Yeni eğitim sisteminde çocuklarımızın ilköğretime hazırlanması ve dezavantajlı olmaması için hazırlanmış olan etkili bir eğitim seti.


Tanıtım videosu için Tıklayın: VİDEO


Seti tedarik etmek için bayiler listesi, Tıklayın: BAYİ LİSTESİ

Yeni uygulamalara göre ilkokul 1. sınıfa hazırlık için ideal bir eğitim seti… 5 kitap ve 2 VCD birlikte…

İlköğretime / 1. Sınıfa Hazırlık Seti
1. Sesleri Fark Ediyorum 1 +Animasyon VCD’si
2. Sesleri Fark Ediyorum 2 +Animasyon VCD’si
3. İlköğretime Hazırlık Yaşamı Öğreniyorum
4. İlköğretime Hazırlık Matematik Çalışmaları
5. Bitişik Eğik Yazıya Hazırlık Çizgi Çalışmaları kitaplarından oluşmuştur.

İlköğretime / 1. Sınıfa Hazırlık Seti; okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri arasında bulunan ”ilköğretime hazırlamak” düşüncesinden yola çıkılarak, çocukları zorlamadan onların güven duygularını kırmadan, bireysel farklılıklarını dikkate alarak hazırlanmış özel ve özgün bir settir.

İlköğretime / 1. Sınıfa Hazırlık Seti hazırlanırken ilköğretim ders programları incelenmiş, 1. sınıf Türkçe, hayat bilgisi ve matematik ders programlarında yer alıp Okul Öncesi Eğitim Programı ile örtüşen amaç ve kazanımları esas alınmış; çocukların gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları da göz önünde bulundurulmuştur.

İlköğretime / 1. Sınıfa Hazırlık Seti’nde;

  • Çocukların dil ve matematik becerilerini geliştirecek onları 1. Sınıfa hazırlayacak eğlenceli etkinliklere yer verilmiştir.
  • Ses temelli cümle yöntemi ile okuma öğretimine hazırlık niteliğinde, 29 sesi ayrı ayrı hissettirme ile ilgili etkinliklere yer verilmiştir.
  • Sesi hissettirme ve tanıtma etkinlikleri animasyonlarla desteklenmiştir.
  • Çocukların ilgisini çekecek şekilde resimlendirme ve görsel çalışma yapılmıştır.


BİTİŞİK EĞİK YAZIYA HAZIRLIK ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

Okul Öncesi Eğitim Programı’nda ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyinin arttırılmasına ağırlık verilmiştir. Çocukların bitişik eğik yazı kullanmaları, okul öncesi eğitimle desteklendiğinde ilköğretimde daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir. Bu sebeple Bitişik Eğik Yazıya Hazırlık Çizgi Çalışmaları kitabımız, çocuklarımızı ilköğretime / ilkokul 1. sınıfa hazırlayan, aynı zamanda bitişik eğik yazıya temel oluşturmayı amaçlayan en kapsamlı çizgi çalışmaları kitabıdır.
Çocukların çizgilerle tanışırken güven duygularını zedelemeden basitten karmaşığa, kolaydan zora ilkesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca çocukların;
• El - göz koordinasyonunun gelişmesi,
• Küçük kas gelişiminin desteklenmesi,
• Kalem tutma becerilerinin gelişmesi hedeflenmiştir.

Bitişik Eğik Yazıya Hazırlık Çizgi Çalışmaları kitabımızın farklı bir özelliği ise çizgi çalışmaları gerçekleştirilirken gelişim alanlarına ve kavram gelişimine katkı sağlamayı da göz önünde tutmuş olmasıdır. Etkinlikler, resimleme ve yönergeler ile eğlenceli hâle getirilmiş; çizgi çalışmaları sırasında sıkılmamaları için çocukların dikkat süresini arttırıcı sayfalara yer verilmiştir.

SESLERİ FARKEDİYORUM 1 + ANİMASYON VCD’si
SESLERİ FARKEDİYORUM 2 + ANİMASYON VCD’si


Sesleri Farkediyorum 1-2 kitaplarımızın içeriği hazırlanırken çocukların 60 ay ve üstü gelişim özellikleri dikkate alınmıştır. İlköğretime hazır bulunuşluk düzeyinin arttırılması için ilköğretim 1. Sınıf Türkçe öğretim programı incelenmiş, bu programın okul öncesi eğitim programı ile örtüşen kazanımları ele alınmıştır. Bu doğrultuda “Ses Temelli Cümle Yöntem”ine hazırlık niteliğinde sesi hissettirmeye yönelik etkinlikler hazırlanmıştır.
Kitaplarımızın içeriğinde sesi hissetme çalışmaları ile birlikte, görselleri tanıma, anlama, yorumlama ve anlatma becerilerine yönelik etkinlikler de bulunmaktadır.
Sesi hissetme çalışmaları; görseller, tekerleme, şiir, öykü ve taklit etme gibi etkinliklerle verilmiştir. Bunun için Sesleri Farkediyorum 1-2 kitaplarımıza paralel olarak VCD’ler hazırlanmıştır. Kitaplarımızın bu VCD’ler ile kullanılması önerilir.
VCD’lerin nerede, nasıl kullanılacağı kitaplarda bulunan yönergelerde verilmiştir. Özellikle çocuklara yanlış bilgi verilmemesi için sesin nasıl çıkarıldığını VCD’lerden duyması sağlanmalıdır.
Amaç sadece çocuklara sesi hissettirmek olduğundan çocuklara o sesin ifade ettiği sembolle yani harfle ilgili çalışmalara yer verilmemiştir. Bilindiği gibi okuma yazma öğretimi, Okul Öncesi Eğitim Programı’nda değil ilköğretim 1. Sınıf Ders Programında yer almaktadır. Bu nedenle çocuklara sesin temsil ettiği harfin gösterilmemesi gerekir.

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Çocuğun matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmesi, okul öncesi dönemdeki matematik yaşantılarına bağlıdır. Çünkü okul öncesi dönem birçok matematik kavramının işlendiği dönemdir. Bu dönemde günlük yaşantılarında matematik ile ilgili pek çok temel kavramı öğrenmeye başlayan çocuklar, ilköğretim yıllarında karşılaşacakları daha karmaşık kavramların üstesinden gelebileceklerdir.
Bu kitap, çocukların matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi ve ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır.
60 ay ve üstü çocukların gelişim özellikleri, dikkate alınarak hazırlanan İlköğretime Hazırlık Matematik Çalışmaları kitabı, ilköğretim 1. sınıf matematik programı incelenmiş, okul öncesi eğitim programında bulunan ilgili amaç ve kazanımlar ile bütünleştirilerek hazırlanmıştır.
İlköğretime Hazırlık Matematik Çalışmaları kitabında; zıt kavramlar, miktar kavramı, mekân kavramı, sayı kavramı, şekil kavramı, zaman kavramı, ölçüler, örüntü ve problem çözme gibi çalışmalar yer verilmiştir. Çalışmalardaki veriliş sırasında basitten karmaşığa ilkesine dikkat edilmiştir. İlköğretim programındaki sıralama takip edilmeye çalışılmıştır.

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK YAŞAMI ÖĞRENİYORUM

Çocukların kişilik gelişimleri 0-6 yaş döneminde büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Bu dönemde kazanılan davranışlar tüm yaşantıları boyunca devam etmektedir. Çocuğun doğuştan getirdiği yetenek ve kişilik özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için etkili çevre uyarıcılarına ihtiyacı vardır. Bu uyarıcılarında her türlü gelişimlerini hızlandıracak ve destekleyecek nitelikte olması gerekir.
İlköğretime Hazırlık Yaşamı Öğreniyorum kitabımız çocukların tüm gelişimlerini desteklemek amacıyla “yaşam bilgisi” kitabı olarak hazırlanmıştır.
İlköğretime Hazırlık Yaşamı Öğreniyorum kitabı, çocukları ilköğretim 1. sınıfa hazırlayıcı niteliktedir. Kitabın içeriği; İlköğretim 1. Sınıf Hayat Bilgisi Programı’nın Okul Öncesi Eğitimi Programı ile bütünleşen amaç kazanımlarında oluşturulmuştur.