Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
Resmi Gazete Tarihi: 12/11/1997
Sayı:23168

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak

Amaç

Madde l- Bu Yönetmelik, Özürlüler İdaresi Başkanlığı özürlüler uzman yardımcılarının seçimi amacıyla yapılacak giriş sınavı ile özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının şekli, uygulama esasları, özürlüler uzman yardımcıları ile uzmanlarının atanmaları, görev ve sorumlulukları ile özürlüler uzman yardımcılarının yetiştirilmesine ilişkin esas ve usullerin tespiti amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri, Özürlüler İdaresi Başkanlığına özürlüler uzman yardımcısı ve özürlüler uzmanı olarak atanacaklar hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Özürlüler Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş Sınavı
Madde 4- Özürlüler İdaresi Başkanlığında görevlendirilecek özürlüler uzman yardımcıları giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, öğrenim dalları göz önüne alınarak farklı alanlardan yapılır.

Sınav Zamanı
Madde 5- Özürlüler uzman yardımcılığı için açılacak giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından uygun görülecek zamanlarda yapılır.

Sınava Katılma Şartları
Madde 6- Özürlüler uzman yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Özürlüler İdaresi Başkanlığının görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olmak,

c) Özürlüler İdaresi Başkanlığının görev ve hizmet alanına uygun en az dört yıl eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

d) Sınavın yapıldığı tarihte 31 yaşından gün almamış olmak, şarttır.

Sınavın İlanı

Madde 7- (Değişik; 21 Kasım 2002 tarih ve 24943 sayılı Resmi Gazete) Özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılma şartları, sınav konuları, başvuru yeri, yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat, son başvuru tarihi, kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri, belirlenen KPSS taban puanı ve sınavın değerlendirme yöntemi, sınava girecek lerde aranan özel şartlar, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dalları, puan türleri gibi hu*suslar sınav gününden en az bir ay önce Resmî Gazete'de ve Ülke genelinde günlük yayım*lanan en yüksek tiraja sahip ilk beş gazetenin en az birinde ilan edilir.

Adayların başvuru ve kayıt işlemleri, sınavın başlama tarihinden en az 15 gün önce tamamlanacak şekilde tespit edilir ve bu maddede belirtilen hususlar ilan içinde yer alır.

Sınav Başvurusu

Madde 8- (Değişik birinci fıkra:R.G.31/7/2009-27305) Özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler dilekçelerine aşağıdaki bilgi ve belgeleri eklerler;

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

b) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

c) Son üç ayda çekilmiş, 4,5x6 ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf,

ç) Yazılı özgeçmişi.

Yukarıda sayılan belgelerin, en geç giriş sınavı ilanında belirtilen tarih ve saatte Özürlüler İdaresi Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sınava kabul edilen adaylara fotoğraflı "Özürlüler İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Giriş Belgesi" verilir. Giriş belgesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler.

(Ek: RG-21/11/2002-24943) Giriş sınavına KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazlası çağrılamaz. Kontenjan en yüksek puandan başlayarak belirlenir. Kontenjan fazlası Sınav Ön Hazırlık Komisyonu tarafından tespit edilecek kriterlere göre elenir.


Sınav Ön Hazırlık Komisyonu
Madde 9- (Değişik; 21 Kasım 2002 tarih ve 24943 sayılı Resmi Gazete) Giriş Sınavı ile ilgili ön çalışmalar Personel Dairesi Başkanlığınca görevlendirilen ve üç kişiden oluşan Sınav Ön Hazırlık Komisyonu tarafından yürütülür.

Bu komisyon, kuruma başvuran adayların KPSS numaralarının, ad ve soyadlarının ve KPSS puanlarının yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirilmesini ve ÖSYM tarafından sınav sonuç belgesinde tahribat yaptığı belirlenen ve KPSS sonuçlarının geçersiz sayıldığı bildirilen sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasını sağlar.

Komisyon ayrıca giriş sınavı için, süresinde yapılan başvuruları inceleyerek, ilgililerde aranan şartların bulunup bulunmadığını tespit eder ve giriş sınavına alınacakların listesini düzenleyerek Özürlüler İdaresi Başkanlığına sunar. Şartları taşımadığı anlaşılanlara sınava katılamayacakları yazılı sınav tarihinden önce posta ile bildirilir.

Giriş Sınav Kurulu

Madde 10- Giriş sınav kurulu, Özürlüler İdaresi Başkanı veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve Özürlüler İdaresi Başkanı'nın görevlendireceği ana hizmet birimlerinden iki daire başkanı ile üniversite öğretim üyelerinden davet edilecek bir üye olmak üzere beş üyeden oluşur.

Giriş Sınav Kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yerine getirilir.

Sınav Yöntemi

Madde 11- (Değişik; 12 Haziran 2001 tarih ve 24430 sayılı Resmi Gazete) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.

Eleme Sınavı

Madde 12- (Değişik ; 21 Kasım 2002 tarih ve 24943 sayılı Resmi Gazete) Eleme Sınavı, giriş sınavından önce Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adı ile yapılacak sınav aşaması olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılır ve sonuçları iki yıl süreyle geçerlidir.

(Değişik; 12 Haziran 2001 Tarih ve 24430 Sayılı Resmi Gazete) İşitme ve konuşma engelliler için ÖSYM tarafından yapılacak eleme sınavı; genel yetenek ve genel kültür alanlarından oluşur.

Yazılı ve Sözlü Sınav
Madde 13- (Değişik 12 Haziran 2001 Tarih ve 24430 Sayılı Resmi Gazete) Eleme sınavında başarılı olanlar Giriş Sınav Kurulu tarafından alan bilgisi tespiti için sınav ilanında belirtilen konularda yazılı sınava, ayrıca ifade ve tem*sil yetenekleri ile özürlülük konusuna bakış açıları gibi konularda sözlü sınava tabi tutulurlar.

(Değişik 12 Haziran 2001 Tarih ve 24430 Sayılı Resmi Gazete) 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Değerlendirme (Değişik 12 Haziran 2001 Tarih ve 24430 Sayılı Resmi Gazete)
Madde 15- Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır. Yazılı sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar ve sözlü sınava kabul edilirler. Giriş Sınav Kurulu, yazılı sınav sonucu tespit edilen puan ile sözlü sınav sonucu tespit edilen puanın arit*metik ortalamasını alır, adayların özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavındaki nihai başarı derecelerini tespit eder ve sıralamaya tabi tutar. Puanların eşit olması halinde sözlü sınav no*tu ve yabancı dil düzeyi tercihte göz önüne alınır.

Başarı sıralamasını gösterir liste, yazılı ve sözlü sınavın bittiği günü takip eden beş gün içinde Giriş Sınav Kurulu tarafından Özürlüler İdaresi Başkanına teslim edilir.

Sınav sonuçları Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilir, ayrıca ilgililerin başvuru formunda yer alan adreslerine taahhütlü olarak posta ile gönderilir.


Sınava Girme Sayısı
Madde 16- Özürlüler uzman yardımcılığı giriş sınavında iki defa başarısız olanlar üçüncü defa bu sınava giremezler.

Atama

Madde 17- Giriş sınavını kazanan ve kendilerine yazılı olarak bildirilen süre içerisinde Özürlüler İdaresi Başkanlığına başvurarak gerekli işlemleri tamamlayanlar, başarı sırası ve kadro durumuna göre özürlüler uzman yardımcısı adayı olarak atanırlar.

Atamaya esas konularda yanlış bilgi ve belge verenlerin yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere, sınavı kazanmış olsalar bile atamaları yapılmaz.

(Değişik; 21 Kasım 2002 tarih ve 24943 sayılı Resmi Gazete) Giriş Sınavı sonucuna göre atanarak göreve başlatılanlar, 15 gün içerisinde Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM’ye bildirilir.

Adaylık
Madde 18- Özürlüler uzman yardımcısı adayının adaylık süresi, bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

Yetiştirme

Madde 19- Özürlüler uzman yardımcısı adayının yetiştirilmesi, Özürlüler İdaresi Başkanlığınca hazırlanan hizmet içi eğitim programı çerçevesinde, görev alanına giren konularda bilgi ve becerisini artırma ve yabancı dil bilgisini geliştirme çalışmaları ile araştırma, inceleme, uygulama çalışmalarını kapsar.

Özürlüler uzman yardımcısı adaylarının çalışmaları, bilgisi ve genel davranışları, görev yaptığı birim amiri tarafından değerlendirilerek bir rapor hazırlanır. Bu rapor, adayın yıllık sicil raporunun doldurulmasında dikkate alınır.

Yıllık sicil raporu esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, başarılı görülen adayın asaleti ilgili başkan yardımcısının teklifi ve Özürlüler İdaresi Başkanının onayı ile tasdik edilir. Asaleti tasdik edilen özürlüler uzman yardımcısı, Özürlüler İdaresi Başkanlığının uygun göreceği bir birimde görevlendirilir.

Özürlüler uzman yardımcıları, ihtisas konuları ile ilgili seminer, kurs ve uygulamaları yakından izleyerek tecrübe kazanmaları için Özürlüler İdaresi Başkanlığı ile ilişkisi bulunan kurum ve kuruluşlara gönderilebilirler.

Birinci yılın sonunda asaleti tasdik edilmeyenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özürlüler Uzmanlığı

Özürlüler Uzmanlığı Yeterlik Sınavı

Madde 20- Özürlüler uzman yardımcıları bu Yönetmelikte esasları belirtilen yeterlik sınavını kazanmış olmaları şartı ile özürlüler uzmanı olarak atanırlar.

Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavı tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki aşamada yapılır. Her iki aşama için adaya iki hak tanınır.

Yeterlik Sınavına Katılacaklarda Aranan Şartlar

Madde 21- Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavına katılabilmek için,

a) Her yıl olumlu sicil almış olmak,

b) Özürlüler İdaresi Başkanlığında, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri ile mücbir sebepler hariç fiilen üç yılını tamamlamış olmak,

şarttır.

Bu maddenin (a) bendinde belirtilen şartı yerine getirmeyen özürlüler uzman yardımcıları durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.

Uzmanlık Tezi Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Madde 22- Özürlüler uzman yardımcısı, adaylıkta geçen süre dahil, 2 yılı tamamladıktan sonra, (ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri ile mücbir sebepler hariç) her yıl olumlu sicil almış olmak şartıyla, Özürlüler İdaresi Başkanlığının görev alanına giren konularda bir tez konusu seçer.

Tez konusunun seçiminde ve hazırlanmasında Özürlüler İdaresi Başkanlığınca belirlenecek yöntem ve esaslara uyulması zorunludur

(Değişik 11/11/2005 tarihli ve 25990 sayılı Resmi Gazete) Tezin konusu özürlüler uzman yardımcısı tarafından Personel Dairesi Başkanı ve Ana Hizmet Birimlerinin Daire Başkanları ile Özürlüler İdaresi Başkanının uygun göreceği bir üyeden oluşan komisyona sunulur ve komisyonun önerisi ve Özürlüler İdaresi Başkanının onayı ile kesinleşir. Onay ilgili özürlüler uzman yardımcısına tebliğ edilir.

Yeterlik sınav kurulu tarafından şekil ve içerik veya tezin geliştirilmesine yönelik düzeltmeler öngörülürse, söz konusu tezin uygun hale getirilmesi için ilgiliye üç aylık süre tanınır. Bu süre sonunda, söz konusu tezde gerekli düzeltme ve değişiklikler yapılıp ilgili birime verilmezse, özürlüler uzman yardımcısı, özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının ilk hakkını kaybetmiş sayılır.

Söz konusu sınavın ikinci ve son haklarının kullanılabilmesi için, birinci hakkın bitiminden sonraki altı ay içinde, tez konusunun istenilen şartlara uygun olarak ilgili birime bildirilmesi zorunludur. Geçerli bir mazereti olmaksızın, bu süre içerisinde de tez konusu bildirilmemişse, yeterlik sınavına girme ile ilgili iki hak da kullanılmış sayılır.

Tezin Hazırlanması ve Teslimi

Madde 23- Özürlüler uzman yardımcısı tezini, konusu bildirildikten sonra, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri ile mücbir sebepler hariç bir yıl içinde hazırlar. Özürlüler uzman yardımcısının tezi, bağlı bulunduğu birim amiri tarafından yeterlik sınav kuruluna gönderilir.

Sınavlardan en geç bir ay önce tezini teslim eden adaylar, açılacak ilk özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavına alınırlar.

Bir yıllık tez hazırlama süresi, ilgili birimin teklifi üzerine yeterlik sınav kurulunca en çok altı aya kadar uzatılabilir.

Süresi içinde tezini teslim etmeyen özürlüler uzman yardımcısı başarısız sayılır ve özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkından birini kaybeder. Bu durumda olanlar, aynı konuda veya 22 nci maddede belirtilen komisyonca belirlenecek bir başka konuda tez hazırlayarak ikinci sınav haklarını kullanırlar.

Tezini süresi içinde teslim ettiği halde, ücretsiz izin, askerlik, geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da eğitim süreleri ile mücbir sebepler dolayısıyla sınava girememiş olan özürlüler uzman yardımcıları, izleyen sınavlara girerler.

Yeterlik Sınavı Açılması

Madde 24- Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavı her yıl Nisan ve Ekim aylarında açılır.

Yeterlik Sınav Kurulu

Madde 25- Yeterlik sınav kurulu; Özürlüler İdaresi Başkanı tarafından belirlenecek Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile ana hizmet birimlerinin daire başkanları ve özürlüler uzmanları arasından olmak üzere yedi asil ve aynı statülerde üç yedek üyeden oluşur. Üyelerden birisi yüksek lisans ve/veya doktora yapmış Özürlüler İdaresi Başkanlığı yöneticilerinden veya üniversite öğretim üyelerinden seçilebilir.

Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır, salt çoğunlukla karar alır.

Mazereti nedeniyle sınava katılamayacak üyeler, bu durumu sınavın başlamasından en az bir hafta önce yazılı olarak bildirirler Katılamayacak üye ya da üyelerin yerine ilk yedek üyeden başlamak üzere yedek üyeler sınav kurulunda yer alırlar.

Yeterlik sınav kurulunun sekreterya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Özürlüler Uzmanlığı Yeterlik Sınavının Değerlendirilmesi

Madde 26- Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavı, sınav kurulu tarafından belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilir. Her aşamada değerlendirme ölçütlerine göre başarı puanı 100 puan üzerinden en az 70 puandır. Puanlama, yeterlik sınav kuruluna katılan üyelerin tamamının verdiği puanların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

Tez Değerlendirme

Madde 27- Özürlüler uzman yardımcıları tarafından hazırlanan tezler yeterlik sınav kurulu tarafından belirlenen ölçütlere ve bu Yönetmelikte öngörülen esaslara göre değerlendirilir. Tezi başarılı bulunan özürlüler uzman yardımcısı, sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak sözlü savunmaya çağırılır.


Tezin Başarısız Bulunması
Madde 28- Yeterlilik sınav kurulu tarafından tezi başarısız bulunan özürlüler uzman yardımcısı, sözlü savunmaya çağrılmaz. Sınav kurulu, bu durumda olan özürlüler uzman yardımcısından ikinci sınav için 22 nci maddede belirtilen süre içerisinde tezini geliştirmesini, değiştirmesini ya da yeni bir tez hazırlamasını ister. İkinci defa tezi başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmadığı halde ikinci sınava girmeyen özürlüler uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

Sözlü Savunma

Madde 29- Yeterlik sınav kurulu, sözlü savunma aşamasında, özürlüler uzman yardımcısının uzmanlık alanındaki seviyesi, tezi ve Özürlüler İdaresi Başkanlığındaki görev konuları ile ilgili soru yöneltmek suretiyle sözlü savunma ölçütlerine uygun olarak değerlendirir.

Sözlü Savunmanın Yetersiz Bulunması

Madde 30- Yeterlik sınav kurulu tarafından, sözlü savunması başarısız görülen Özürlüler uzman yardımcısı, ikinci sınavda doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında da başarısız görülen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü savunmaya girmeyen özürlüler uzman yardımcısı, özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

İkinci Sınav Süresi

Madde 31- Bu Yönetmeliğin 22, 28 ve 30 uncu maddelerinde öngörülen ikinci ve son sınavlar, birinci sınavın bitim tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde yapılır.

Özürlüler Uzmanlığına Atanma

Madde 32- Özürlüler uzmanlığı yeterlik sınavının tüm aşamalarında başarılı olan özürlüler uzman yardımcıları, özürlüler uzmanı kadrolarına atanırlar.

Yeterlik sınavında başarısız olanlar ile yeterlik sınavına girme hakkını kaybedenler, durumlarına uygun memur kadrolarına atanırlar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özürlüler Uzman Yardımcıları ve Özürlüler Uzmanlarının Görev ve Sorumlulukları

Özürlüler Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları
Madde 33- Özürlüler uzman yardımcıları;

Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak,
Mesleki gelişimini sağlamak üzere özürlülük ve özürlülere ilişkin literatürde yayımlanan eserleri takip etmek ve kütüphaneye kazandırılması için önerilerde bulunmak,
Özürlü, özürlülük, özürlü aileleri ve özürlülüğün toplumsal boyutları konularında gözlem, inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlayacağı bilimsel raporlar doğrultusunda alternatif çözüm önerileri üretmek,
Kurum içi, kurum dışı ve yurt dışında düzenlenen mesleki toplantı, seminer, hizmet içi eğitim, konferans ve diğer etkinliklere katılmak ve katıldığı bu tür etkinliklere ilişkin hazırladığı raporları yöneticilerine sunmak,
Özürlüler İdaresi Başkanlığının işlevlerine ve çalışma yöntemlerinin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,
Bağlı bulundukları yöneticilerin verecekleri araştırmalar ile diğer görevleri yapmak.
Özürlüler Uzmanının Görev ve Sorumlulukları

Madde 34- Özürlüler uzmanları, Özürlüler İdaresi Başkanlığına 25/3/1997 tarihli ve 571 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen araştırma ve inceleme görevlerinin düzenli, etkin, süratli ve ekonomik şekilde yerine getirilmesi için gerekli uzmanlık hizmetlerini yapmak ve birimindeki uzman yardımcılarını yetiştirmekle görevli ve sorumludurlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 35- (Değişik ; 21 Kasım 2002 tarih ve 24943 sayılı Resmi Gazete) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 03/05/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Yeniden Atama

Madde 36- Bu Yönetmelik hükümlerine göre özürlüler uzmanı sıfatını kazandıktan sonra, Özürlüler İdaresi Başkanlığından çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak şartıyla durumlarına uygun kadrolara atanabilirler.

Ek Madde 1- (Değişik 12 Haziran 2001 Tarih ve 24430 Sayılı Resmi Gazete) Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı ve Özür*lüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev ve Sorumlulukları Yönetmeliği kapsamında yer alan bütün "Yarışma" ibareleri, "Giriş" ibareleri olarak değiştirilmiştir."

Yürürlük

Madde 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 38- Bu Yönetmelik hükümlerini Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yürütür*** Bu yönetmelik 8 sayfa ve 38 maddeden teşekkül etmiştir.


Kaynak: T.C. Basbakanlik Özürlüler Idaresi - Özürlülük Arastirmalari ve Istatistik Dairesi Baskanligi