Öğretmenlerin 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru yayımlandı

Buna göre, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 10-16 Haziran 2015 tarihleri arasında yapılacak; atamalar ise 18 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri de 19 Haziran 2015 tarihinden itibaren başlatılacak.
Öğretmenlerin, 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacak.
Buna göre, zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
Atamalarda; üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler dikkate alınacak.
Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr veya İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI İLLER ARASI İSTEĞE VE ZORUNLU ÇALIŞMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU


Öğretmenlerin, 2015 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer
değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî
Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda
aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.
1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya
muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık
çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
2- Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmenler, istemeleri halinde iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
3- Çeşitli nedenlerle veya hizmetin gereği olarak iller arasında yer değişikliği yapılanlardan
yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilen öğretmenlerin eski ve yeni görev
yerlerindeki hizmet süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.
4- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak
görevli olup 30 Eylül 2015 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna
döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma
süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bunlardan en geç 30 Eylül
2015 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal
edilecektir.
5- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi
veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2015 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer
şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği
gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla görevine
başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
6- 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2015 tarihi
itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma
yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya
altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanacaktır.
Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların
atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen
hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.
7- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü
ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar,
istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme
başvurusunda bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık
çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları
yerlerde görevlerine devam edecektir.
8- Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yılını dolduranlar, il içinde
veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
9- Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken 17/4/2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü,
beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenler, görev yaptıkları eğitim kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde
zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde de
bulunabileceklerdir.
10- Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3
yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi
tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerimizin yer değiştirme
başvuru formu doldurmasını sağlayacaktır. Başvuru formu doldurmayanların formları eğitim
kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktır. Zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler
yapılacaktır.
11- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 45’inci maddesinde sayılan mazeretleri bulunanların zorunlu
çalışma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler
ise zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanmak üzere başvuruda
bulunacaktır.
12- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar,
mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere
dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına atanacaktır.
13- Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya
diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları
dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere
dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda
atanacaktır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda
bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen
yapılacaktır.
14- 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında sözleşmeli öğretmenliğe başlayanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı
ile kadrolu öğretmenliğe atananlar da zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulacaktır.
15- Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerden eşleri aynı ilin farklı bir ilçesinde ya da başka bir il’de görev yapanlar,
istemeleri halinde zorunlu yer değiştirme başvurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda
bulunan öğretmenler eşlerinin bulunduğu yere 2015 mazeret durumundan yer değiştirme
döneminde yer değiştirme isteğinde bulunacaktır. Bunlardan mazeret durumundan yer
değiştirme döneminde eşinin yanına yer değiştirme isteğinde bulunmayanlar, zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına Bakanlıkça resen atanacaktır.
16- Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dâhil,
öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler
dikkate alınacaktır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise
3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
17- Soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten
itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde
bulunamayacaktır.
18- Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerden görev yerlerinden
ayrılmadan atamasını iptal ettirenler, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde eşlerinin
bulunduğu il’e; aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan
sonra, il içi mazeret durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir.
19- Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması ve iller arasında
atamasının yapılması halinde diğer eş, mazerete bağlı yer değiştirme döneminde aile birliği
mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı
ataması yapılan eş, aynı atama döneminde ayrıldığı il’e aile birliği mazeretine bağlı olarak yer
değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır.
20- İsteğe bağlı olarak iller arasında görev yeri değiştirilen öğretmenlerden eşleri kamu kurum
ve kuruluşlarında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışında çalışanlar, atamalarının yapıldığı
tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç, aynı atama döneminde ayrıldıkları il’e aile
birliği mazeretine bağlı olarak atama başvurusunda bulunamayacaktır.
21- Başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr veya İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü adreslerinde yer alan
Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
22- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular;
gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgileri
uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu imzalanmadan
ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı olarak
yapılan yer değiştirmeler iptal edilecektir.
23- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan
öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında
yasal işlem yapılacaktır.
24- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve
reddedilmesinden sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri görevli, yetkili
ve sorumludur.
25- Başvuru formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan öğretmen
sorumludur. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim kurumu
yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi düzeltmesi
yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak, başvurunun il
millî eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.
26- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe
dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; eğitim
kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaklardır. Elektronik Başvuru
Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan
öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
27- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan
sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen gün içinde
eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde
ise ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan başvuruların onay
işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.
28- Müstakil müdürlüğü bulunmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile kadroları
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
29- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme
başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal
edilecektir.
30- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve
“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih
edemeyecektir.
31- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel
sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim
kurumlarını tercih edebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
32- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor
liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
33- Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az üç
yıl öğretmenlik yapmış olanlar fen liseleri ve sosyal bilimler liselerini tercih edebilecektir.
34- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev
yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Halen bilim ve sanat
merkezlerinde görev yapanlar istemeleri halinde diğer eğitim kurumlarını da tercih
edebilecektir.
35- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en
çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere,
tercihleri dışında 41’inci seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 40
eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41’inci seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan
41’inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet
puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaktır. Yapılacak bu tercihlerde,
Yönetmelikte öngörülen aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresinin de göz önünde
bulundurulması uygun olacaktır.
36- Zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında yer
değiştirecek öğretmenler, bu tercihlerini dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki
eğitim kurumlarına yapacaktır.
37- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 16 Haziran 2015
tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
38- Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği
hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce
başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar
kurasıyla belirlenecektir.
39- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal
edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte
belirtilen mazeretlerden biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları
kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilen öğretmenlerden önceki görev yerlerinde
alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında boş
norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaktır.
40- Yer değiştirme başvuruları 10-16 Haziran 2015 tarihleri arasında alınacak; atamalar 18
Haziran 2015 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 19 Haziran
2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
41- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü