve
  ceza vardır. Ancak ceza asla sözel algılamalar olarak algılanmamalıdır. İstenmeyen
  davranışların fiziksel zor kullanarak düzeltilmeye çalışılması toplumda şiddetin geçerli
  bir eğitim yöntemi olduğu konusundaki anlayışı güçlendirmektedir. Çocuk model
  olarak gördüğü yetişkinin kişilik özellikleriyle özdeşleme gereksinimi içindedir. Çocuklar
  büyüdükçe anne babanın yürüme, konuşma tarzı gibi birçok kişilik özelliğini
  benimsemektedirler.
  Cinsel Kimliğin Gelişimi
  Her kültürel yapı içerisinde, cinsiyete göre bir rol algısı vardır. Ancak bu konuda
  bütün kültürlerde, genel olarak erkek çocukların atak,zorluklara karşı direnen, korkusuz
  ve kararlı bir kişilik yapısına sahip olmaları beklenir. Kızların daha edilgen, barışçı ve
  uysal olmaları istenir.
  Cinsiyete bağlı rol öğrenme, bu konuda anne babanın sahip olduğu tutumun,
  sosyal etkileşim yoluyla çocuğa aktarılması şeklinde gerçekleşmektedir. Anne
  babanın çocuğa oyuncak seçerken cinsiyete göre farklı tercihlerde bulunmasından,
  belli oyunların sadece kızlara veya erkeklere özgü sayılmasına dek bir çok tutum
  çocuğun cinsel kimlik gelişimini etkiler. Çocukların üç yaşından itibaren, cinsel
  kimliklerine uygun davranışlar gösterdikleri kabul edilmektedir. Üç yaş dolaylarındaki
  çocuklardan başlayarak oyunlarda roller cinsiyete göre dağıtılır. Bu oyunlarda
  erkekler daha çok baba, asker, savaşçı gibi rolleri benimserken kızlar, anne olmaya
  eğilimlidirler.
  Bu konuda çocuklar üzerinde yapılan araştırma sonuçları şöyledir:
  Her iki cinsiyete ait çocuklarca, kızlara uygun davranışlar şöyle sıralanmıştır;
   Oyuncak bebeklerle oynarlar
   Çok konuşurlar
   Asla başkalarına vurmazlar
   Annelerine yardım etmeyi severler
   Sık sık ‘yardıma ihtiyacım var’ derler
   Büyüyünce hemşire, öğretmen olmak isterler
  Her iki cinsiyete ait çocuklarca, erkeklere uygun davranışlar şöyle sıralanmışlardır;
   Oyuncak arabalar ve silahlarla oynarlar
   Sinirlenince ‘seni dövebilirim’ derler
   Büyüyünce patron, asker veya polis olmak isterler
   Babaya yardım etmeyi severler
   Yüksek sesle konuşur ve gürültü yaparlar
   İnşa etmeyi ve yıkmayı severler
  Bireyin sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirmesi için, cinsiyetinin doğası ve özellikleri ile
  barışık olması gerekir. Aile ve öğretmenlerinde bu konuda bilinçli olmaları
  gerekmektedir.
  FREUD VE PSİKO-SEKSÜEL GELİŞİM DÖNEMLERİ
  Freud kişiliğin biçimlenmesinde çocukluk yıllarının özelliklede ilk 6 yaşın ve anne
  babanın tutumlarının önemini vurgular. İlk 6 yıl geçirilen yaşantılar tümüyle hiçbir
  zaman yok olmaz, yetişkinlik yıllarında da bireyi etkiler.
  Oral Dönem (0-1)
  Bu evrede haz kaynağı, pasif ve bağımlı bir davranış olan emmedir. Bebeğin bu
  evrede anne tarafından aşırı emzirilmesi veya memeden erken kesilmesi oral
  evreye takılmakla sonuçlanır. Oral karakterde takılan kişiler gergin, bağımlı ve
  karmaşık bir duygusal yapıya sahiptirler. Ayrıca bu tür bireyler abartılmış iyimserlik,
  karamsarlık, özseverlik gibi çatışmalı duygusal tepkiler gösterirler
  Anal Dönem(1-3)
  Bu evrede gelişimin kritik öğesi, tuvalet eğitimi ile ilgilidir. Tuvalet eğitiminde
  anne babanın tutumu önemli bir faktördür. Anne baba veya bakıcının gergin,
  buyurgan, hoşgörüsüz bir anlayışa sahip olması halinde, çocuk idrarını ve dışkısını
  kontrol etmekte güçlük çeker. Çünkü cezalandırıcı ve baskıcı tutumlar, çocuğun
  özgüven duygusunu köreltir. Tuvalet eğitimi bir anlamda ilk sosyalleşme sürecinin
  çatışmalarını yansıtır.Çocuk bu evrede, çevrenin kendinden neler beklediğini ve
  bedensel tepkilerini nasıl denetleyebileceğini öğrenmektedir. Dolayısıyla zorlayıcı
  yetişkin tutumları, çocuğun bedensel işlevlerine yabancılaşması ile sonuçlanabilir.
  Bu evreye takılan bireylerde ilerde dar görüşlülük, aşırı titizlik, inatçılık, bağnazlık gibi
  davranış bozuklukları gözlenir. Anal karakterli kişiler, ayrıca kurallara aşırı bağımlı ve
  edilgen bireylerdir.
  Fallik Dönem(3-6)
  Bu dönemde çocuklar cinsel organlarını fark eder ve cinsel konulara yoğun ilgi
  gösterirler. Cinsel kimliğin ve sağlıklı kişilik gelişiminin temelleri fallik dönemde atılır.
  Bu evrede çocuk, karşıt cinsiyette olan anne veya babaya yönelir. Kızlar babaya
  erkekler anneye ilgi duyarlar çünkü çocuklar cinsel kimliklerini oluşturmak için
  model arayışı içindedirler. Fakat bazı durumlarda model alınan anne babanın
  sadece cinsel kimlikle ilgili davranışları değil kişiliğinin tüm özellikleridir. Bu evrede
  hoşgörülü, sıcak, sevecen anne baba tutumları sağlıklı kimlik geliştirmekle
  sonuçlanırken baskıcı , sabırsız tutumlar, cinsel karmaşalar yaşanmasına yol açar.
  Fallik döneme takılan bireylerde saldırganlık, yıkıcılık, hoşnutsuzluk, mutsuzluk gibi
  kişilik özellikleri görülür.

 • #2
  Rabia PEKKAN (rpekkan) - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Yer
  Antalya
  Mesajlar
  15,760
  @Rabia PEKKAN (rpekkan)


  Çok teşekkürler bu faydalı bilgileri bizlerle paylaştığınız için..

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. GELİŞİM RAPORU?
   By stutgart in forum ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİ
   Cevaplar: 2
   Son Mesaj: 27.Mayıs.2012, 14:51
  2. GELİŞİM ALANLARI GELİŞİM RAPORLARI İÇİN
   By thetubi in forum GELİŞİM ve GÖZLEM FORMLARI
   Cevaplar: 18
   Son Mesaj: 15.Ocak.2012, 22:01
  3. GELİŞİM RAPORU
   By selin___ in forum ÖĞRETMEN ETKİLEŞİMİ
   Cevaplar: 4
   Son Mesaj: 08.Ocak.2011, 21:43
  4. ÇOCUKLARDA UYUM, DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE SOSYAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
   By yeşim öğretmen in forum KONGRE,SEMİNER ETKİNLİK DUYURULARI
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 05.Ekim.2010, 16:34
  5. GELİŞİM DÖNEMLERİ
   By hoşgörülü in forum ETKİNLİK İSTEKLERİNİZ
   Cevaplar: 1
   Son Mesaj: 08.Ocak.2010, 00:43

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook platformu Giriş