Erken dünyaya gelmiş bir be beğin davranışlarının incelenme si gebeliğin 28. haftasında doğan ların, ancak bir uyarı ile rahatsız edilirlerse uykularını böldüklerini ve uyandıklarını, göstermiştir. Oy sa, 32. haftada doğanlar bir uya rıya gerek kalmadan kendiliğin den uyanırlar; uyandıktan sonra gözlerini hareket ettirirler.
Gebeliğin 37. haftasına doğru doğanlarda uyanma sırasında şid detli bir ağlama görülebilir. İki tür uyanıklık hali vardır: Birinde yal nızca kol ve bacak, arasıra oyna*tılmaktadır; ötekindeyse bebek daha hareketlidir.

Bebek, doğduktan hemen sonra tam bir uyanıklık halinde olur, gözlerini faltaşı gibi açık tu tar, bakışları dikkatlidir ve sürekli meme emmek ister.
Zamanında doğan bebekler uyuma, uyanma ve uyanık kalış sürelerini düzenleyebilme yetene ğine sahiptirler; uyumadıkları za man usludurlar. Kulaklarına ve gözlerine gelen uyarılara ilgi gös terirler: ağız ve dillerini hareket et tirirler; ellerini ağızlarına götürüp parmaklarını emerler; son derece hareketlidirler ve acıktıkları zaman da bağırarak ağlarlar.
Yeni doğan bebeğin yaklaşık iki saatle üç saat arası süren be lirli bir uyku temposu vardır; bu sü reden sonra bebek uyanır. İlk gün lerde uyku ritmi çok düzenli olma*yabilir ve bebek daha az uyuyabi lir; gece ile gündüz arasında uy ku saatleri açısından bir fark gö rülmez.
Yaşamının ilk haftası içinde ki bir bebek, yirmi dört saatin yak laşık 19 saatini uyuyarak geçirir. Uykusu iki evreden oluşur (derin uyku ve hafif uyku). Hangi uyku evresinde olduğu, elektroensefalogram adı veri/en bir aygıtla an laşılabilir.
Derin uyku halindeki bir be beğin kasları son derece gevşek tir; bebek hareketsizdir ve düzen li bir biçimde solur. Hafif ya da ak tif uyku halindeyse, kol ve bacak larını hafif hafif oynatır, gülümse meye benzer mimikler yapar. Gözkapaklarını yarı aralık tutabilir. Gözlerini bir o yana bir bu yana çabuk hareket ettirir.

ALINTI