Bebeğin kakasının özellikleri, sindirim sisteminin nasıl işlediği ve beslenmesinin doğru olup ol madığı konusunda bize yararlı bil giler verebilir. Demek oluyor ki, sindirim sistemi artıklarına da önem vermek gerekir; yoksa, yal nızca bebeğin yedikleriyle ilgilen mek yanlış bir tutumdur... Bu konuda üzerinde durulması gereken bazı noktaları anımsat mak istiyoruz. Dışkının biçimi ve miktarı kişiden kişiye büyük fark lılıklar gösterir. Bu nedenle çocu ğun dışkısında görülebilecek bir takım değişiklikleri, bir başka be lirti söz konusu değilse, bir hasta lığın belirtisi olarak değerlendir memek gerekir.
Dışkının rengi büyük ölçüde alınan besin maddelerinin içinde ki renklendirici elementlere, besi ni öğütmek için çıkan safra salgı sının miktarına ve sindirim reaksi yonlarına bağlıdır. Ana sütüyle beslenen yeni doğ muş bir bebeğin dışkısı, aldığı be sin safra salgısı tarafından iyice öğütüldüğü için altın sarısı, rengin dedir; inek sütüyle beslenenlerinkiyse beyazımsı olur. Öyleyse, dış kıdaki renk değişikliği eğer bes lenme düzenindeki bir değişikliğe bağlı değilse, karaciğer ve safra kesesinin çalışmasındaki değişik liklere bağlı olabilir. Böyle bir kuş ku doğduğunda anne-babanın yapması gereken ilk iş, hekime başvurmaktır.
Kırmızımtrak bir dışkı çıktığında bu, havuç gibi kırmızı renk tane cikleri bol olan besin maddelerinin bolca yenmesinden ileri gelmiyor sa, bağırsaklardaki bir kanama belirtisi olabilir. Bu durumda der hal bir hekime başvurulmalıdır.
Bebek dışkısının kokusu, ana sütüyle beslenen yeni doğmuş be beklerin dışkısı hariç tutulursa hiç bir zaman hoş değildir. Dışkının kokusundan çocuğun sağlığı hak kında bazı sonuçlar çıkarmak mümkün olabilir.
Çürük kokusunu andıran kötü bir koku, bağırsakta çok miktarda bakteri ürediğini gösterir; iyi sin dirilmeyen hayvansal proteinlerin çürümesi, genellikle amonyaksı bir koku verir; geniz yakmayan bir koku ise yağlı besinlerin iyi sindirilmemesine bağlanabilir.
Dışkının sertlik yumuşaklık durumu alınan besinin türüne, sindirilmeyen artıklara (selüloz), midenin ve bağırsakların öğütücü hareketlerinin etkisine, bağırsak ların süzme süresine bağlıdır. İs hale yakın çok sulu dışkı, ince ba ğırsakların iyi çalışmadığını göste rir. Sert ve tıkız dışkı ise genellik le kalın bağırsaklardaki bir rahat sızlığın belirtisidir. İnce uzun dış kı, makattaki bir daralmadan ileri gelebilir; küçücük sert topaklar halindeki dışkı müzmin kabızlığın belirtisidir. Ancak şu uyarıyı yap madan edemeyeceğiz: Bebeğin dışkısının özelliklerine bakıp çok kesin tanılar koymaya çalışmayı nız, sürekli hastalık aramayınız.

ALINTI