YÜKSEK Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) öğrenim ve katkı kredisi borçlarını yapılandıranların, bu borçlarını süresi içerisinde ödemediği için yapılandırması bozulanların yeniden yasa kapsamına alınabilmes için 31 Mayıs 2011 tarihine kadar kurumun ’www.kyk.gov.tr’ internet adresinden başvuruda bulunmaları istendi.

YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak imzalı basın açıklamasında, 5 bin 917 sayılı yasa kapsamında borçluların istemeleri halinde aynı işlem için ilgili vergi dairesine 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurabilecekleri belirtildi. Açıklamada, daha önce yapılandırmadan yararlanmamış ancak, öğrenim ve katkı kredisi borçlarını süresinde ödemedikleri için 6 bin 183 sayılı yasa kapsamında, borçları vergi dairelerine bildirilenlerin orçlarını yapılandırabilmeleri için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ’www.gib.gov.tr’ internet adresindeki dilekçe örneği ile borçlarının bildirildiği vergi dairesine 2 Mayıs 2011 tarihine kadar başvurmaları gerektiği belirtildi.

Bildirdikleri vergi dairesi, bulundukları ilin dışında olanların ise söz konusu dilekçelerini ilgili vergi dairesine iadeli taahhütlü veya APS ile göndermelerinin mümkün olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, "Borçlular, borçlarının bildirildiği vergi dairesini ’www.kyk.gov.tr’ internet adresindeki ’E-HİZMETLER’ ana menüsü altında bulunan ’Öğrenim ve katkı Kredisi Borç Sorgulama’ alt menüsünden öğrenebileceklerdir" denildi.


--------------------------------------------------------------------------------

KREDİ YURTLAR KURUMUNDAN YAPILAN AÇIKLAMA

25/2/2011 TARİHİNDE YAYIMLANAN 6111 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ OLARAK;

5917 SAYILI KANUN GEREĞİNCE 2009 YILINDA ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARINI YAPILANDIRANLARDAN, BU BORÇLARINI SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖDEMEYENLERİN BORÇLARININ 6111 SAYILI KANUNUN 17 NCİ MADDESİNİN (7) NUMARALI FIKRASINA GÖRE YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINABİLMESİ İÇİN, 31 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR KURUMUMUZUN www.kyk.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEN BAŞVURUDA BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR. BORÇLULAR İSTERLER İSE 6111 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNDEN YARARLANMAK İÇİN İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE DİLEKÇE (EK:2/A) İLE 2 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR BAŞVURABİLİRLER.

ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ BORÇLARINI SÜRESİNDE ÖDEMEDİKLERİNDEN DOLAYI BORÇLARININ 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TAHSİLİ İÇİN İLGİLİ VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİLENLERİN, 6111 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİ KAPSAMINDA BORÇLARININ YAPILANDIRILABİLMESİ İÇİN T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ www.gib.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEKİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ (EK:2/A) İLE BORÇLARININ BİLDİRİLDİĞİ VERGİ DAİRESİNE 2 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

BİLDİRİLDİKLERİ VERGİ DAİRESİ, BULUNDUKLARI İLİN DIŞINDA OLANLAR, SÖZ KONUSU DİLEKÇELERİNİ İLGİLİ VERGİ DAİRESİNE İADELİ TAAHHÜTLÜ VEYA APS İLE GÖNDERMELERİ MÜMKÜNDÜR.

NOT: BORÇLULAR BORÇLARININ BİLDİRİLDİĞİ İLGİLİ VERGİ DAİRESİNİ www.kyk.gov.tr İNTERNET ADRESİNDEKİ "E-HİZMETLER" ANA MENÜSÜ ALTINDA BULUNAN "ÖĞRENİM/KATKI KREDİSİ BORÇ SORGULAMA" ALT MENÜSÜNDEN ÖĞRENEBİLECEKLERDİR..

memurlarnet