2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında ödenecek harçlar


             

İletişim


 05xx xxx xx xx


vbnetron


[email protected]

×

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında ödenecek harçlar

 • #1
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Nereden
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE  2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında ödenecek harçlar

  26 Ağustos 2011 CUMAResmî GazeteSayı : 28037

  BAKANLAR KURULU KARARI

  Karar Sayısı : 2011/2174

  Ekli “2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 15/7/2011 tarihli ve 14302 sayılı yazısı üzerine, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ile 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


  Abdullah GÜL

  CUMHURBAŞKANI

  2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAK ALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Esaslar

  Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri

  MADDE 1- (1) 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bir eğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

  Katkı payı ve öğrenim ücretini süresinde ödemeyenler hakkında yapılacak işlem

  MADDE 2- (1) Öğrenci katkı paylan ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya yenileme sıralarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

  (2) Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemezler.

  Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti

  MADDE 3- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti; birinci öğretim programlarında ekli (I) sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payının 3 katından, ikinci öğretim programlarında ise ekli (II) sayılı cetvelde belirlenen öğrenim ücretinin 1,9 katından az olmamak üzere, yükseköğretim kurumları yönetim kurulları tarafından belirlenir. Ancak, mevcut öğrenciler için öğrenim ücreti, bu Kararla katkı paylarında yapılan artış oranının 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında söz konusu öğrencilerden alman öğrenim ücretlerine uygulanması sonucu bulunacak tutarı geçmeyecek şekilde belirlenir. Yeni ve mevcut öğrenciler için belirlenecek öğrenim ücretleri, ekli cetvellerde yer alan cari hizmet maliyetlerini hiçbir surette geçemez.

  (2) Ülkemizdeki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesinde öğrenim ücreti alınmaz.

  (3) Yükseköğretim kurumları; yurt dışında başarılı olan öğrencileri programlarına dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarı gösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla söz konusu öğrencilerden ilgili dönemde kayıt yaptıran yabancı uyruklu (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) öğrenci sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye göre belirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

  Öğrenim ücretinin kullanılması

  MADDE 4- (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde 10'u öğrencilerin başta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyal hizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise üniversite bütçesine dahil edilerek Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara göre kullanılır.

  Katkı payı kadar öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler ile yatay geçiş yapanların öğrenim ücretleri

  MADDE 5- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öderler.

  (2) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanırlar. Bu durumdaki öğrencilerden o dönem için birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti alınır.

  (3) Yatay geçiş şartlarına uygun olarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.

  Katkı payının yarısının ödenmesi

  MADDE 6- (1) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde 10'a giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öderler.

  Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinin karşılanması

  MADDE 7- (1) Öğrenci katkı payı bizzat öğrenci tarafından karşılanır. Ödeme güçlüğü bulunan birinci öğretim öğrencilerinin ödemesi gereken katkı payının tamamı, öğrencinin talebi halinde öğrenim gördüğü yükseköğretim programının öğretim süresi kadar süre ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca bütçe imkânları çerçevesinde kredi olarak verilebilir.

  (2) Bu kredinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile kredi alan öğrencilerin yükümlülükleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğine göre belirlenir.

  (3) Öğrenim ücreti. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca kredi olarak verilmez.

  (4) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna geri ödenmeyen harç veya katkı kredisi borçlan için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

  Öğrenci katkı payının ödenmesi

  MADDE 8-(l) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci dönem için katkı payı alınmaz. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, birinci dönem katkı payını ikinci dönem katkı payı ile birlikte öderler. Üç dönem öğretim yapan yükseköğretim kurumlarında üçüncü dönemde yıllık katkı payının yansı alınır.

  Başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrenciler

  MADDE 9-(1) Halen bir yükseköğretim programına kayıtlı olup Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi smav sonucuna göre başka bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracaklan yükseköğretim kurumuna ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olurlar.

  Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenci katkı pavı ve öğrenim ücreti

  MADDE 10- (1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenci katkı payı 2 katı. öğrenim ücreti ise 1,5 katı olarak alınır.

  Mecburi hizmet karşılığı öğrenim görenlerin öğrenci katkı payı

  MADDE 11-(1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim gören öğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluş tarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

  (2) Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğrenim gören öğrenciler, yüzbeş TL katkı payı öderler. Bunların ödeyecekleri katkı payları Maliye Bakanlığınca, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ödenek olarak konulur ve Millî Eğitim Bakanlığınca yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defaten aktarılır.

  Adları değiştirilen fakülte ve yüksekokullarda öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

  MADDE 12-(1) Kanun veya kararnamelerle adları değiştirilen, fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler yeni fakülte veya yüksekokul adına göre öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini öderler.

  Süresinde mezun olamayanların katkı payı ve öğrenim ücretleri

  MADDE 13- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında yer alan öğrenim sürelerinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerden, aynı Kanunun 46 ncı maddesinin (ç), (d), (e) ve (f) fıkralarında yer alan hükümlere göre katkı payı veya öğrenim ücreti alınır.

  (2) Yukarıda belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretim kurumunca dönem başlarında hesaplanır.

  Araştırma görevlilerinin katkı payı

  MADDE 14- (1) Lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlilerinden öğrenci katkı payı alınmaz. Ancak, vakıf üniversitelerinde görevli olup Devlet üniversitelerinde lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlileri ile ikinci öğretimde lisansüstü öğrenim yapan araştırma görevlileri katkı payı öderler.

  Açıköğretîm programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkı payı

  MADDE 15-(1) Açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında tahsil ettikleri öğrenci katkı paylarının toplamının yüzde 20'sine kadar olan kısmı söz konusu fakülte ve yüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarına aktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

  Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınmayacaklar

  MADDE 16- (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı. Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanların çocuklarından öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

  İkinci öğretim programı kapatılanların katkı payı

  MADDE 17- (1) 19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretim programına aktarılan mevcut öğrenciler birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri katkı payını öderler.

  Geçiş yapanların öğrenim ücreti

  MADDE 18-(1) Vakıf yükseköğretim kurumlan veya yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından birinci veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler ile yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye'deki bir üniversitede lisans öğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler, geçiş yaptıkları kurumun ikinci öğretim ücretini öderler. Ancak bunlardan tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve eczacılık fakültesine geçiş yapan öğrenciler cari hizmet maliyetinin yarısını öğrenim ücreti olarak öderler. Kamu görevlisi olarak yurt dışında çalışanlardan, görev süreleri dolduğu için yurda dönenlerin, yurt dışında başladığı yükseköğrenimine Türkiye'de devam edecek çocukları birinci öğretim programına kayıt yaptırmaları halinde o programın katkı payını, ikinci öğretim programına kayıt yaptırması halinde ise ikinci öğretim ücreti öderler.

  Yabancı uyruklu öğrencilerin sağlık giderleri

  MADDE 19- (1) Kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç, yükseköğretim kurumlarında yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yükseköğrenimlerinin devam ettiği sürelerle sınırlı olarak 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı üzerinden genel sağlık sigortası primi öderler ve genel sağlık sigortalısı olurlar.

  İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

  Kaydını sildiren ve yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı payları ve öğrenim ücretleri

  MADDE 20- (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

  (2) Yatay geçiş yapan öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretini yatay geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

  Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler

  MADDE 21- (1) Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı hizmetlerden aynı şekilde yararlanırlar.

  Üniversite yönetim kurullarının öğrenci katkı payını artırma yetkisi

  MADDE 22- (1) Ekli (I) sayılı cetveldeki miktarları, üniversitelerin özellikleri, öğrenim dallarının nitelikleri ve süreleri göz önünde tutularak fakülte, yüksekokul, enstitü ve bölümler itibarıyla yüzde 30 oranına kadar artırmaya üniversite yönetim kurulları yetkilidir.

  Uygulamaya ilişkin tebliğ

  MADDE 23- (1) Maliye Bakanlığı bu Kararın uygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alarak tebliğler çıkarabilir.

  Yürürlük

  MADDE 24- (1) Bu Karar, 31/6/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 25- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

  (I) SAYILI CETVEL (A) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • #2
  HALE GAMZE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  08.Mart.2009
  Nereden
  İzmir-İstanbul-İspanya-İtalya ( i lerden gidiyorum,hayırdır... :)
  Mesajlar
  31,583
  @HALE GAMZE  Allah herkesin yardımcısı olsun...
  81gamze81  Önce Okul Öncesi Ekibi sizlerin de desteğiyle 10 yıldır okul öncesi eğitime destek vermektedir.
  10. yaşımız kutlu olsun!!!


 • YORUM BIRAKMAK İÇİN ÜYE OLMALISINIZ !

  ÜYE OLMAK İÇİN TIKLA

  Benzer Konular

  1. 2012-2013 Eğitim öğretim Yılında Aöf te Görülecek Dersler(Bölüm-sınıf)
   Konu Sahibi BURCU-BAŞKAL Forum AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
   Cevap: 16
   Son Mesaj : 20.Ekim.2012, 12:58
  2. Renkler Grafiğim (2011-2012 eğitim-öğretim yılı)
   Konu Sahibi HALE GAMZE Forum Renk Grafiği Örnekleri
   Cevap: 7
   Son Mesaj : 22.Şubat.2012, 10:23
  3. 2011-2012 eğitim öğretim yılına başladık ama!
   Konu Sahibi myangelx Forum SINIFINIZI TANITIN
   Cevap: 7
   Son Mesaj : 16.Eylül.2011, 21:27
  4. Sayı Grafiğim (2011-2012 eğitim-öğretim yılı)
   Konu Sahibi HALE GAMZE Forum Sayı Grafiği Örnekleri
   Cevap: 3
   Son Mesaj : 15.Eylül.2011, 21:48
  5. Şekiller Grafiğim (2011-2012 eğitim-öğretim yılı)
   Konu Sahibi HALE GAMZE Forum Şekil Grafiği Örnekleri
   Cevap: 5
   Son Mesaj : 15.Eylül.2011, 21:47

  Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

  Giriş

  Facebook ile Baglan Giriş