e-Okul sisteminde tereddüde düşülen konular (Türler arası geçişler, alan / dal değişiklikleri ve nakiller) hakkında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yazısı yayınlandı.


T.C

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

SAYI: B.08-0.TTK.0L02.05/003964 28/05/2009

KONU: e-Okul Sisteminde Tereddüde Düşülen Konular

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 14/05/2009 tarihli ve B.08.0-ETG.0.77.04-03.804.3/9032 sayılı yazı.

b)Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği.

c)Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi,

e-Okul sisteminde tereddüde düşülen konular hakkındaki ilgi (a) yazı ve eki Kurulumuzca incelendi.

Bir okul türünden diğer bir okul türüne veya bir alan/daldan diğer alan/dala nakil veya geçiş yapan öğrencinin;

1.Nakil veya geçiş yapılan okul türünün veya alan/dalın haftalık ders çizelgesindeki dersler ve ders saatleri dikkate alınarak (seçmeli dersler dâhil) yılsonu başarı puanının hesaplanması (Örnek: 9 uncu sınıf sonunda Anadolu lisesinden genel liseye nakil yapan öğrencinin yabancı dil dersinin 3 saat olarak; 10 uncu sınıf sonunda Türkçe-Matematik alanından Fen Bilimleri alanına geçiş yapan öğrencinin Dil ve Anlatım dersinin 2 saat, Türk Edebiyatı dersinin 3 saat, Coğrafya dersinin 2 saat, seçmeli derslerin 3 saat olarak değerlendirilmesi gibi),

2.Nakil veya geçiş yapılan okul türünde veya alan/dalda okutulamayan derslerden (seçmeli dersler dâhil) alınan puanların dikkate alınmaması (9 uncu sınıf sonunda Anadolu lisesinden genel liseye nakil yapan öğrencinin, genel lise 9 uncu sınıfta seçmeli dersin olmaması nedeniyle Anadolu lisesinde aldığı seçmeli derse/derslere ait puanın dikkate alınmaması gibi),

3.Sınıfım doğrudan geçen öğrencilerden okul türü/alan/dal değişikliği nedeniyle yeni sorumlu ders/dersleri olunmayanların, yılsonu başarı puanlarının yeniden hesaplanmaması,

4.İmam-hatip liselerinden diğer ortaöğretim kurumlarına 9 uncu sınıf sonunda nakil yapan öğrencilerden, Temel Dini Bilgiler dersinden başarılı olanların 9 uncu sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden, 10 uncu sınıf sonunda nakil yapan öğrencilerden Temel Dini Bilgiler ve Siyer derslerinden başarılı olanların ise 9 uncu ve 10 uncu sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden sorumlu tutul marn al an,

5. Diğer ortaöğretim kurumlarında 10 uncu sınıfa geçen Öğrencilerden imam-hatip liselerine nakil yapanların, okumadıkları 9 uncu sınıf alan derslerinden ilgi (c) Yönergenin 5 inci maddesi doğrultusunda sorumlu tutulmaları uygun mütalaa edilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Merdan TUFAN

Talim ve Terbiye Kumlu Başkan V.

-memurlarnet-