sosyAL hizmetler eleman aLmıs kaçırdık:/


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

sosyAL hizmetler eleman aLmıs kaçırdık:/

 • #1
  slnozydn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2010
  Nereden
  izmir artık eskişehirde
  Mesajlar
  296
  @slnozydn  sosyAL hizmetler eleman aLmıs kaçırdık:/

  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU
  (Duyuru 2)
  09.03.2011 tarihli Hürriyet Gazetesi ve Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan Sözleşmeli Personel alımına ilişkin ilanın “TEBLİĞAT” başlığı altında “Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.” ifadesi yer almıştır.

  Bu kapsamda ilan şartlarına göre gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılarak sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin pozisyon bazında en yüksek ve en düşük puan tabloları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

  Tablo:1
  İlanda belirtilen pozisyon sayısının 10 katına kadar olan unvanların puan aralıkları

  Pozisyonlar (unvanlar) En Yüksek Puan En Düşük Puan
  MÜTERCİM 95,131 71,206
  SOSYOLOG 84,701 79,240
  ÖĞRETMEN 96,596 83,663
  ÇOCUK EĞİTİCİSİ
  91,602 72,222

  Tablo:2
  İlanda belirtilen pozisyon sayısının 10 katına ulaşmayan unvanların puan aralıkları

  Pozisyonlar (unvanlar) En Yüksek Puan En Düşük Puan
  SOSYAL ÇALIŞMACI
  82,996 25,187
  PSİKOLOG 85,986 27,764
  FİZYOTERAPİST 72,784 43,057
  ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
  82,227 34,937
  DİN GÖREVLİSİ
  93,666 34,214
  HEMŞİRE 87,112 21,176
  SAĞLIK MEMURU
  83,331 47,299


  Tüm Adaylar sınav aşamaları ile ilgili süreçleri hazırlanan “SHÇEK SINAV SORGULAMA” sayfasından takip edeceklerdir.

  Adaylar sözlü sınav için belirlenen tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

  İlan şartlarına göre sözlü sınavına katılmayan aday başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Sözlü Sınav Takvimi Belirlenen Pozisyonlar (Unvanlar)

  Mütercim,
  Sosyolog,
  Sosyal Çalışmacı,
  Çocuk Gelişimcisi

  01.04.2011 itibariyle yeni eklenen Pozisyonlar:
  Fizyoterapist - Yeni
  Din Görevlisi - Yeni
  Diğer pozisyonlara (unvanlara) ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, inceleme ve değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ile SHÇEK internet sitesinden (www.shcek.gov.tr) adaylara duyurulacaktır.

  Tüm adaylara ve ilgililere ilanen duyurulur.

  İletişim telefonu : 0 312 310 24 60 / 1279
  Atanmaya hak kazanan adayların hazırlaması gereken belgeleri aşağıya çıkarılmıştır.

  1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

  2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.
  3) Askerlik Durum Belgesi.
  4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)
  5) Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)
  6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
  7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge
  8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)
  9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).
  anadolu üni artık mezun

 • #2
  slnozydn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  29.Ağustos.2010
  Nereden
  izmir artık eskişehirde
  Mesajlar
  296
  @slnozydn  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi,Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

  1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:
  A) GENEL ŞARTLAR
  1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

  2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

  3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

  5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

  7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

  8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

  9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

  B) POZİSYON VE ÜCRETLER:
  1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

  2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

  C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:
  1) Mütercim Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  8) Diyetisyen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:


  A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
  1) Başvuru Tarihi: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

  Başvuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.
  2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edilecektir. Birden fazla İl Müdürlüğüne ve birden fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

  B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
  1) Başvuru Talep Formu, (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden alınacaktır.)

  2) Öğrenim belge fotokopisi,

  3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  4) KPSS sonuç belgesi,

  5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı.

  Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İl Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.


  C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :
  1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

  2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

  3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

  4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40’ı sözlü sınav puanının %60’ı esas alınarak belirlenecektir.

  5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

  6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

  7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir.

  Ayrıca adaylar tercihler dışında;

  “a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum.

  b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

  Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır. (b) “Tercih harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

  9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


  D) TEBLİGAT :
  Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


  E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :
  1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

  2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

  3) Askerlik Durum Belgesi.

  4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

  5) Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

  6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

  7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

  8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

  9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).
  anadolu üni artık mezun

 • #3
  rahimee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  19.Ağustos.2010
  Nereden
  afyonkarahisar
  Mesajlar
  40
  @rahimee  Alıntı slnozydn Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  T.C.
  BAŞBAKANLIK
  SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
  MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA ALINACAK
  SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında çalıştırılmak üzere 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2 nin (c) bendi ile Ek Madde 5’e göre Mütercim, Sosyolog, Çocuk Eğiticisi,Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarından lisans düzeyleri için KPSSP3, önlisans düzeyleri için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyleri için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınavı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4/B maddesine göre, aynı esasların Ek Madde 2 nin (b) bendi kapsamında Mühendis pozisyonları için KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Kurumumuzca yapılacak yerleştirme ile sözleşmeli personel alınacaktır.

  1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER VE POZİSYONLAR:
  A) GENEL ŞARTLAR
  1) Türk vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

  2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

  3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

  5) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  6) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı alınmayacaktır.

  7) Son müracaat tarihi itibariyle atanılacak pozisyon için gerekli programdan mezun olmak.

  8) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş olmak.

  9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almıyor olmak.

  B) POZİSYON VE ÜCRETLER:
  1) Pozisyon sayıları ve sözleşme brüt ücretleri: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek I Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

  2) Pozisyonların il dağılımı: SHÇEK Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.shcek.gov.tr) “Ek II Sayılı Liste” olarak yayımlanacaktır.

  C) YAPILACAK SINAVLAR VE ÖZEL ŞARTLAR:
  1) Mütercim Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  2) Çocuk Eğiticisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  3) Sosyolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  4) Sosyal Çalışmacı Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  5) Psikolog Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  6) Fizyoterapist Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  7) Çocuk Gelişimcisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  8) Diyetisyen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  9) Hemşire Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  10) Sağlık Memuru Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  11) Öğretmen Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  12) Din Görevlisi Sınavı : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  13) Mühendis : SHÇEK Genel Müdürlüğü İnternet (www.shcek.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. İlanı İndirmek İçin Tıklayınız

  2- BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:


  A) BAŞVURU TARİHİ VE YERİ:
  1) Başvuru Tarihi: 14/03/2011 – 23/03/2011 tarihleri arasında şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

  Başvuru 23/03/2011 tarihi saat 17.00’da sona erecektir.
  2) Başvuru Yeri: Kurumumuz internet sitesinde (www.shcek.gov.tr) yayımlanan başvuru formunun çıktısı alınarak doldurulduktan sonra İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden herhangi birine müracaat edilecektir. Birden fazla İl Müdürlüğüne ve birden fazla unvan için başvuru yapılmayacaktır.

  B) BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER:
  1) Başvuru Talep Formu, (İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerince sistemden alınacaktır.)

  2) Öğrenim belge fotokopisi,

  3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

  4) KPSS sonuç belgesi,

  5) Adli sicil kaydı bulunanlardan “sabıka sorgulama belgesi” ile buna ilişkin mahkeme kararı.

  Adaylar belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile birlikte İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekmektedir. İl Müdürlüklerinde görevli personelce belgelerin birer örnekleri onaylanarak teslim alındıktan sonra asılları adaylara geri verilecektir.


  C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :
  1. Mütercim, Çocuk Eğiticisi, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Öğretmen ve Din Görevlisi pozisyonlarına başvuru yapan adaylardan KPSS (B) grubu puanı esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak kaydıyla her unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10katı kadar aday sözlü sınavına çağrılmak üzere belirlenecektir. Son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, eşit puan almış adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

  2. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınav tarihi ve yeri, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında (www.shcek.gov.tr) ayrıca ilan edilecektir.

  3. Sözlü sınavında 100 tam puan üzerinden puan verilecektir. Sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

  4. Başarı puanı KPSS (B) grubu puanının %40’ı sözlü sınav puanının %60’ı esas alınarak belirlenecektir.

  5. Sınav sonucu bir sonraki sınav yapılıncaya kadar geçerlidir.

  6. Atamalar; Başarı Puanı esas alınarak, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

  7. Adaylar en fazla 10 il tercihinde bulunabilecektir.

  Ayrıca adaylar tercihler dışında;

  “a)Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum.

  b)Tercih harici atamayı kabul etmiyorum”

  Seçeneklerinden birini zorunlu olarak seçmesi gerekmektedir. Tercihlerine yerleşemeyen ve tercih dışı seçenek olarak (a) “Tercihlerime yerleştirilememem halinde tercih harici atamayı kabul ediyorum” seçeneği işaretlenmiş ise atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması iptal edilen adayların yerine veya herhangi bir nedenle atama yapılamadığı için boş kalan pozisyonlara puan sıralaması ve kurumsal ihtiyaca göre resen atama yapılacaktır. (b) “Tercih harici atamayı kabul etmiyorum” seçeneği işaretlenmiş ise boş kalan pozisyonlar için ilgili aday tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.

  8. Mühendis pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınarak en yüksek puandan başlayarak sıraya konulmak suretiyle boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirmesi yapılacaktır.

  9. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.


  D) TEBLİGAT :
  Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (www.shcek.gov.tr) internet adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.


  E) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :
  1) Sağlık Kurulu Raporu (son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış)

  2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti.

  3) Askerlik Durum Belgesi.

  4) 6 Adet Fotoğraf.(mevzuata uygun yeni çekilmiş)

  5) Sabıka Kaydı. (cumhuriyet savcılığından yeni tarihli)

  6) Nüfus Cüzdanının Fotokopisi

  7) Varsa Daha Önce Çalıştığı Hizmetleri Gösterir Belge

  8) Mal Bildirimi Formu.(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilerek arkalı önlü tek sayfa)

  9) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi(www.shcek.gov.tr adresinden temin edilecektir).
  meraba arkadasım bu ne zamanmıs kı bız kacırmısız anlamadım bu konuda aydınlatırsanız sevınırım

 • #4
  yeşim öğretmen - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  12.Eylül.2009
  Nereden
  istanbul
  Mesajlar
  550
  @yeşim öğretmen  haber daha önce yalçın arkadaşımız tarafından güncel haberler linkinde duyrulmuştur.bakınız;

  https://www.onceokuloncesi.com/sosya...ak-t56715.html

 • #5
  ilkel - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  14.Aralık.2010
  Mesajlar
  3
  @ilkel  üzümeye hiç gerek yok ön lisans olarak il başına 1 yada 2 kişi alınıyo ve bi çok kişi basvuruyo çok düşük ihtimal

 • #6
  handenurrr - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  21.Mayıs.2009
  Mesajlar
  81
  @handenurrr  değmez arkadaşlar üzülmeyin 1-2 kişilik kontejanlara girmek çok düşük bir şans olur.

 • #7
  deryaanasınıfı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  10.Eylül.2010
  Mesajlar
  101
  @deryaanasınıfı  arkadaşım hiç üzülme mülakatla alınıyor yazılı bir sınav falan yok bu ne demek zaten alınacaklar belli girmeye gerek bile yok

 • #8
  aynuröztürk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25.Aralık.2010
  Nereden
  ŞANLIURFA BİRECİK
  Mesajlar
  160
  @aynuröztürk  ya arkadaslar bende basvurumdum ama pısman oldum yazık kı okadar yorulduguma deymez mulakat var ama daha tarıhı bellı degıl ve adamlar zaten torpılının olması gerektıgını soyluyo kpssnın yuzde kırkı mulakatınn yuzde altmısı dıyo :=((

 • #9
  esengulesin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  23.Ekim.2009
  Nereden
  kahramanmaraş
  Mesajlar
  40
  @esengulesin  size katılıyorumm bende başvurdum telefonla aranmak gerekiyordu.Telofonla aranmadım. Torpilimde vardı ama olmadı
  ღღ♥ღღ GeH NiCh BlEiB Bei MiRღღ♥ღღ

 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. sınavsız geçiş sosyal hizmetler
   Konu Sahibi kuscu54 Forum YGS
   Cevap: 6
   Son Mesaj : 06.Mayıs.2013, 00:43
  2. sosyal hizmetler
   Konu Sahibi betül456 Forum AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
   Cevap: 4
   Son Mesaj : 04.Ocak.2013, 14:01
  3. aöf sosyal hizmetler
   Konu Sahibi betül456 Forum AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 02.Ocak.2013, 20:27
  4. sosyal hizmetler ve sosyoloji
   Konu Sahibi özlem yaşar Forum YGS
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 20.Nisan.2012, 23:50
  5. sosyal hizmetler bölümü
   Konu Sahibi mehmet3793 Forum YGS
   Cevap: 0
   Son Mesaj : 24.Eylül.2011, 23:29

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş