DİL GELİŞİMİ
Bireylerin birbirlerine duygu ve düþüncelerini anlatmalarýný saðlayan dil,insan seslerinin bir araya gelmesinden oluþur ve belirli yapýsý olan bir sistem olarak tanýmlanýr.
DİL GELİŞİMİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR
DavranIŞÇI yaklaŞIMI savunanlar,dilin kazanılmasını 2 aşamada açıklamışlartdır
klasik koşullanma ve
edimsel koşullanma
KLASİK KOŞULLANMAYA GÖRE
Çocuklar sürekli olarak bazý sesler çýkarma eðilimin dedirler .Kendisini besleyen kucaðýna alan kiþinin kendisine gülümsediðini görür ve bu seslerin birleþiminden oluþan anne sözcüðünü kullanmaya baþlar.Çocuðun kendiliðinden çýkardýðý bir ses belirli bir kiþiye koþullanma durumuna girer.

Çocuklar sürekli olarak bazý sesler çýkarma eðilimin dedirler .Kendisini besleyen kucaðýna alan kiþinin kendisine gülümsediðini görür ve bu seslerin birleþiminden oluþan anne sözcüðünü kullanmaya baþlar.Çocuðun kendiliðinden çýkardýðý bir ses belirli bir kiþiye koþullanma durumuna girer.

Çocuklar sürekli olarak bazý sesler çýkarma eðilimin dedirler .Kendisini besleyen kucaðýna alan kiþinin kendisine gülümsediðini görür ve bu seslerin birleþiminden oluþan anne sözcüðünü kullanmaya baþlar.Çocuðun kendiliðinden çýkardýðý bir ses belirli bir kiþiye koþullanma durumuna girer.

EDİMSEL KOŞULLANMAYA GÖRE
Dil ile çocuðun diðer davranýþlarý arasýnda hiç fark görülmez.Çocuk diðer davranýþlarýný nasýl öðreniyorsa,dili de ayný öðrenme süreçleri aracýlýðý ile öðrenir.Tek fark çocuk çevresini elleri ve kollarý ile deðil dili etkilemektedir.